Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1862
z dnia 6 listopada 2019 r.
ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczeń niektórych ich praw w kontekście przetwarzania przez Komisję danych osobowych w unijnym systemie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Biorąc pod uwagę międzynarodowe zobowiązania Unii do zapewnienia zrównoważonego zarządzania żywymi zasobami morza 1 , rozporządzeniem Rady (WE) nr 1005/2008 2  ustanowiono system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1010/2009 3  ustanowiono szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania stanowi ważny element wspólnej polityki rybołówstwa Unii 4  i jako taki jest ważnym celem leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii i państw członkowskich UE.

(2) Zgodnie z art. 25-28 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 Komisja prowadzi analizy w celu identyfikacji statków rybackich prowadzących połowy NNN oraz, zgodnie z art. 31-33 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, stosuje procedury identyfikacji niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania połowów NNN. Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 oraz art. 49 i 50 rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 Komisja i państwa członkowskie przekazują sobie informacje w celu ułatwienia egzekwowania rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 mogą one wymieniać informacje dotyczące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Analizy i procedury Komisji, a także wymiana informacji z państwami członkowskimi i z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi mogą koncentrować się na statkach rybackich, w tym na ich właścicielach oraz, w stosownych przypadkach, na ich operatorach, którzy mogą być osobami prawnymi lub fizycznymi, a także na państwach trzecich.

(3) Podczas analiz i procedur oraz do celów wzajemnej pomocy zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 oraz art. 49, 50 i 51 rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do domniemanych połowów NNN nieuniknione jest przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 5 . Komisja musi przetwarzać takie dane w celu wykonania zadań powierzonych jej jako organowi władzy publicznej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i rozporządzenia (WE) nr 1010/2009. Analizy i procedury przeprowadzane w odniesieniu do połowów NNN stanowią funkcje kontrolne, inspekcyjne lub regulacyjne związane ze sprawowaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) rozporządzenia (UE) 2018/1725.

(4) Do celów swoich analiz i procedur, pomocy udzielanej państwom członkowskim i informacji im przekazywanych oraz wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami w odniesieniu do połowów NNN Komisja przetwarza informacje uzyskane lub otrzymane od osób prawnych, osób fizycznych, organów państw członkowskich (takich jak właściwe organy krajowe notyfikowane Komisji na podstawie art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8, art. 21 ust. 3 i art. 39 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008), organów państw trzecich, w szczególności państw bandery oraz organów i organizacji międzynarodowych, w szczególności regionalnych organizacji lub mechanizmów ds. zarządzania rybołówstwem. Podczas swoich analiz i procedur Komisja może również przetwarzać odpowiednio udokumentowane informacje uzyskane lub otrzymane z publicznie dostępnych źródeł, z anonimowych źródeł (takich jak informatorzy) lub zidentyfikowanych źródeł (takich jak obywatele, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa), które wymagają ochrony swojej tożsamości.

(5) Komisja przekazuje informacje i swoje analizy właściwym organom państw członkowskich oraz innym organom i podmiotom w kontekście dwustronnej lub wielostronnej współpracy z państwami członkowskimi lub władzami i organizacjami państw trzecich, w szczególności z regionalnymi organizacjami lub mechanizmami ds. zarządzania rybołówstwem, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2008 i rozporządzeniu (WE) nr 1010/2009, lub niezbędnymi i odpowiednimi w kontekście analiz i procedur. Wymaga, aby państwa bandery lub państwa członkowskie bandery podejmowały działania i przekazywały informacje na temat domniemanych połowów NNN właścicielom oraz, w stosownych przypadkach, operatorom statku w celu ochrony praw właścicieli i operatorów statków do obrony oraz aby zapewnić wydajne i skuteczne stosowanie przepisów UE w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

