Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.339.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2006 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2006/125/WE
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wersja skodyfikowana)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego(1), w szczególności jej art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci(2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona(3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać ujednolicona.

(2) Przetworzona żywność na bazie zbóż i żywność dla niemowląt i małych dzieci są stosowane jako część urozmaiconej diety i nie stanowią wyłącznego źródła pożywienia niemowląt i małych dzieci.

(3) Istnieje ogromna różnorodność wspomnianych produktów, odzwierciedlająca szeroko zróżnicowaną dietę niemowląt odstawionych od piersi i małych dzieci, z powodu społecznych i kulturalnych uwarunkowań istniejących we Wspólnocie.

(4) Zasadniczy skład wspomnianych produktów musi być odpowiedni do celów żywieniowych zdrowych niemowląt i małych dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi danymi naukowymi, z uwzględnieniem wyżej wspomnianych czynników.

(5) Należy ustanowić zasadnicze potrzeby żywieniowe co do składu dwóch szerokich kategorii tych produktów, mianowicie przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla niemowląt i małych dzieci.

(6) Chociaż, w związku z właściwościami tych produktów, należy narzucić pewną liczbę obowiązkowych wymagań i innych ograniczeń dotyczących poziomu witamin, minerałów i innych składników pokarmowych, należy zezwolić na to, aby tego rodzaju składniki odżywcze były dodawane dobrowolnie przez producentów, pod warunkiem, że używają oni wyłącznie niektórych substancji, które zostaną określone przez niniejszą dyrektywę.

(7) Nie wydaje się, aby dobrowolne dodanie takich składników odżywczych na poziomach obecnie obserwowanych we Wspólnocie powodowało nadmierną dawkę tych produktów podawaną niemowlętom i małym dzieciom. Należy zwrócić uwagę na przyszły rozwój sytuacji oraz, jeśli to konieczne, podjąć odpowiednie środki.

(8) Różne zasady dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w przetworzonej żywności na bazie zbóż i w żywności dla dzieci powodują powstawanie barier w handlu między niektórymi państwami członkowskimi.

(9) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów określone w dyrektywie Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni(4), w dyrektywie Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni(5), w dyrektywie Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni(6) oraz w dyrektywie Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni(7), pozostają bez uszczerbku dla przepisów szczególnych mających zastosowanie do przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla dzieci.

(10) Uwzględniając międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty, w przypadkach gdy właściwe dowody naukowe są niewystarczające, zasada zachowania ostrożności zezwala na tymczasowe przyjęcie przez Wspólnotę środków na podstawie dostępnych, adekwatnych informacji, do czasu dokonania dodatkowej oceny zagrożenia i przeglądu środków w odpowiednim czasie.

(11) Na podstawie dwóch opinii wydanych przez Naukowy Komitet ds. Żywności dnia 19 września 1997 r. i dnia 4 czerwca 1998 r. istnieją w chwili obecnej wątpliwości odnośnie do odpowiedniości istniejących wielkości dopuszczalnego spożycia dziennego (ADI) pestycydów i pozostałości pestycydów dla ochrony zdrowia niemowląt i małych dzieci. Dlatego też, o ile rozpatruje środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, właściwe jest przyjęcie bardzo niskich wspólnych poziomów dla wszystkich pestycydów do czasu naukowego przebadania, przypadek po przypadku, oraz oceny substancji. Wzmiankowane bardzo niskie wspólne poziomy ustala się na 0,01 mg/kg, co zazwyczaj w praktyce oznacza minimalny wykrywany poziom.

(12) Wymaga się poważnego zmniejszenia pozostałości pestycydów. Dobierając starannie surowce i przy założeniu, że przetwarzana żywność na bazie zbóż i żywność dla dzieci podlegają rozległemu przetwarzaniu w trakcie produkcji, wykonalne jest wytwarzanie produktów o bardzo niskich poziomach pozostałości pestycydów. Jednakżew przypadku małej liczby pestycydów lub metabolitów pestycydów nawet najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości rzędu 0,01 mg/kg może, w przypadku najgorszych warunków przyjmowania, skutkować przyjęciem przez niemowlęta i małe dzieci ilości przekraczającej ADI. Dotyczy to pestycydów lub metabolitów pestycydów, dla których ADI wynosi poniżej 0,0005 mg/kg masy ciała.

(13) Niniejsza dyrektywa ustanowiła zasadę wprowadzenia zakazu stosowania tych pestycydów w produkcji produktów rolnych przeznaczonych do przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla dzieci. Jednakże zakaz ten niekoniecznie gwarantuje, że produkty są wolne od tych pestycydów, gdyż niektóre pestycydy zanieczyszczają środowisko, a ich pozostałości można znaleźć w danych produktach.

(14) Zdrowie niemowląt i małych dzieci można lepiej chronić poprzez stosowanie dodatkowych wymagań, które mogą być egzekwowane w drodze analizy niezależnie od pochodzenia produktu.

