Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.204.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1438/2003
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dostosowanie zdolności połowowych wspólnotowej floty rybackiej powinno być ściśle monitorowane w celu dostosowania ich do wielkości dostępnych zasobów. W tym celu, rozdział III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 ustanawia szereg środków szczególnych.

(2) Należy ustanowić reguły zapewniające prawidłowe wykonanie przepisów rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 przez Państwa Członkowskie, biorąc pod uwagę wszystkie odpowiednie parametry zarządzania zdolnościami połowowymi floty, pod względem tonażu (GT) i mocy (kW), określonymi w tym rozporządzeniu, jak również w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2369/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i ustalenia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa(2).

(3) 1 Poziomy odniesienia zdolności połowowych należy ustalić na dzień 1 stycznia 2003 r. dla floty każdego Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem jego floty zarejestrowanej w regionach peryferyjnych.

(4) 2 Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących dostosowania poziomów odniesienia z uwzględnieniem art. 11 ust. 4 i ust. 5, art. 13 ust. 2 oraz, dla przejrzystości, art. 13 ust. 1 lit. b) ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz przeprowadzenia ponownych pomiarów wspólnotowej floty rybackiej, które mają zostać zakończone do końca 2003 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich(3), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 3259/94(4).

(5) 3 Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących oceny tego, czy Państwa Członkowskie przyznające pomoc w zakresie odbudowy po dniu 1 stycznia 2003 r. spełniają wymóg zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2005 r. swojego poziomu odniesienia z dnia 1 stycznia 2003 r.

(6) 4 Wnioski Państw Członkowskich złożone do Komisji przed dniem 31 grudnia 2002 r. o zwiększenie ich celów w ramach czwartego wieloletniego programu orientacji (MAGP IV), jak przewiduje art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999(5), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 179/2002(6), oraz art. 3 i art. 4 ust. 2 decyzji Rady 97/413/WE(7), zmienionej decyzją 2002/70/WE(8), należy wziąć pod uwagę, gdzie stosowne, dla określenia poziomów odniesienia.

(7) Konieczne jest stworzenie metody obliczania mającej na celu ocenę tego, czy Państwa Członkowskie kontrolują wprowadzanie do i wycofywanie ze swojej floty statków rybackich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002.

(8) Przy obliczaniu całkowitej zdolności połowowej floty na dzień 1 stycznia 2003 r. specjalną uwagę należy zwrócić na nowe statki, w stosunku do których decyzja administracyjna została wydana między dniem 1 stycznia 2000 r. i dniem 31 grudnia 2002 r. zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w tym czasie oraz zgodnie z krajowym systemem wprowadzania/wycofywania statków rybackich, notyfikowanym Komisji na mocy art. 6 decyzji 97/413/WE, pod warunkiem że statki te wejdą do floty najpóźniej w terminie trzech lat od daty wydania decyzji administracyjnej przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

(9) Potrzebne są przepisy wykonawcze dla decyzji podejmowanych przez Państwa Członkowskie w sprawie kwalifikacji robót modernizacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy, jakości produktu i higieny na pokładzie statków określonych w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, w celu zapewnienia przejrzystości ocen i równości traktowania wniosków, jednocześnie zapobiegając wszelkim zwiększeniom nakładów połowowych w wyniku takich prac.

(10) 5 Zwiększenie przestrzeni zamkniętej nad głównym pokładem nie zmienia tonażu statków o całkowitej długości poniżej 15 m, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86. Dlatego modernizacji tych statków ponad głównym pokładem nie bierze się pod uwagę przy dostosowywaniu poziomów odniesienia zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(11) Konieczne jest ustanowienie przepisów wykonawczych zapewniające, że Państwa Członkowskie będą przekazywać dane do rejestru wspólnotowej floty rybackiej według jasnych zasad i procedur, oraz potrzebne są nowe zasady weryfikacji gwarantujące jakość i wiarygodność tych danych.

