Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.152.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 15 maja 2014 r.
przyjmująca decyzje Unii w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012

(2014/C 152/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 maja 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 1 akapit drugi,

po zasięgnięciu opinii Komitetu ustanowionego w art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 649/2012 Komisja, w imieniu Unii, decyduje o zezwoleniu na przywóz do Unii każdej substancji chemicznej podlegającej procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

(2) Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zostały wyznaczone do zapewnienia obsługi sekretarskiej procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, zwanej dalej "konwencją rotterdamską", zatwierdzoną przez Wspólnotę decyzją Rady 2006/730/WE 3 .

(3) Komisja, działając jako wspólnie wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, decyzji w sprawie przywozu chemikaliów podlegających procedurze PIC do Sekretariatu konwencji rotterdamskiej.

(4) Decyzją RC 6/4 podjętą w trakcie szóstego posiedzenia konferencji stron konwencji rotterdamskiej substancja chemiczna azynofos metylowy została objęta procedurą PIC jako pestycyd. Komisja została poinformowana o tym fakcie przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej, który przesłał jej wytyczne do decyzji. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie azynofosu metylowego jako składnika mieszanin przeznaczonych do stosowania jako środki ochrony roślin jest zabronione na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 4 .

(5) Decyzją RC 6/5 podjętą w trakcie szóstego posiedzenia konferencji stron konwencji rotterdamskiej substancja chemiczna w postaci handlowej eter pentabromodifenylu, zawierająca eter tetrabromodifenylu i eter pentabromodifenylu, została objęta procedurą PIC jako należąca do kategorii "chemikalia przemysłowe". Komisja została poinformowana o tym fakcie przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej, który przesłał jej wytyczne do decyzji. Wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie eteru tetrabromodifenylu i eteru pentabromodifenylu jest zabronione, poza szczególnymi wyłączeniami, na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 5 .

(6) Decyzją RC 6/6 podjętą w trakcie szóstego posiedzenia konferencji stron konwencji rotterdamskiej substancja chemiczna w postaci handlowej eter oktabromodifenylu, zawierająca eter heksabromodifenylu i eter heptabromodifenylu, została objęta procedurą PIC jako należąca do kategorii "chemikalia przemysłowe". Komisja została poinformowana o tym fakcie przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej, który przesłał jej wytyczne do decyzji. Wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie eteru heksabromodifenylu i eteru heptabromodifenylu jest zabronione, poza szczególnymi wyłączeniami, na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

(7) Decyzją RC 6/7 podjętą w trakcie szóstego posiedzenia konferencji stron konwencji rotterdamskiej chemikalia kwas perfluorooktanosulfonowy, sulfoniany perfluorooktanu, sulfonamidy perfluorooktanu i sulfonyle perfluorooktanu zostały objęte procedurą PIC jako należące do kategorii "chemikalia przemysłowe". Komisja została poinformowana o tym fakcie przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej, który przesłał jej wytyczne do decyzji. Wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie kwasu perfluorooktanosulfonowego, sulfonianów perfluorooktanu, sulfonamidów perfluorooktanu i sulfonyli perfluorooktanu jest zabronione, poza szczególnymi wyłączeniami, na mocy rozporządzenia (WE) nr 850/2004.

(8) Należy przyjąć ostateczną decyzję w sprawie przywozu azynofosu metylowego, eteru pentabromodifenylu w postaci handlowej, eteru oktabromodifenylu w postaci handlowej, kwasu perfluorooktanosulfonowego, sulfonianów perfluorooktanu, sulfonamidów perfluorooktanu i sulfonyli perfluorooktanu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Przyjmuje się ostateczną decyzję w sprawie przywozu azynofosu metylowego, eteru pentabromodifenylu w postaci handlowej, eteru oktabromodifenylu w postaci handlowej, kwasu perfluorooktanosulfonowego, sulfonianów perfluorooktanu, sulfonamidów perfluorooktanu i sulfonyli perfluorooktanu określoną w formularzach odpowiedzi w sprawie przywozu w załączniku.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2014 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

FORMLUARZ ODPOWIEDZI W SPRAWIE PRZYWOZU

1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60.
2 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
3 Decyzja Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
5 Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.