(15) Większość pestycydów, dla których wartość ADI wynosi poniżej 0,0005 mg/kg masy ciała, jest już zakazana we Wspólnocie. Zakazane pestycydy nie powinny być wykrywalne w przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla dzieci przy użyciu najnowocześniejszych metod analitycznych. Jednakże niektóre pestycydy rozpadają się powoli i w dalszym ciągu zanieczyszczają środowisko. Mogą one występować w przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla dzieci nawet wówczas, gdy nie zostały użyte. Do celów kontroli powinno być stosowane podejście zharmonizowane.

(16) Do czasu wydania decyzji Komisji określających, czy spełniają one wymogi bezpieczeństwa wyszczególnione w art. 5 dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(8), dalsze stosowanie zatwierdzonych pestycydów powinno być dopuszczone, dopóki ich pozostałości odpowiadają najwyższym dopuszczalnym poziomom pozostałości określonym w niniejszej dyrektywie. Należy określić je na poziomach, które zapewnią, że odpowiednie wartości ADI nie zostaną przekroczone przez niemowlęta lub małe dzieci w przypadku najgorszych warunków przyjmowania.

(17) Użyciem nowych składników żywnościowych powinno zajmować się ustawodawstwo horyzontalne dla wszystkich środków spożywczych za pomocą oddzielnego środka.

(18) Niniejsza dyrektywa odzwierciedla obecny stan wiedzy na temat rozpatrywanych produktów. Jakiekolwiek zmiany, celem pozwolenia na innowacje w oparciu o postęp naukowy i techniczny, powinny być rozpatrzone zgodnie z procedurami określonymi w art. 13 ust. 2 dyrektywy 89/398/EWG.

(19) Z uwagi na osoby, dla których produkty są przeznaczone, należy ustanowić niezbędne kryteria mikrobiologiczne i najwyższe dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających.

(20) Na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/398/EWG produkty objęte niniejszą dyrektywą podlegają ogólnym zasadom przewidzianym w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych(9).

(21) W niniejszej dyrektywie powinny zostać przyjęte i rozszerzone dodatki i wyjątki od ogólnych zasad tam, gdzie stosowne.

(22) W szczególności właściwości i przeznaczenie produktów, które obejmuje niniejsza dyrektywa, wymagają etykietowania składników pokarmowych podających wartość energetyczną oraz podstawowe składniki odżywcze, jakie zawierają. Oprócz tego należy szczegółowo podać sposób użycia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 oraz art. 11 dyrektywy 2000/13/WE, w celu uniknięcia przypadków niewłaściwego użycia, co może ewentualnie zaszkodzić zdrowiu noworodków.

(23) Podczas gdy z jednej strony nie są generalnie zabronione wzmianki czy informacje, które nie zostały szczegółowo zabronione w odniesieniu do danych produktów, zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do wszystkich środków spożywczych, tego rodzaju informacje czy dane, w stosownych przypadkach, powinny brać pod uwagę kryteria dotyczące składu, które zostały wyszczególnione w niniejszej dyrektywie.

(24) Zgodnie z art. 4 dyrektywy 89/398/EWG odbyły się konsultacje w sprawie przepisów mogących wpływać na zdrowie publiczne.

(25) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(26) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku VIII, część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. Niniejsza dyrektywa to "dyrektywa szczególna" w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 89/398/EWG.
2. Niniejsza dyrektywa obejmuje środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego spełniające szczególne wymagania zdrowych noworodków i małych dzieci we Wspólnocie i przeznaczone do użytku przez noworodki w czasie, kiedy są odstawiane od piersi, a także przez małe dzieci - jako dodatek do ich diety i/lub ich stopniowego przystosowania się do zwykłego pożywienia. Obejmują one:

a) "przetworzoną żywność na bazie zbóż", która jest podzielona na następujące cztery kategorie:

i) zwykłe zboża, które są lub powinny być odtworzone z mlekiem lub innymi odpowiednimi płynami żywieniowymi;

ii) zboża z dodatkiem wysokobiałkowej żywności, które są w gotowej postaci odtworzonej lub należy je odtworzyć z wodą lub innymi płynami niezawierającymi białka;

iii) makarony, których należy używać po ugotowaniu we wrzącej wodzie lub innych odpowiednich płynach;

iv) sucharki i herbatniki, których należy używać bezpośrednio lub po sproszkowaniu z dodatkiem wody, mleka lub innych właściwych płynów;

b) "żywność dla dzieci" inną niż przetworzona żywność na bazie zbóż.

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do mleka przeznaczonego dla małych dzieci.
Artykuł  2

Do celów niniejszej dyrektywy mają zastosowanie następujące definicje:

a) "niemowlęta" oznaczają dzieci poniżej dwunastego miesiąca życia;

b) "małe dzieci" oznaczają dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia;

c) "pozostałość pestycydów" oznacza pozostałość środków ochrony roślin w przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla dzieci, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady 91/414/EWG, łącznie z ich metabolitami oraz produktami powstającymi w wyniku ich rozkładu lub reakcji.