(12) Coroczne sprawozdania i ich podsumowanie dokonywane przez Komisję zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 powinny dawać jasny obraz równowagi między zdolnościami połowowymi floty a wielkościami dopuszczalnymi połowów.

(13) Komitet Zarządzający ds. Rybołówstwa i Akwakultury nie wydał opinii na temat środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w terminie ustanowionym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł  1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy wykonawcze dla rozdziału na temat polityki wobec floty rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Ma ono zastosowanie do zdolności połowowych statków rybackich Wspólnoty z wyłączeniem statków, które:

a) są wykorzystywane wyłącznie w akwakulturze zgodnie z opisem w załączniku III, 2.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999; lub

b) są zarejestrowane w regionach peryferyjnych Francji, Portugalii i Hiszpanii zgodnie z art. 299 ust. 2 Traktatu.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie następujące definicje:

1. 6 "GTa1" lub "łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r." oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. We wzorze dotyczącym poziomu odniesienia w zakresie tonażu w art. 4 tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję tonażu niezbędną do spełnienia poziomów odniesienia na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

W odniesieniu do nowych państw członkowskich "GTa1" lub "łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r." oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od daty przystąpienia do dnia 31 grudnia 2006 r.;

2. "GTS" lub "łączny tonaż zwiększenia przyznanego na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002": oznacza łączny tonaż zwiększenia przyznanego na mocy art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i zarejestrowanego przed dniem, na który obliczany jest GTt;

3. 7 "GTa2" lub "łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r." oznacza łączny tonaż statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do daty, do której obliczony jest GTt. We wzorze dotyczącym poziomu referencyjnego w zakresie tonażu w art. 4 tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję tonażu niezbędną do spełnienia poziomów referencyjnych na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

4. 8 "GT100" lub "łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.": oznacza łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczany jest GTt i w stosunku do których zainteresowane Państwo Członkowskie wydało decyzję administracyjną dotycząca przyznania pomocy po dniu 31 grudnia 2002 r.;

W odniesieniu do Nowych Państw Członkowskich "GT-100" lub "łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r." oznacza łączny tonaż statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczany jest GTt, i w stosunku do których zainteresowane Państwo Członkowskie wydało decyzję administracyjną dotycząca przyznania pomocy po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

5. 9 "kWa" lub "łączna moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r.": oznacza łączną moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczany jest kWt. We wzorze dotyczącym poziomu odniesienia w zakresie mocy w art. 4, tę wartość bierze się pod uwagę jedynie w odniesieniu do wielkości zdolności połowowych przekraczających redukcję mocy niezbędną do spełnienia poziomów odniesienia na mocy art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

W odniesieniu do Nowych Państw Członkowskich "kWa" lub "łączna moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r." oznacza łączną moc statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczany jest kWt.;

6. 10 "kW100" lub "łączna moc statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r.": oznacza łączna moc statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 stycznia 2003 r. i dniem, na który obliczany jest kWt, i w stosunku do których zainteresowane Państwo Członkowskie wydało decyzję administracyjną dotycząca przyznania pomocy po dniu 31 grudnia 2002 r.

W odniesieniu do Nowych Państw Członkowskich "kW-100" lub "łączna moc statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzanych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r." oznacza łączną moc statków o tonażu ponad 100 GT, które zostały wprowadzone do floty między dniem 1 maja 2004 r. a dniem, na który obliczany jest kWt, i w stosunku do których zainteresowane Państwo Członkowskie wydało decyzję administracyjną dotycząca przyznania pomocy po dniu 30 kwietnia 2004 r.;

7. "GTt": oznacza łączny tonaż floty obliczony na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r.;

8. "Δ(GT-GRT)" lub "wynik ponownego pomiaru floty": oznacza różnicę między łącznymi zdolnościami połowowymi floty pod względem tonażu w dniu 1 stycznia 2003 r. i ta samą wartością przeliczoną po zakończeniu ponownego pomiaru floty w GT zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2930/86;

9. "kWt": oznacza łączną moc floty obliczoną na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r.;

10. "pokład główny": oznacza "pokład górny" zgodnie z definicją w Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r.;

11. 11 "nowe państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie, które przystąpiło do Wspólnoty po dniu 1 stycznia 2003 r.

