Przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.430.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

DECYZJA RADY
z dnia 26 listopada 2018 r.
dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

(2018/C 430/01)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 1 , w szczególności jego art. 44,

a także mając na uwadze, co następuje:

-
budżet Unii na rok budżetowy 2018 został ostatecznie przyjęty w dniu 30 listopada 2017 r. 2 ,
-
w dniu 16 października 2018 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018,
-
aby umożliwić przyjęcie projektu budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2018 przed końcem roku, Rada musi postępować bezzwłocznie. W związku z tym uzasadnione jest skrócenie - zgodnie z art. 3 ust. 3 regulaminu wewnętrznego Rady - ośmiotygodniowego okresu odnoszącego się do informowania parlamentów narodowych ustanowionego w art. 4 protokołu nr 1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 zostało przyjęte w dniu 26 listopada 2018 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/ lub można pobrać go z tej strony.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
J. BOGNER - STRAUSS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
2 Dz.U. L 57 z 28.2.2018, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.