Artykuł  3

Państwa członkowskie zapewniają, by produkty określone w art. 1 ust. 2 były wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, tylko jeśli są zgodne z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie.

Artykuł  4

Przetworzona żywność na bazie zbóż i żywność dla dzieci są produkowane ze składników, których przydatność do specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i małych dzieci została stwierdzona w oparciu o ogólnie przyjęte dane naukowe.

Artykuł  5
1. Przetworzona żywność na bazie zbóż jest zgodna z kryteriami, co do składu, określonymi w załączniku I.
2. Żywność dla dzieci, która jest opisana w załączniku II, jest zgodna z kryteriami co do ich składu tam określonego.
Artykuł  6

Tylko substancje odżywcze wymienione w załączniku IV mogą być dodane do produkcji przetworzonej żywności na bazie zbóż i żywności dla dzieci.

Kryteria czystości dla tych substancji zostają ustanowione na późniejszym etapie.

Artykuł  7
1. Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla dzieci nie zawierają żadnych substancji w ilościach stwarzających zagrożenie do zdrowia niemowląt i małych dzieci. Ustanawia się niezbędne najwyższe dopuszczalne poziomy dla substancji innych niż określone w ust. 2 i 3.
2. Przetworzona żywność na bazie zbóż i żywność dla dzieci nie mogą zawierać pozostałości poszczególnych pestycydów o poziomach przekraczających 0,01 mg/kg, z wyjątkiem tych substancji, dla których ustalono specjalne poziomy w załączniku VI, w którym to przypadku zastosowanie mają te specjalne poziomy.

Do określania poziomów pozostałości pestycydów przyjmuje się ogólnie akceptowane standardowe metody analityczne.

3. Pestycydy wymienione w załączniku VII nie mogą być używane w produktach rolnych przeznaczonych do produkcji przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla dzieci.

Jednakże do celów kontroli:

a) uznaje się, że pestycydy wymienione w tabeli 1 załącznika VII nie zostały użyte, jeżeli ich pozostałości nie przekraczają poziomu 0,003 mg/kg. Ten poziom, który traktuje się jako granicę kwantyfikacji metod analitycznych, podlega regularnemu przeglądowi w świetle postępu technicznego;

b) uznaje się, że pestycydy wymienione w tabeli 2 załącznika VII nie zostały użyte, jeśli ich pozostałości nie przekraczają poziomu 0,003 mg/kg. Ten poziom podlega regularnemu przeglądowi w świetle danych dotyczących zanieczyszczenia środowiska.

4. Poziomy określone w ust. 2 i 3 stosuje się w odniesieniu do produktów zaproponowanych jako gotowe do spożycia lub o składzie zmienionym zgodnie z instrukcjami producentów.
5. Dla pestycydów wyszczególnionych w załączniku VI, gdy podjęta zostaje decyzja dotycząca wyłączenia substancji aktywnej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, to załącznik VI i załącznik VII do niniejszej dyrektywy są odpowiednio zmieniane.
6. W razie potrzeby ustala się kryteria mikrobiologiczne.
Artykuł  8
1. Oprócz szczegółów przewidzianych w art. 3 dyrektywy 2000/13/WE etykiety danych produktów zawierają następujące obowiązkowe informacje:

a) wskazanie wieku, od którego produkt może być stosowany, jego skład, konsystencję oraz inne szczególne właściwości. Podany wiek nie jest dla żadnego produktu niższy od czterech miesięcy. Produkty polecane do użytku począwszy od czwartego miesiąca życia mogą podawać, że są odpowiednie począwszy od tego wieku, o ile osoby niezależne mające kwalifikacje medyczne, żywieniowe lub w dziedzinie farmacji lub inni specjaliści odpowiedzialni za opiekę nad matką i dzieckiem, nie zalecają inaczej;

b) informacje dotyczące obecności lub nieobecności glutenu, jeśli określony wiek, od którego produkt może być używany, jest niższy niż sześć miesięcy;

c) dostępną wartość energetyczną wyrażoną w kJ oraz kcal oraz zawartość białka, węglowodanów i tłuszczów wyrażoną w formie liczbowej na 100 g lub 100 ml sprzedawanego produktu oraz, tam gdzie stosowne, na określoną ilość produktu proponowaną do spożycia;

d) średnią ilość każdej substancji mineralnej i każdej witaminy, wyszczególnionych odpowiednio w załączniku I i załączniku II, wyrażoną w formie liczbowej na 100 g lub 100 ml sprzedawanego produktu oraz, tam gdzie stosowne, na określoną ilość produktu proponowaną do spożycia;

e) jeśli to konieczne, instrukcje do właściwego przygotowania oraz stwierdzenie znaczenia postępowania zgodnie z tymi instrukcjami.