12) 12 "kWr" lub "łączna moc silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowana zmniejszeniem mocy" oznacza całkowitą moc silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. zgodnie z przepisami art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006(9).

ROZDZIAŁ  II

POZIOMY ODNIESIENIA DLA FLOT POŁOWOWYCH 13

Artykuł  3 14

Ustalanie poziomów odniesienia

Poziomy odniesienia w zakresie tonażu (GT) i mocy (kW) w stosunku do każdego Państwa Członkowskiego na dzień 1 stycznia 2003 r. zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, z wyłączeniem poziomów odniesienia dla regionów peryferyjnych, są określone w załączniku I.

Artykuł  4 15

Monitorowanie poziomów odniesienia

1. Dla każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem nowych państw członkowskich, poziom odniesienia w zakresie tonażu na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r. (R(GT)t) równa się poziomowi odniesienia dla tego państwa członkowskiego wymienionemu w załączniku I na dzień 1 stycznia 2003 r. (R(GT)03) skorygowanemu poprzez:

a) odjęcie:

(i) 99 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii) 96 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

b) i dodanie łącznych wzrostów tonażu przyznanych na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS).

Te poziomy odniesienia określa się zgodnie z następującym wzorem:

R(GT)t = R(GT)03 - 0,99 GTa1 - 0,96 GTa2 + GTS

Kiedy nowe zdolności połowowe wprowadzane są do floty zgodnie z warunkami art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, poziomy odniesienia określone w akapicie drugim są zmniejszane o 35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (GT100) zgodnie z następującym wzorem:

R(GT)t = R(GT)03 - 0,99 GTa1 - 0,96 GTa2 - 0,35 GT100 + GTS

2. Dla każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem nowych państw członkowskich, poziom odniesienia w zakresie mocy na dowolny dzień po dniu 1 stycznia 2003 r. (R(kW)t) równa się poziomowi odniesienia dla tego państwa członkowskiego określonemu w załączniku I na dzień 1 stycznia 2003 r. (R(kW)03) skorygowanemu poprzez odjęcie łącznej mocy statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kWa) i 20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr).

Te poziomy odniesienia określa się zgodnie z następującym wzorem:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa - 0,2 kWr

Kiedy nowe zdolności połowowe wprowadzane są do floty zgodnie z warunkami art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, poziomy odniesienia, o których mowa w akapicie drugim, są zmniejszane o 35% łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kW100) zgodnie z następującym wzorem:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100

Artykuł  5 16

(skreślony)

ROZDZIAŁ  III

ZARZĄDZANIE WPROWADZANIEM I WYCOFYWANIEM STATKÓW

Artykuł  6 17

Zdolności połowowe floty w dniu 1 stycznia 2003 r.

Z wyjątkiem nowych państw członkowskich, do celów art. 7, zdolności połowowe pod względem tonażu (GT03) i mocy (kW03) na dzień 1 stycznia 2003 r. ustala się, biorąc pod uwagę, zgodnie z załącznikiem II, wprowadzenia statków oparte na decyzji administracyjnej podjętej przez zainteresowane państwo członkowskie między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r. zgodnie z obowiązującym w tym czasie prawodawstwem, w szczególności z krajowym systemem wprowadzania/wycofywania statków rybackich notyfikowanym Komisji na mocy art. 6 ust. 2 decyzji 97/413/WE(10), które mają miejsce najpóźniej do pięciu lat od daty decyzji administracyjnej.

Artykuł  6a 18

Zdolności połowowe floty nowych państw członkowskich w dniu ich przystąpienia

Dla nowych państw członkowskich, do celów art. 7a, zdolności połowowe pod względem tonażu (GTacc) i mocy (kWacc) w dniu ich przystąpienia ustala się, biorąc pod uwagę, zgodnie z załącznikiem III, wprowadzenia statków oparte na decyzji administracyjnej podjętej przez zainteresowane państwo członkowskie do pięciu lat wstecz przed datą przystąpienia, które mają miejsce najpóźniej do pięciu lat od daty decyzji administracyjnej.