(6) Operacje wykonywane na danych osobowych, w rozumieniu art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1725, w trakcie analiz i procedur dotyczących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów mają miejsce zanim Komisja oficjalnie zidentyfikuje statki, które podejrzewane są o prowadzenie połowów NNN, i rozpocznie procedury mające na celu umieszczenie statku w unijnym wykazie statków NNN, a także zanim Komisja oficjalnie wskaże państwa trzecie, które uznaje za niewspółpracujące państwa trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN. Są one kontynuowane w ramach analiz i procedur, dialogów prowadzonych z władzami państw trzecich, a nawet po zakończeniu analiz i procedur (na przykład w celu oceny konieczności rozpoczęcia nowych analiz i procedur w związku z przekazaniem Komisji nowych informacji). W odniesieniu do danych osobowych wymienianych z państwami członkowskimi, państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi operacje wykonywane na danych osobowych przeprowadzane są z chwilą otrzymania tych danych przez Komisję, w trakcie analiz przeprowadzanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, a nawet w późniejszym okresie. Dane są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do zakończenia analiz i procedur przeprowadzanych w państwach członkowskich, państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. W wyjątkowych przypadkach mogą być one potem przechowywane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań Unii.

(7) Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Komisję obejmują dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane zawodowe i dane dotyczące przedmiotu analizy lub procedury lub wnoszone w związku z nim, w szczególności dane dotyczące statków rybackich, ich położenia geograficznego i działalności połowowej, dane dotyczące właścicieli statków, kapitanów i członków załogi, dane dotyczące osób zaangażowanych w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa oraz dane dotyczące informatorów.

(8) Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonym środowisku elektronicznym lub fizycznym w celu zapobieżenia bezprawnemu dostępowi do danych lub przekazaniu ich osobom z naruszeniem zasady ograniczonego dostępu. Dane osobowe są przechowywane przez służby właściwe do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa Komisji, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie analiz i procedur oraz zapewnianie pomocy i informacji państwom członkowskim, państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, w czasie niezbędnym do przeprowadzenia przez państwa członkowskie, państwa trzecie i organizacje międzynarodowe analiz i procedur oraz w celu rozwiązania ewidentnych przypadków połowów NNN, przeprowadzenia dalszych analiz oraz zachowania administracyjnego okresu zatrzymania danych następującego po ostatecznym zamknięciu sprawy 6 .

(9) Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja jest zobowiązana do poszanowania praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a także wprowadzonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725. Jednocześnie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 Komisja ma szczególne obowiązki w zakresie zapobiegania połowom NNN, ich powstrzymywania i eliminowania, co wymaga od Komisji przeprowadzania analiz i działań następczych, z poszanowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej 7 , a także prawa do obrony osób fizycznych lub prawnych, które podlegają analizom i procedurom 8 .

(10) W pewnych okolicznościach konieczne jest pogodzenie praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 z potrzebą przeprowadzenia analiz i procedur w zakresie połowów NNN, jak również z pełnym poszanowaniem podstawowych praw i wolności innych osób, których dane dotyczą. W tym celu art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 daje Komisji możliwość ograniczenia zastosowania art. 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, a także art. 4 o ile ich przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14-17, 19 i 20 tego rozporządzenia.

(11) Unijna wspólna polityka rybołówstwa wymaga, aby Komisja skutecznie i wydajnie stosowała unijne przepisy w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania. W tym celu, przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725, konieczne jest przyjęcie przepisów wewnętrznych, na mocy których Komisja może ograniczyć prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

(12) Te przepisy wewnętrzne powinny obejmować wszystkie operacje przetwarzania prowadzone przez Komisję w ramach jej uprawnień i obowiązków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i rozporządzenia (WE) nr 1010/2009. Przepisy te powinny mieć zastosowanie do operacji przetwarzania prowadzonych w trakcie całego toku analiz i procedur dotyczących połowów NNN, od momentu otrzymania przez Komisję danych osobowych, które mogą mieć znaczenie dla identyfikacji statków rybackich uczestniczących w połowach NNN lub identyfikacji niewspółpracujących państw trzecich, w trakcie wszystkich analiz i procedur oraz dialogów prowadzonych z organami państw trzecich, a nawet po tym, jak statki lub państwa trzecie zostały oficjalnie zidentyfikowane zgodnie z art. 27 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia dalszych analiz lub do zagwarantowania wypełnienia zobowiązań Unii.