2. Etykiety mogą podawać:

a) średnią ilość składników odżywczych wymienionych w załączniku IV, jeśli takiej deklaracji nie obejmują przepisy ust. 1 lit. d), wyrażoną w formie liczbowej na 100 g lub 100 ml sprzedawanego produktu oraz, tam gdzie stosowne, na określoną ilość produktu proponowaną do spożycia;

b) dodatkowo do informacji liczbowej, informacje o witaminach i minerałach wymienionych w załączniku V, wyrażone jako procent wartości referencyjnych tam określonych, na 100 g lub 100 ml sprzedawanego produktu oraz, tam gdzie stosowne, na określoną ilość produktu proponowaną do spożycia, pod warunkiem że przedstawione ilości są co najmniej równe 15 % wartości referencyjnych.

Artykuł  9

Dyrektywa 96/5/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku VIII, część A zostaje uchylona, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku VIII, część B.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IX.

Artykuł  10

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  11

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/13/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 33).

(3) Patrz: załącznik VIII, część A.

(4) Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26. Niniejsza dyrektywa zostaje uchylona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1).

(5) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Niniejsza dyrektywa zostaje uchylona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005.

(6) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Niniejsza dyrektywa zostaje uchylona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005.

(7) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Niniejsza dyrektywa zostaje uchylona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005.

(8) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005.

(9) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZASADNICZY SKŁAD PRZETWORZONEJ ŻYWNOŚCI NA BAZIE ZBÓŻ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Wymagania dotyczące składników odżywczych odnoszą się do produktów gotowych do użycia, sprzedawanych jako takie lub do odtworzenia zgodnie z instrukcją producenta.

1. ZAWARTOŚĆ ZBÓŻ

Przetworzona żywność na bazie zbóż jest przygotowana przede wszystkim z jednego lub więcej zmielonych zbóż i/lub podstawowych produktów skrobiowych.

Ilość zboża i/lub bazy skrobiowej nie wynosi mniej niż 25 % końcowej mieszanki, według wagi suchej masy w stosunku do masy bazy.

2. BIAŁKA

2.1. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii) oraz iv), zawartość białka nie przekracza 1,3 g/100 kj (5,5 g/100 kcal).

2.2. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii) dodatek białka nie wynosi mniej niż 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. Dla herbatników wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt iv), wytworzonych z dodatkiem wysokobiałkowej żywności i prezentowanych jako takie, ilość dodanego białka nie jest mniejsza niż 0,36 g/100 kJ (1,5/100 kcal).

2.4. Wskaźnik chemiczny dodatku białka jest równy co najmniej 80 % białka referencyjnego (kazeina, jak określono w załączniku III) lub też współczynnik wydajności wzrostowej białka (PER) w mieszance jest równy co najmniej 70 % białka referencyjnego. We wszystkich wypadkach dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu.

3. WĘGLOWODANY

3.1. Jeśli sacharoza, fruktoza, glukoza, syropy glukozowe lub miód zostały dodane do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt i) oraz iv):

- ilość węglowodanów dodanych z tych źródeł nie przekracza 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

- ilość dodanej fruktozy nie przekracza 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Jeśli sacharoza, fruktoza, glukoza, syropy glukozowe lub miód są dodane do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii):

- ilość węglowodanów dodanych z tych źródeł nie przekracza 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

- ilość dodanej fruktozy nie przekracza 0,6 g/100 J (2,5 g/100 kcal).

4. TŁUSZCZE

4.1. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt i) oraz iv) zawartość tłuszczów nie przekracza 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii) zawartość tłuszczów nie przekracza 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jeśli zawartość tłuszczów przekracza 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

- ilość kwasu laurynowego nie przekracza 15 % całkowitej zawartości tłuszczów,

- ilość kwasu mirystynowego nie przekracza 15 % całkowitej zawartości tłuszczów,

ilość kwasu linolowego (w formie glicerydów = linoleaty) nie jest niższa niż 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) i nie przekracza 285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal).

5. MINERAŁY

5.1. Sód

- sole sodowe mogą być dodawane do przetworzonej żywności na bazie zbóż tylko do celów technologicznych,

- zawartość sodu w przetworzonej żywności nie przekracza 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. Wapń

5.2.1. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii) ilość wapnia nie jest niższa niż 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt iv), wytwarzanych z dodatkiem mleka (herbatniki mleczne) i przedstawianych jako takie, ilość wapnia nie jest niższa niż 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. WITAMINY

6.1. Dla przetworzonej żywności na bazie zbóż ilość tiaminy nie jest niższa niż 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2. Dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a) ppkt ii):

Na 100 kJNa 100 kcal
MinimalnaMaksymalnaMinimalnaMaksymalna
Witamina A (μg RE)(1)144360180
Witamina D (μg)(2)0,250,7513
(1) RE = wszystkie równoważniki trans retinolu.
(2) W formie cholekalcyferolu, którego 10 μg = 400 i.u. witaminy D.