Artykuł  7 19

Monitorowanie wprowadzania i wycofywania statków rybackich

1. W celu spełnienia przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie, z wyjątkiem nowych państw członkowskich, zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem tonażu (GTt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej na dzień 1 stycznia 2003 r. (GT03) skorygowanej przez:

a) odjęcie:

(i) 99 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii) 96 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

(iii) 35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (GT100);

b) i dodanie:

(i) łącznych wzrostów tonażu przyznanych na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS);

(ii) wyniku ponownego pomiaru floty (Δ(GT-GRT)).

Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie następującego wzoru:

GTt ≤ GT03 - 0,99 GTa1 - 0,96 GTa2 - 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2. W celu spełnienia przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde państwo członkowskie, z wyjątkiem nowych państw członkowskich, zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem mocy (kWt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej na dzień 1 stycznia 2003 r. (kW03) skorygowanej przez odjęcie:

a) łącznej mocy statków wycofanych z floty z wykorzystaniem pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kWa);

b) 20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr);

c) 35 % łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej po dniu 31 grudnia 2002 r. (kW100).

Każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie następującego wzoru:

kWt ≤ kW03 - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100

Artykuł  7a 20

Monitorowanie wprowadzania i wycofywania statków rybackich w nowych państwach członkowskich

1. W celu spełnienia przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde nowe państwo członkowskie zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem tonażu (GTt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej w dniu przystąpienia (GTacc) skorygowanej przez:

a) odjęcie:

(i) dla nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r., 98,5 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od tej daty do dnia 31 grudnia 2006 r. (GTa1);

(ii) dla każdego nowego państwa członkowskiego 96 % łącznego tonażu statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej po dniu 31 grudnia 2006 r. (GTa2);

(iii) dla każdego nowego państwa członkowskiego 35 % łącznego tonażu statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej w dniu lub po dniu przystąpienia (GT100);

b) i dodanie:

(i) łącznych wzrostów tonażu przyznanych na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (GTS);

(ii) wyniku ponownego pomiaru floty (Δ(GT-GRT)). Każde nowe państwo członkowskie zapewnia stosowanie następującego wzoru:

GTt ≤ GTacc - 0,985 GTa1 - 0,96 GTa2 - 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2. W celu spełnienia przepisów art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 każde nowe państwo członkowskie zapewnia, że w każdym czasie zdolność połowowa pod względem mocy (kWt) jest równa lub mniejsza od zdolności połowowej w dniu przystąpienia (kWacc) skorygowanej przez odjęcie:

a) łącznej mocy statków wycofanych z floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej w dniu lub po dniu przystąpienia (kWa);

b) 20 % łącznej mocy silników wymienionych przy wykorzystaniu pomocy publicznej uwarunkowanej zmniejszeniem mocy (kWr);

c) 35 % łącznej mocy statków o tonażu ponad 100 GT wprowadzonych do floty przy wykorzystaniu pomocy publicznej przyznanej w dniu lub po dniu przystąpienia (kW100).

Każde nowe państwo członkowskie zapewnia stosowanie następującego wzoru:

kWt ≤ kWacc - kWa - 0,2 kWr - 0,35 kW100

ROZDZIAŁ  IV

ZWIĘKSZENIE TONAŻU W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA POKŁADZIE, WARUNKÓW PRACY, HIGIENY I JAKOŚCI PRODUKTU