(13) Te przepisy wewnętrzne nie powinny już mieć zastosowania do operacji przetwarzania dotyczących danych osobowych, które zostały ujawnione osobom, których dane dotyczą zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d) lub ust. 3 lit. d) i art. 27 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. Jeżeli chodzi o operacje przetwarzania prowadzone w kontekście pomocy udzielanej państwom członkowskim oraz wymiany informacji z państwami trzecimi i organizacjami, przepisy te powinny mieć zastosowanie od momentu, w którym Komisja otrzymuje dane osobowe, które następnie przekazuje państwom członkowskim, państwom trzecim lub organizacji międzynarodowej, przez cały czas trwania analiz i postępowań do czasu ich zakończenia przez państwa członkowskie, państwa trzecie lub organizację międzynarodową w celu rozwiązania ewidentnych przypadków połowów NNN, a nawet w późniejszym okresie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia dalszych analiz oraz jeżeli jest to konieczne do zagwarantowania wypełnienia zobowiązań Unii.

(14) W celu zapewnienia zgodności z art. 14, 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja powinna informować -w sposób przejrzysty i spójny, w formie informacji o ochronie danych publikowanych na stronie internetowej Komisji - wszystkie osoby fizyczne o swoich działaniach obejmujących przetwarzanie ich danych osobowych oraz o ich prawach. W stosownych przypadkach Komisja powinna wprowadzić dodatkowe środki ochronne, aby zagwarantować, że osoby, których dane dotyczą, zostaną we właściwy sposób indywidualnie poinformowane.

(15) Nie naruszając art. 14 ust. 5 i art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/1725 Komisja ma możliwość, na podstawie art. 25 wspomnianego rozporządzenia, ograniczyć udzielanie informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych osobom, których dane dotyczą, oraz stosowanie ich innych praw w celu ochrony uprawnień Komisji do przeprowadzania analiz i procedur zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008. W tym względzie konieczne może być ograniczenie przez Komisję stosowania tych praw i obowiązków na podstawie art. 25 ust. 1 lit. c) i g) tego rozporządzenia, w przypadku gdy zagrożone byłoby pełnienie przez nią funkcji kontrolnych, inspekcyjnych lub regulacyjnych w odniesieniu do skutecznej realizacji unijnej wspólnej polityki rybołówstwa.

(16) Aby utrzymać skuteczną współpracę Komisja może być ponadto zmuszona ograniczyć stosowanie praw osób, których dane dotyczą, celem ochrony procesów przetwarzania dokonywanych przez inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii lub organów państw członkowskich. Komisja może to uczynić w sytuacji, gdy cel takiego ograniczenia ze strony innej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii lub organu państwa członkowskiego byłby zagrożony w przypadku niezastosowania przez Komisję równoważnych ograniczeń w odniesieniu do tych samych danych osobowych. W tym celu Komisja powinna skonsultować się z tymi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii lub organami władzy w kwestii stosownych podstaw nałożenia ograniczeń oraz konieczności i proporcjonalności ograniczeń.

(17) Komisja może również ograniczyć udzielanie informacji osobom, których dane dotyczą, i stosowanie innych praw tych osób w odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych celem współpracy z tymi państwami lub organizacjami, a tym samym służenia ważnemu celowi leżącemu w ogólnym interesie publicznym Unii, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/1725. W pewnych okolicznościach interes lub prawa podstawowe osoby, której dane dotyczą, mogą jednak przeważać nad interesem współpracy międzynarodowej.

(18) Ponadto Komisja może być zmuszona do ograniczenia przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, i stosowania innych praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych z anonimowych lub zidentyfikowanych źródeł (takich jak informatorzy), które wymagają ochrony swoich praw i wolności zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 2018/1725.

(19) W związku z tym Komisja określiła przyczyny wymienione w art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) rozporządzenia (UE) 2018/1725 jako podstawy ograniczeń, które mogą być konieczne do zastosowania do operacji przetwarzania danych prowadzonych w ramach analiz i procedur Komisji dotyczących połowów NNN.

(20) Wszelkie ograniczenia, stosowane na podstawie niniejszej decyzji, powinny być konieczne i proporcjonalne, biorąc pod uwagę zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.

(21) Komisja powinna rozpatrywać wszystkie ograniczenia w sposób przejrzysty i rejestrować każde ich zastosowanie w odpowiednim systemie rejestracji.