Limity te są także stosowane, jeśli witaminy A lub D zostały dodane do innej przetworzonej żywności na bazie zbóż.

7. NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY DLA WITAMIN, MINERAŁÓW ORAZ ELEMENTÓW ŚLADOWYCH, JEŻELI DODANO

Wymogi dotyczące składników odżywczych odnoszą się do produktów gotowych do użycia, wprowadzanych do obrotu jako takie lub jako produkty do odtworzenia zgodnie z instrukcją producenta, z wyjątkiem potasu i wapnia, dla których wymogi dotyczą produktów sprzedawanych.

Składnik odżywczyMaksimum na 100 kcal
Witamina A (μg RE)180
Witamina E (mg α-TE)(1)3
Witamina D (μg)3
Witamina C (mg)12,5/25(2)
Tiamina (mg)0,5
Ryboflawina (mg)0,4
Niacyna (mg NE)(3)4,5
Witamina B6 (mg)0,35
Kwas foliowy (μg)50
Witamina B12 (μg)0,35
Kwas pantotenowy (mg)1,5
Biotyna (μg)10
Potas (mg)160
Wapń (mg)80/180(4)/100(5)
Magnez (mg)40
Żelazo (mg)3
Cynk (mg)2
Miedź (μg)40
Jod (μg)35
Mangan (μg)0,6
(1) α-TE = d-α-równoważnik tokoferolu.
(2) Limit stosowany do produktów wzbogacanych żelazem.
(3) EN = równoważnik niacyny = mg kwasu nikotynowego + mg tryptofanu/60.
(4) Limit stosowany do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)

ppkt i) i ii).

(5) Limit stosowany do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a)

ppkt iv).

ZAŁĄCZNIK  II

ZASADNICZY SKŁAD ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Wymagania dotyczące składników odżywczych odnoszą się do produktów gotowych do użycia, sprzedawanych jako takie lub do odtworzenia zgodnie z instrukcją producenta.

1. BIAŁKO

1.1. Jeśli mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródła białka są jedynymi składnikami wymienionymi w nazwie produktu, to wtedy:

– wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródła białka stanowią ogółem nie mniej niż 40 % wagi całego produktu,

– każde wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródło białka stanowią nie mniej niż 25 % wagi wszystkich wymienionych źródeł białka,

– łączna ilość białka z wymienionych źródeł jest nie mniejsza niż 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. Jeśli mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródło białka, pojedynczo lub w połączeniu, są wspomniane jako pierwsze w nazwie produktu, to bez względu na to, czy produkt przedstawiany jest jako posiłek, czy nie:

– wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródła białka stanowią ogółem nie mniej niż 10 % wagi całego produktu,

– każde wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródło białka stanowią nie mniej niż 25 % wagi wszystkich wymienionych źródeł białka,

– łączna ilość białka z wymienionych źródeł jest nie mniejsza niż 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. Jeśli mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródło białka, pojedynczo lub w połączeniu, są wymienione, ale nie jako pierwsze, w nazwie produktu, to bez względu na to, czy produkt przedstawiany jest jako posiłek, czy nie:

– wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródła białka łącznie stanowią nie mniej niż 8 % wagi całego produktu,

– każde wymienione mięso, drób, ryby, podroby lub inne tradycyjne źródła białka stanowią nie mniej niż 25 % wagi wszystkich wymienionych źródeł białka,

– łączna ilość białka z wymienionych źródeł jest nie mniejsza niż 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– łączna ilość białka w produkcie ze wszystkich źródeł jest nie mniejsza niż 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Jeżeli ser wymieniony jest razem z innymi składnikami w nazwie produktu smakowego, to bez względu na to, czy produkt przedstawiany jest jako posiłek, czy nie:

– białka pochodzenia nabiałowego stanowią nie mniej niż 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– łączna ilość białka ze wszystkich źródeł w produkcie jest nie mniejsza niż 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5. Jeśli produkt oznaczony jest na etykiecie jako posiłek, ale nie wymienia w nazwie mięsa, drobiu, ryb, podrobów lub innych tradycyjnych źródeł białka, łączna zawartość białka w produkcie ze wszystkich źródeł nie jest mniejsza niż 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6. Sosy prezentowane jako dodatek do posiłku są zwolnione z wymogów pkt 1.1-1.5 włącznie.

1.7. Słodkie posiłki, które wymieniają w nazwie produkty nabiałowe jako pierwszy lub jedyny składnik, zawierają nie mniej niż 2,2 g białka mlecznego/100 kcal. Wszystkie pozostałe słodkie posiłki są zwolnione z wymogów pkt 1.1-1.5.

1.8. Dodanie aminokwasów jest dozwolone wyłącznie w celu poprawienia wartości odżywczych mieszanki białka i tylko w proporcjach niezbędnych do tego celu.