Artykuł  8

Kwalifikowanie wniosków o zwiększenie tonażu

Wniosek o zwiększenie tonażu statku na mocy art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zostaje uznany za kwalifikujący się, o ile spełnione są następujące warunki:

a) statkowi nie udzielono wcześniej zezwolenia na zwiększenie tonażu na mocy tych przepisów;

b) statek posiada długość całkowitą ponad 15 m;

c) wiek statku, obliczony jako różnica między datą otrzymania wniosku i datą wejścia do eksploatacji, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2930/86, wynosi co najmniej pięć lat;

d) zwiększenie tonażu jest wynik prac modernizacyjnych prowadzonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny lub jakości produktu;

e) prace określone w lit. d) nie zwiększają przestrzeni pod pokładem głównym;

f) w wyniku prac określonych w lit. d) nie powstanie dodatkowa przestrzeń przeznaczona na ładownie do przechowywania ryb lub narzędzi połowowych.

Artykuł  9

Obowiązki Państw Członkowskich

1. Państwa Członkowskie oceniają wnioski o zwiększenie tonażu i decydują, czy kwalifikują się one zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 8.
2. Państwa Członkowskie prowadzą akta dla każdego statku, w stosunku do którego podjęto decyzję dotyczącą zwiększenia tonażu na mocy przepisów art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. Akta obejmują wszystkie informacje techniczne wykorzystane w ocenie wniosku przez Państwo Członkowskie. Państwa Członkowskie udostępnią te akta Komisji na żądanie i bezzwłocznie.

ROZDZIAŁ  V

GROMADZENIE DANYCH

Artykuł  10

Gromadzenie informacji przez Państwo Członkowskie i przekazywanie informacji do Komisja

1. Każde Państwo Członkowskie gromadzi informacje na temat:

a) każdego wprowadzenia i wycofania statku z floty;

b) każdej modernizacji statku mającej wpływ na jego zdolności połowowe.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji co najmniej następujące dane:

a) numer wewnętrzny i nazwa statku;

b) zdolność połowowa statku w GT i kW;

c) port rejestracji statku;

d) charakter i daty następujących zdarzeń:

i) wycofanie (np. złomowanie, wywóz, przeniesienie do innego Państwa Członkowskiego, wspólne przedsiębiorstwo, przeniesienie do innej działalności),

ii) wprowadzenie (np. budowa, przywóz, przeniesienie z innego Państwa Członkowskiego, przeniesienie z innej działalności), lub

iii) modernizacja, określając czy została dokonana ze względu na bezpieczeństwo zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

e) czy zdarzenie jest wspierane środkami z pomocy publicznej;

f) jeżeli właściwe, data decyzji administracyjnej Państwa Członkowskiego o przyznaniu pomocy;

g) w przypadku modernizacji, zmiana mocy (w kW), zmiana tonażu (w GT) ponad i poniżej pokładu głównego.

3. Do chwili przyjęcia przepisów wykonawczych przewidzianych w art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002, Państwa Członkowskie przekazują informacje wykraczające poza zakres obecnego rejestru floty wspólnotowej określonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2090/98(11) w formie elektronicznej.

ROZDZIAŁ  VI

WYMIANA INFORMACJI I SPRAWOZDANIE ROCZNE

Artykuł  11

Wymiana informacji

Państwa Członkowskie udostępnią innym Państwom Członkowskim i Komisji informacje dotyczące realizacji prawodawstwa wspólnotowego w sprawie polityki dotyczącej floty, w tym:

a) krajowe przepisy wykonawcze i instrumenty zapewniające zgodność z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

b) procedury administracyjne monitorowania i nadzoru nad flotą oraz informacje, które organy są w te działania zaangażowane;

c) informacje na temat rozwoju zdolności połowowych floty, w szczególności na temat zdolności wycofanych i wprowadzonych przy wykorzystaniu pomocy publicznej;

d) 21 plany zredukowania floty w celu spełnienia poziomów odniesienia, gdzie właściwe;

e) informacje na temat rozwoju zdolności połowowych floty w swoich regionach peryferyjnych w odniesieniu do transferów statków między kontynentem a regionami peryferyjnymi;

f) informacje na temat wpływu zdolności połowowych floty na programy ograniczania nakładów połowowych, w szczególności kiedy stanowią one część planu naprawczego lub wieloletniego planu zarządzania;

g) wszelkie informacje uznane za odpowiednie i użyteczne do celów wymiany informacji i najlepszych praktyk między Państwami Członkowskimi.