(22) Administratorem jest Komisja, działająca za pośrednictwem swoich służb właściwych do spraw gospodarki morskiej i rybołówstwa, która jest odpowiedzialna za analizy i procedury prowadzone w odniesieniu do połowów NNN oraz udzielanie pomocy państwom członkowskim oraz informacji państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym w przypadkach domniemanych połowów NNN.

(23) Zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 administratorzy mogą wstrzymać przekazanie informacji lub powstrzymać się od niego z powodów zastosowania ograniczenia w stosunku do osoby, której dane dotyczą, jeżeli przekazanie tych informacji w jakikolwiek sposób zagroziłoby celowi tego ograniczenia. Dotyczy to w szczególności ograniczeń przewidzianych w art. 16 i 35 tego rozporządzenia.

(24) Komisja powinna regularnie dokonywać przeglądu nałożonych ograniczeń w celu zapewnienia, aby prawa osoby, której dane dotyczą, do uzyskania informacji zgodnie z art. 16 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725 były ograniczone tylko tak długo, jak długo takie ograniczenia są konieczne, aby umożliwić Komisji przeprowadzenie analiz i procedur w odniesieniu do połowów NNN.

(25) W przypadku ograniczenia innych praw osoby, której dane dotyczą, administrator danych powinien w poszczególnych przypadkach ocenić, czy poinformowanie o ograniczeniu zagrażałoby jego celowi.

(26) Inspektor ochrony danych Komisji powinien przeprowadzić niezależny przegląd stosowania ograniczeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

(27) Niniejsza decyzja zostaje przyjęta do celów art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i powinna wejść w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby niezwłocznie umożliwić Komisji ograniczenie stosowania niektórych praw i obowiązków zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i nie narazić na szwank analiz i procedur mających na celu zajęcie się przypadkami połowów NNN.

(28) Skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię w dniu 17 lipca 2019 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres

1.  Niniejsza decyzja ustanawia zasady obowiązujące Komisję w zakresie informowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych zgodnie z art. 14, 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w ramach unijnego systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymywania i eliminowania.
2.  Określa ona również warunki, na jakich Komisja może ograniczyć stosowanie art. 4, 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, zgodnie z jego art. 25 ust. 1 lit. c), g) i h) w ramach tego systemu.
3.  Niniejsza decyzja ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Komisję w celu prowadzenia działań służących realizacji zadań Komisji polegających na przeprowadzaniu analiz i procedur oraz w związku z tymi działaniami, a także wzajemnej pomocy w odniesieniu do domniemanych połowów NNN zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1005/2008 i (WE) nr 1010/2009.

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przetwarzania przez Komisję danych osobowych, które zostały ujawnione właścicielowi i, w stosownych przypadkach, operatorowi statku rybackiego zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. d) lub ust. 3 lit. d) oraz art. 27 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do następujących kategorii danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe;
b) dane zawodowe;
c) działalność lub - w odniesieniu do statku - jego pozycja i przemieszczanie, działalność połowowa lub działalność związana z połowami;
d) dane dotyczące właścicieli statków i operatorów (stanowisko lub rola), kapitanów i członków załogi;
e) dane dotyczące osób zaangażowanych w przemieszczanie, składowanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa w całym łańcuchu dostaw;
f) dane dotyczące informatorów;
g) wszystkie inne dane dotyczące przedmiotu odpowiednich analiz i procedur.
Artykuł  2