2. WĘGLOWODANY

Ilości wszystkich węglowodanów obecnych w sokach i nektarach owocowych i warzywnych, daniach złożonych jedynie z owoców oraz deserach lub puddingach nie przekracza:

– 10 g/100 ml dla soków warzywnych i opartych na nich napojach,

– 15 g/100 ml dla soków owocowych i nektarów oraz opartych na nich napojach,

– 20 g/100 g dla dań jedynie z owoców,

– 25 g/100 g dla deserów i puddingów,

– 5 g/100 g dla innych napojów niebędących na bazie mleka.

3. TŁUSZCZ

3.1. Dla produktów określonych w pkt 1.1:

Jeśli mięso lub ser są jedynymi składnikami lub są wymienione jako pierwsze w nazwie produktu, całkowita zawartość tłuszczu w produkcie ze wszystkich źródeł nie przekracza 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. Dla wszelkich innych produktów całkowita zawartość tłuszczu w produkcie ze wszystkich źródeł nie przekracza 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. SÓD

4.1. Ostateczna zawartość sodu w produkcie jest albo nie mniejsza niż 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal), albo nie większa niż 200 mg na 100 g. Jednakże, jeśli ser jest jedynym składnikiem wymienionym w nazwie produktu, ostateczna zawartość sodu w produkcie jest nie większa niż 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Sole sodowe nie mogą być dodawane zarówno do produktów opartych na owocach jak i do deserów, puddingów z wyjątkiem celów technologicznych.

5. WITAMINY

Witamina C

W soku owocowym, nektarze lub soku warzywnym ostateczna zawartość witaminy C w produkcie jest albo nie mniejsza niż 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal), albo nie mniejsza niż 25 mg na 100 g.

Witamina A

W sokach warzywnych ostateczna zawartość witaminy A w produkcie jest nie mniejsza niż 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Witamina A nie jest dodawana do innej żywności dla dzieci.

Witamina D

Witamina D nie jest dodawana do żywności dla dzieci.

6. NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY DLA WITAMIN, MINERAŁÓW ORAZ ELEMENTÓW ŚLADOWYCH, JEŻELI DODANO

Wymogi dotyczące składników odżywczych odnoszą się do produktów gotowych do użycia, wprowadzanych do obrotu jako takie lub jako produkty do odtworzenia zgodnie z instrukcją producenta, z wyjątkiem potasu i wapnia, dla których wymogi dotyczą produktów sprzedawanych.

Składnik odżywczyMaksimum na 100 kcal
Witamina A (μg RE)180(1)
Witamina E (mg α-TE)3
Witamina C (mg)12,5/25(2)/125(3)
Tiamina (mg)0,25
Ryboflawina (mg)0,4
Niacyna (mg NE)4,5
Witamina B6 (mg)0,35
Kwas foliowy (μg)50
Witamina B12 (μg)0,35
Kwas pantotenowy (mg)1,5
Biotyna (μg)10
Potas (mg)160
Wapń (mg)80
Magnez (mg)40
Żelazo (mg)3
Cynk (mg)2
Miedź (μg)40
Jod (μg)35
Mangan (μg)0,6
(1) Zgodnie z przepisami pkt 5.
(2) Limit stosowany do produktów wzbogacanych żelazem.
(3) Limit stosowany do posiłków z owoców, soków owocowych, nektarów

i soków warzywnych.

ZAŁĄCZNIK  III

AMINOKWASOWY SKŁAD KAZEINY

(g na 100 g białka)
Arginina3,7
Cystyna0,3
Histydyna2,9
Izoleucyna5,4
Leucyna9,5
Lizyna8,1
Metionina2,8
Penylalanina5,2
Treonin4,7
Tryptofan1,6
Tyrozyna5,8
Walina6,7

ZAŁĄCZNIK  IV

SUBSTANCJE ODŻYWCZE

1. WITAMINY

Witamina A

Retinol

Octan retinylu

Palmitynian retinylu

Beta karoten

Witamina D

Witamina D2 (= ergokalcyferol)

Witamina D3 (= cholekalcyferol)

Witamina B1

Chlorowodorek tiaminy

Monoazotan tiaminy

Witamina B2

Ryboflawina

Ryboflawina-5'fosforan sodowy

Niacyna

Amid niacyny

Kwas nikotynowy

Witamina B6

Chlorowodorek pirydoskynowy

Pirydoskyna-5'fosforan

Palmitynian pirydoskynowy

Kwas pantotenowy

D-pantotenian wapniowy

D-pantotenian sodowy

Dex-pantotenian

Foliaty

Kwas foliowy

Witamina B12

Cyjanokobalamina

Hydroksobalamina

Biotyna

D-biotyna

Witamina C

Kwas L-askrobinowy

L-askorbinian sodowy

L-askorbinian wapniowy

Kwas 6-palmityniano-askorbinowy

(palmitynian askorbinowy)