Artykuł  12

Sprawozdanie roczne

1. Każde Państwo Członkowskie przesyła Komisji do dnia 30 kwietnia każdego roku, w formie elektronicznej, sprawozdanie na temat swoich działań w poprzednim roku mających na celu osiągnięcie równowagi między zdolnościami połowowymi a wielkościami dopuszczalnymi połowów.
2. Na podstawie danych rejestru floty wspólnotowej i informacji zawartych w sprawozdaniach otrzymanych zgodnie z ust. 1, Komisja przygotowuje podsumowanie i przedstawia je Komitetowi Naukowo - Technicznemu i Ekonomicznemu ds. Rybołówstwa i Komitetowi ds. Rybołówstwa i Akwakultury utworzonemu na mocy art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, do dnia 31 lipca każdego roku.

Oba komitety przekazują swoją opinię do Komisji nie później niż dnia 31 października każdego roku.

3. Do dnia 31 grudnia każdego roku, Komisja przesyła posumowanie z załączonymi sprawozdaniami Państw Członkowskich do Parlamentu Europejskiego i Rady, wraz z opiniami komitetów, określonych w ust. 2.
Artykuł  13

Informacje zawarte w sprawozdaniach rocznych

1. Sprawozdania Państw Członkowskich przewidziane w art. 12 zawierają co najmniej następujące informacje:

a) opis floty rybackiej w odniesieniu do zasobów połowowych: rozwój w ciągu ostatniego roku, w tym zasoby objęte wieloletnimi planami zarządzania lub naprawy;

b) wpływ na zdolności połowowe programów zmniejszenia nakładów połowowych przyjętych w ramach wieloletnich planów zarządzania lub naprawy albo, jeżeli właściwe, w ramach programów krajowych;

c) 22 informacje na temat zgodności z systemem wprowadzania/wycofywania statków rybackich oraz poziomem odniesienia;

d) krótkie sprawozdanie na temat słabych i silnych punktów systemu zarządzania flotą wraz z planem poprawy i informacją na temat ogólnego poziomu zgodności z instrumentami polityki w zakresie floty;

e) wszelkie informacje na temat zmian w procedurach administracyjnych dotyczących zarządzania flotą.

2. Sprawozdania Państw Członkowskich nie powinny przekraczać 10 stron.
Artykuł  14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 sierpnia 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 49.

(3) Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1.

(4) Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11.

(5) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10.

(6) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 25.

(7) Dz.U. L 175 z 3.7.1997, str. 27.

(8) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 77.

(9) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1

(10) Dz.U. L 175 z 3.7.1997, str. 27.

(11) Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 23

Poziomy odniesienia dla poszczególnych państw członkowskich(1)

Państwo członkowskiePoziomy odniesienia

na dzień 1 stycznia 2003 r.

R(GT) 03R(kW) 03
Belgia23.37267.857
Dania132.706459.526
Niemcy84.262175.927
Grecja119.910653.497
Hiszpania (z wyłączeniem zdolności połowowych zarejestrowanych na Wyspach Kanaryjskich na dzień 31 grudnia 2002 r.)728.3441.671.739
Francja (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części francuskich departamentów zamorskich)230.257920.969
Irlandia88.700244.834
Włochy229.8621.338.971
Niderlandy197.599487.809
Portugalia (z wyłączeniem celów MAGP IV dla części Azorów i Madery)171.502412.025
Finlandia23.203216.195
Szwecja51.993261.028
Zjednoczone Królestwo286.1201.129.194
Razem2.367.8308.039.571
(1) Poziomy odniesienia mogą podlegać zmianom w celu uwzględniania statków, które istniały na dzień 31 grudnia 2002 r., ale albo nie były objęte MAGP IV, albo nie były zarejestrowane w dniu sporządzenia niniejszej tabeli.