Obowiązujące wyjątki i ograniczenia

1.  Wykonując swoje obowiązki w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725, Komisja uwzględnia, czy zastosowanie mają jakiekolwiek wyjątki określone w tym rozporządzeniu.
2.  Jeżeli wykonywanie praw i obowiązków, o których mowa w art. 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Komisję zagrażałoby celowi przeprowadzania przez Komisję analiz i procedur w odniesieniu do połowów NNN, w tym poprzez ujawnienie jej narzędzi i metod, lub miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą, Komisja może ograniczyć stosowanie:
a) art. 14-17, art. 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725; oraz
b) zasady przejrzystości określonej w art. 4 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia w zakresie, w jakim jego przepisy odpowiadają prawom i obowiązkom przewidzianym w art. 14-17, 19, 20 i 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
3.  Komisja może ograniczyć prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, właściwych organów państw członkowskich, państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub anonimowych lub zidentyfikowanych źródeł, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
a) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii mogłoby zostać ograniczone przez tę inną instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii na podstawie aktów prawnych, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725, lub zgodnie z rozdziałem IX tego rozporządzenia; z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 9  lub z rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939 10 ;
b) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych od właściwego organu państwa członkowskiego mogłoby zostać ograniczone przez właściwe organy tego państwa członkowskiego na podstawie aktów, o których mowa w art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 11  lub na podstawie środków krajowych transponujących art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3 lub art. 16 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 12 ;
c) gdy wykonywanie tych praw i obowiązków mogłoby zagrozić współpracy Komisji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi w odniesieniu do połowów NNN.

Przed zastosowaniem ograniczeń w okolicznościach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b), Komisja konsultuje się z odpowiednimi instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii lub właściwymi organami państw członkowskich, o ile nie jest jasne dla Komisji, że stosowanie ograniczenia jest przewidziane w jednym z aktów, o których mowa w tych literach.

Akapit pierwszy lit. c) nie ma zastosowania, w przypadku gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, przeważają nad interesem Komisji dotyczącym współpracy z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

4.  Ustępy 1, 2 i 3 nie naruszają:
a) stosowania innych decyzji Komisji ustanawiających przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczeń niektórych praw wynikających z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725;
b) art. 23 regulaminu wewnętrznego Komisji.

Ust. 2 i 3 stosuje się z zastrzeżeniem art. 3 i 7 niniejszej decyzji.

5.  Wszelkie ograniczenia stosowania praw i obowiązków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, powinny być konieczne i proporcjonalne, biorąc pod uwagę zagrożenia dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Artykuł  3

Przekazywanie informacji osobom, których dane dotyczą

1.  Komisja publikuje na swojej stronie internetowej informacje o ochronie danych, w ramach których informuje wszystkie osoby których dane dotyczą, o prowadzonych przez siebie działaniach obejmujących przetwarzanie ich danych osobowych do celów analiz i procedur w odniesieniu do połowów NNN. W stosownych przypadkach Komisja powinna zagwarantować, że osoby, których dane dotyczą, zostaną we właściwy sposób indywidualnie poinformowane.
2.  W przypadku gdy Komisja ogranicza, w całości lub w części, przekazywanie informacji osobom, których dane dotyczą, kiedy ich dane są przetwarzane do celów analiz i procedur w odniesieniu do połowów NNN, zapisuje ona i rejestruje powody ograniczenia zgodnie z art. 6.
Artykuł  4

Prawo dostępu dla osób, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania

1.  W przypadku gdy Komisja ogranicza, w całości lub w części, prawo dostępu do danych osobowych osób, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania, o których mowa odpowiednio w art. 17, 19 i 20 rozporządzenia (UE) 2018/1725, informuje zainteresowaną osobę, której dane dotyczą, w odpowiedzi na wniosek o dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
a) o zastosowanym ograniczeniu i jego głównych przyczynach; oraz
b) o możliwości wniesienia skargi za pośrednictwem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub o możliwości odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2.  Przekazanie informacji dotyczących przyczyn ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, może zostać wstrzymane, pominięte lub można go odmówić tak długo, jak długo takie przekazanie naruszałoby cel ograniczenia.
3.  Zgodnie z art. 6 niniejszej decyzji Komisja zapisuje i rejestruje powody ograniczenia.
4.  W przypadku gdy prawo dostępu jest w całości lub w części ograniczone, osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa dostępu zgodnie z art. 25 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeżeli uzna, że bezprawnie odmówiono jej praw lub ograniczono je.
Artykuł  5

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

W przypadku gdy Komisja ogranicza zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/1725, zapisuje ona i rejestruje powody ograniczenia zgodnie z art. 6 niniejszej decyzji.