Askorbinian potasu

Witamina K

Benzochinon, (fito) manadion

Witamina E

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

Octan D-alfa tokoferolu

Octan DL-alfa tokoferolu

2. AMINOKWASY

L-arginina )

L-cystyna )

L-histydyna )

L-izoleucyna } i ich wodorochlorki

L-leucyna )

L-lizyna )

L-cysteina )

L-metionina

L-fenylalanina

L-treonina

L-tryptofan

L-tyrozyna

L-walina

3. INNE

Cholina

Chlorek choliny

Cytrynian choliny

Bitartrat choliny

Inozytol

L-karnityna

Wodorochlorek L-karnityny

4. SOLE MINERAŁÓW I ELEMENTY ŚLADOWE

Wapń

Węglan wapnia

Chlorek wapnia

Sole wapnia kwasu cytrynowego

Glukonian wapnia

Glicerynofosforan wapnia

Mleczan wapnia

Tlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia

Sole wapnia kwasu ortofosforowego

Magnez

Węglan magnezu

Chlorek magnezu

Sole magnezu kwasu cytrynowego

Glukonian magnezowy

Tlenek magnezu

Wodorotlenek magnezu

Sole magnezu kwasu ortofosforowego

Siarczan magnezowy

Mleczan magnezowy

Glicerynofosforan magnezowy

Potas

Chlorek potasu

Sole potasu kwasu cytrynowego

Glukonian potasu

Mleczan potasu

Glicerynofosforan potasu

Żelazo

Cytrynian żelazawy

Cytrynian amonowo żelazowy

Glukonian żelazawy

Mleczan żelazawy

Siarczan żelazawy

Fumaran żelazawy

Dwufosforan żelazowy

Żelazo w stanie wolnym (karbonyl + elektrolityczny

+ zredukowany wodór)

Cukrzan żelazowy

Dwufosforan żelazawo-sodowy

Węglan żelazawy

Miedź

Kompleks miedziowo-lizynowy

Węglan miedziowy

Cytrynian miedziowy

Glukonian miedziowy

Fosforan miedziowy

Cynk

Octan cynku

Chlorek cynku

Cytrynian cynku

Mleczan cynku

Fosforan cynku

Tlenek cynku

Glukonian cynku

Mangan

Węglan manganu

Chlorek manganu

Cytrynian manganu

Glukonian manganu

Fosforan manganu

Glicerynofosforan manganu

Jod

Jodek sodu

Jodek potasu

Jodan potasu

Jodan sodu

ZAŁĄCZNIK  V

WARTOŚCI REFERENCYJNE DLA ETYKIETOWANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH DLA ŻYWNOŚCI PRZEZNACZONEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Składnik odżywczyWartość referencyjna etykietowania
Witamina A(μg) 400
Witamina D(μg) 10
Witamina C(mg) 25
Tiamina(mg) 0,5
Ryboflawina(mg) 0,8
Odpowiedniki niacyny(mg) 9
Witamina B6(mg) 0,7
Foliaty(μg) 100
Witamina B12(μg) 0,7
Wapń(mg) 400
Żelazo(mg) 6
Cynk(mg) 4
Jod(μg) 70
Selen(μg) 10
Miedź(mg) 0,4

ZAŁĄCZNIK  VI

SZCZEGÓLNE NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI DLA PESTYCYDÓW LUB METABOLITÓW PESTYCYDÓW W PRZETWORZONEJ ŻYWNOŚCI NA BAZIE ZBÓŻ ORAZ ŻYWNOŚCI DLA DZIECI

Nazwa chemiczna substancjiNajwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (mg/kg)
Kadusafos0,006
Demeton-S-metylowy/demeton-S-metylowy sulfon/oksydemeton metylowy (oddzielnie lub w połączeniu, wyrażone jako demeton-S-metylowy)0,006
Etoprofos0,008
Fipronil (suma fipronilu i fipronil-desulfinylu, wyrażona jako fipronil)0,004
Propineb/propylenotiokarbamid (suma propinebu i propylenotiokarbamidu)0,006

ZAŁĄCZNIK  VII

PESTYCYDY, KTÓRE NIE SĄ STOSOWANE W PRODUKCJI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO WYTWARZANIA PRZETWORZONEJ ŻYWNOŚCI NA BAZIE ZBÓŻ ORAZ ŻYWNOŚCI DLA DZIECI

Tabela 1
Nazwa chemiczna substancji (definicja pozostałości)
Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton)
Fensulfotion (suma fensulfotionu, jego odpowiednika lotnego, a także ich sulfonów, wyrażona jako fensulfotion)
Fentyna (fentyna wyrażona jako kation trifenylocyny)
Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego soli i estrów wraz ze sprzężeniami, wyrażona jako haloksyfop)
Heptachlor i epoksyd transheptachloru, wyrażone jako heptachlor
Heksachlorobenzen
Nitrofen
Ometoat
Terbufos (suma terbufosu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażona jako terbufos)
Tabela 2
Nazwa chemiczna substancji (definicja pozostałości)
Aldryna i dieldryna, wyrażone jako dieldryna
Endryna