ZAŁĄCZNIK  II 24

ZASADY OBLICZANIA ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ POD WZGLĘDEM TONAŻU (GT03) I MOCY (KW03) NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2003 R.

Do celów niniejszego załącznika:

1. GTFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu 1 stycznia 2003 r. pod względem tonażu obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej;

2) GT1: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

3. GT2: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2002 r. i dniem 30 czerwca 2002 r. w części MAGP IV, który nie spełnia jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej ma miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

4) GT3: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. bez wykorzystania pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

5. GT4: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2000 r. i dniem 31 grudnia 2001 r. w części MAGP IV, który nie spełnia jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej ma miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

6. kWFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu 1 stycznia 2003 r. pod względem mocy obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej;

7) kW1: oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

8. kW2: oznacza łączna moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. przy wykorzystaniu pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2002 r. i dniem 30 czerwca 2002 r. w części MAGP IV, który nie spełnia jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej ma miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.;

9) kW3: oznacza łączną moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. bez wykorzystania pomocy publicznej w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r., dla których odpowiadająca zdolność połowowa została wycofana bez wykorzystania pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 1998 r. i dniem 31 grudnia 2002 r.;

10. kW4: oznacza łączna moc statków wprowadzonych do floty po dniu 31 grudnia 2002 r. z pomocą publiczną w oparciu o decyzję administracyjną podjętą między dniem 1 stycznia 2000 r. i dniem 31 grudnia 2001 r. w części MAGP IV, który nie spełnia jego celów i dla którego wycofanie odpowiadającej zdolności połowowej bez pomocy publicznej ma miejsce po dniu 31 grudnia 2002 r.

Zdolność połowową floty pod względem tonażu GT03 i mocy kW03, określoną w art. 6, oblicza się według następujących wzorów:

GT03 = GTFR + GT1 - 0,35GT2 + GT3 - 0,30GT4

kW03 = kWFR + kW1 - 0,35kW2 + kW3 - 0,30kW4

ZAŁĄCZNIK  III 25

ZASADY OBLICZANIA ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ POD WZGLĘDEM TONAŻU (GTacc) I MOCY (KWacc) DLA NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W DNIU ICH PRZYSTĄPIENIA

Do celów niniejszego załącznika:

1) GTFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem tonażu obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej;

2) GT1: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu przystąpienia w oparciu o decyzję administracyjną podjętą do pięciu lat wstecz przed przystąpieniem;

3) kWFR: oznacza zdolność połowową floty w dniu przystąpienia pod względem mocy obliczoną na podstawie rejestru wspólnotowej floty rybackiej;

4) kW1: oznacza łączny tonaż statków wprowadzonych do floty po dniu przystąpienia w oparciu o decyzję administracyjną podjętą do pięciu lat wstecz przed przystąpieniem.

Zdolność połowową floty pod względem tonażu GTacc i mocy kWacc, określoną w art. 6a, oblicza się według następujących wzorów:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1

1 Motyw 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
2 Motyw 4 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
3 Motyw 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
4 Motyw 6 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
5 Motyw 10 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
6 Art. 2 pkt 1:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

7 Art. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
8 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
9 Art. 2 pkt 5:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

10 Art. 2 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
11 Art. 2 pkt 11:

- dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

12 Art. 2 pkt 12 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
13 Tytuł rozdziału II zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
14 Art. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
15 Art. 4:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

16 Art. 5 skreślony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
17 Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
18 Art. 6a:

- dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

19 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
20 Art. 7a:

- dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 916/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1277/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

21 Art. 11 lit. d) zmieniona przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
22 Art. 13 ust. 1 lit. c) zmieniona przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).
23 Załącznik I:

-zmieniony przez sprostowanie z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.36/1).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1086/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.297.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 listopada 2008 r.

24 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1277/2007z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.
25 Załącznik III:

-dodany przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 916/2004z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.163.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 1277/2007z dnia 29 października 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.284.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.