Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/952
z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 19 grudnia 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2027/2006 1 , dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 2  (zwanej dalej "umową"). Umowa weszła w życie w dniu 30 marca 2007 r., została automatycznie przedłużana i pozostaje w mocy.

(2) Poprzedni protokół do umowy wygasł w dniu 22 grudnia 2018 r.

(3) Komisja wynegocjowała w imieniu Unii nowy protokół. W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafowany w dniu 12 października 2018 r.

(4) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2019/951 3  Protokół w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024) (zwany dalej "protokołem") został podpisany w dniu 20 maja 2019 r.

(5) Należy przydzielić państwom członkowskim uprawnienia do połowów, o których mowa w protokole, na okres stosowania protokołu.

(6) Protokół będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej przez statki unijne. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować począwszy od tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Uprawnienia do połowów ustalone na mocy Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (2019-2024) przydziela się państwom członkowskim w następujący sposób:

a) sejnery do połowu tuńczyka:

Hiszpania: 16 statków;

Francja: 12 statków;

b) taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 21 statków;

Portugalia: 6 statków;

c) klipry tuńczykowe:

Hiszpania 8 statków;

Francja 4 statków;

Portugalia: 2 statków.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 maja 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2019 r.
W imieniu Rady
E.O. TEODOROVICI
Przewodniczący
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 1).
2 Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 3.
3 Decyzja Rady (UE) 2019/951 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019-2024) (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.