ZAŁĄCZNIK  VIII

CZĘŚĆ  A

Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany

(określone w art. 9)

Dyrektywa Komisji 96/5/WE (Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 17)

Dyrektywa Komisji 98/36/WE (Dz.U. L 167 z 12.6.1998, str. 23)

Dyrektywa Komisji 1999/39/WE (Dz.U. L 124 z 18.5.1999, str. 8)

Dyrektywa Komisji 2003/13/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 33)

CZĘŚĆ  B

Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego

(określonych w art. 9)
DyrektywaTermin przeniesieniaZezwolenie na handel produktami spełniającymi wymogi określone w niniejszej dyrektywieZakaz handlu produktami niespełniającymi wymogów przepisów niniejszej dyrektywy
96/5/WE30 września 1997 r.1 października 1997 r.31 marca 1999 r.
98/36/WE31 grudnia 1998 r.1 stycznia 1999 r.1 stycznia 2000 r.
1999/39/WE30 czerwca 2000 r.30 czerwca 2000 r.1 lipca 2002 r.
2003/13/WE6 marca 2004 r.6 marca 2004 r.6 marca 2005 r.

ZAŁĄCZNIK  IX

TABELA KORELACJI
Dyrektywa 96/5/WENiniejsza dyrektywa
Artykuł 1 ust. 1, 2 i 3Artykuł 1 ust. 1, 2 i 3
Artykuł 1 ust. 4 zdanie wstępneArtykuł 2 zdanie wstępne
Artykuł 1 ust. 4 tiret pierwszeArtykuł 2 lit. a)
Artykuł 1 ust. 4 tiret drugieArtykuł 2 lit. b)
Artykuł 1 ust. 4 tiret trzecieArtykuł 2 lit. c)
Artykuł 2Artykuł 3
Artykuł 3Artykuł 4
Artykuł 4Artykuł 5
Artykuł 5Artykuł 6
Artykuł 6 ust. 1Artykuł 7 ust. 1
Artykuł 6 ust. 2 akapit pierwszyArtykuł 7 ust. 2 akapit pierwszy
Artykuł 6 ust. 2 akapit drugiArtykuł 7 ust. 4
Artykuł 6 ust. 2 akapit trzeciArtykuł 7 ust. 2 akapit drugi
Artykuł 6 ust. 3 lit. a) akapit pierwszy, zdanie wstępneArtykuł 7 ust. 3 zdanie wstępne
Artykuł 6 ust. 3 lit. a) akapit pierwszy ppkt i)Artykuł 7 ust. 3 lit. a)
Artykuł 6 ust. 3 lit. a) akapit pierwszy ppkt ii)Artykuł 7 ust. 3 lit. b)
Artykuł 6 ust. 3 lit. a) akapit drugiArtykuł 7 ust. 4
Artykuł 6 ust. 3 lit. b)Artykuł 7 ust. 5
Artykuł 6 ust. 4Artykuł 7 ust. 6
Artykuł 7Artykuł 8
Artykuł 8-
-Artykuł 9
Artykuł 9Artykuł 10
Artykuł 10Artykuł 11
Załącznik I zdanie wstępneZałącznik I zdanie wstępne
Załącznik I pkt 1, 2 i 3Załącznik I pkt 1, 2 i 3
Załącznik I pkt 4Załącznik I pkt 4
Załącznik I pkt 4.1Załącznik I pkt 4.1
Załącznik I pkt 4.2Załącznik I pkt 4.2
Załącznik I pkt 4.2 lit. a)Załącznik I pkt 4.2 tiret pierwsze
Załącznik I pkt 4.2 lit. b)Załącznik I pkt 4.2 tiret drugie
Załącznik I pkt 4.2 lit. c)Załącznik I pkt 4.2 tiret trzecie
Załącznik I pkt 5 i 6Załącznik I pkt 5 i 6
Załącznik II zdanie wstępneZałącznik II zdanie wstępne
Załącznik II pkt 1Załącznik II pkt 1
Załącznik II pkt 1.1-1.3Załącznik II pkt 1.1-1.3
Załącznik II pkt 1.3aZałącznik II pkt 1.4
Załącznik II pkt 1.4Załącznik II pkt 1.5
Załącznik II pkt 1.4aZałącznik II pkt 1.6
Załącznik II pkt 1.4bZałącznik II pkt 1.7
Załącznik II pkt 1.5Załącznik II pkt 1.8
Załącznik II pkt 2-5Załącznik II pkt 2-5
Załącznik IIIZałącznik III
Załącznik IVZałącznik IV
Załącznik VZałącznik V
Załącznik VIZałącznik I pkt 7 i załącznik II pkt 6
Załącznik VIIZałącznik VI
Załącznik VIIIZałącznik VII
-Załącznik VIII
-Załącznik IX
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.