Artykuł  6

Zapisywanie i rejestrowanie ograniczeń

1.  Komisja zapisuje przyczyny wszelkich ograniczeń zastosowanych zgodnie z niniejszą decyzją, dodając przy tym ocenę ich konieczności i proporcjonalności, z uwzględnieniem odpowiednich elementów określonych w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
2.  W zapisie określa się, w jaki sposób wykonywanie prawa przez odnośną osobę, której dane dotyczą, zagrażałoby celowi analiz i procedur Komisji w odniesieniu do połowów NNN lub ograniczeń stosowanych zgodnie z art. 2 ust. 2 lub 3 niniejszej decyzji, lub wpłynęłoby negatywnie na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.
3.  Rejestr oraz - w stosownych przypadkach - dokumenty zawierające okoliczności faktyczne i prawne leżące u podstaw takiej decyzji są dokumentowane. Udostępnia się je na żądanie Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.
Artykuł  7

Okres obowiązywania ograniczeń

1.  Ograniczenia, o których mowa w art. 3, 4 i 5, mają zastosowanie tak długo, jak długo mają zastosowanie powody uzasadniające ich zastosowanie.
2.  W przypadku gdy przyczyny ograniczenia, o którym mowa w art. 3 lub 5, nie mają już zastosowania, Komisja znosi ograniczenie i podaje główne powody ograniczenia osobie, której dane dotyczą. Jednocześnie Komisja informuje osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia, w dowolnym momencie, skargi za pośrednictwem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych lub o możliwości odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3.  Komisja dokonuje przeglądu stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 3 i 5, rok po przyjęciu oraz po zakończeniu odpowiednich analiz i procedur Komisji przeprowadzonych w odniesieniu do połowów NNN. Następnie Komisja monitoruje konieczność utrzymania jakichkolwiek ograniczeń.
Artykuł  8

Przegląd dokonywany przez inspektora ochrony danych Komisji

1.  Inspektor ochrony danych Komisji jest niezwłocznie informowany, ilekroć prawa osób, których dane dotyczą, są ograniczane zgodnie z niniejszą decyzją. Inspektor ochrony danych otrzymuje, na żądanie, dostęp do zapisu oraz wszelkich leżących u jego podstaw dokumentów zawierających elementy stanu faktycznego oraz aspekty prawne.
2.  Inspektor ochrony danych może zwrócić się o przegląd ograniczeń. Inspektor ochrony danych jest informowany o wynikach wnioskowanego przeglądu.
3.  Komisja dokumentuje zaangażowanie inspektora ochrony danych w każdym przypadku, w którym stosowanie praw i obowiązków, o których mowa w art. 2 ust. 2 niniejszej decyzji, jest ograniczane.
Artykuł  9

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude Juncker
Przewodniczący
1 Unia jest umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. ("UNCLOS"), ratyfikowała porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi ("porozumienie ONZ o zasobach rybnych") i przyjęła Porozumienie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu z dnia 24 listopada 1993 r. ("porozumienie FAO"). Unia jest również stroną Umowy o środkach stosowanych przez państwo portu (PSMA), zatwierdzonej przez Konferencję FAO na jej trzydziestej szóstej sesji (Rzym, 18-23 listopada 2009 r.) na podstawie art. XIV ust. 1 konstytucji FAO, w drodze rezolucji nr 12/2009 z dnia 22 listopada 2009 r.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5).
4 Zob. w szczególności art. 28 i 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
6 Zatrzymywanie dokumentacji w Komisji reguluje wspólny wykaz zatrzymywanych danych, czyli dokument regulacyjny (najnowsza wersja: SEC(2010) 900) w formie harmonogramu zatrzymywania, w którym określono okresy zatrzymywania poszczególnych rodzajów akt Komisji.
7 Zob. w szczególności art. 339 TFUE.
8 Wdrażanie praw osób, których dane dotyczą, na mocy rozporządzenia (UE) 2018/1725 oraz wypełnianie przez administratorów danych obowiązków wynikających z tego rozporządzenia nie wpływa na sposób, w jaki Komisja traktuje prawa do obrony osób objętych postępowaniem. Integralność i autentyczność dowodów w aktach zgromadzonych w toku przeprowadzania analiz i procedur nie może zatem zostać podważona przez zmianę dokumentów otrzymanych lub zebranych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami proceduralnymi obowiązującymi w tej dziedzinie.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/ WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).
10 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.