Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.21.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 189/92
z dnia 27 stycznia 1992 r.
przyjmujące przepisy w sprawie stosowania niektórych środków kontrolnych przyjętych przez Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 170/83 z dnia 25 stycznia 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów połowowych (1), ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 1985 r., w szczególności jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Konwencja o Przyszłej Wielostronnej Współpracy w Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, zwana dalej Konwencją NAFO, została zatwierdzona przez Radę w rozporządzeniu (EWG) nr 3179/77 (2) i weszła w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.;

Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO), ustanowiona na mocy Konwencji NAFO, ustanowiła system wzajemnej kontroli międzynarodowej, który został przyjęty przez Radę w rozporządzeniu (EWG) nr 1956/88 (3);

Komisja Rybołówcza NAFO, na 13. corocznym posiedzeniu, które odbyło się w Dartmouth w dniu 13 września 1991 r., przyjęła propozycję ustanowienia środka kontrolnego, wymagającego od statków rybackich przekazywania niektórych informacji dotyczących ich działań na obszarze regulacji NAFO; propozycja ta może być zaakceptowana przez Wspólnotę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty, do którego ma zastosowanie system wzajemnej kontroli międzynarodowej NAFO, przekazują Komisji Wspólnot Europejskich oraz równocześnie swoim właściwym władzom krajowym, zgodnie z przepisami ustanowionymi w Załączniku, informacje określone w tym Załączniku.

Artykuł  2

Zawsze gdy jest to możliwe, Komisja przekazuje zawarte w nich informacje Sekretariatowi Wykonawczemu NAFO w ciągu 24 godzin od otrzymania sprawozdań.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 1992 r.

W imieniu Rady
A. MARQUES DA CUNHA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 27.1.1983, str. 1.

(2) Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1.

(3) Dz.U. L 175 z 6.7.1988, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 1

1. Komunikaty opisane poniżej zwane są "sprawozdaniem NAFO". Informacje, które mają być przekazane w określonej formie są następujące:

1.1. każde wpłynięcie statku na obszar regulacji. Sprawozdanie to sporządza się co najmniej na sześć godzin przed wpłynięciem statku i umieszcza się w nim następujące szczegółowe dane we wskazanym porządku:

– nazwa statku,

– sygnał wywoławczy,

– zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,

– dzień, godzina i położenie geograficzne,

– wskazanie kodu wiadomości: "ENTRY",

– rejon NAFO, do którego statek ma zamiar wpłynąć,

– nazwisko kapitana;

– Gatunki (kod 3 Alfa) w kilogramach (w zaokrągleniu do najbliższych 100 kilogramów). Łączna wielkość gatunków, dla których łączna zaokrąglona waga według gatunków wynosi poniżej jednej tony, może być przekazana według kodu 3 Alfa "MZZ" (Ryba morska nieokreślona).

– gatunki docelowe.

1.2. każde przemieszczenie z jednego rejonu NAFO do innego rejonu NAFO, z wyjątkiem przemieszczania się między rejonami 3L i 3N oraz 3N i 3O na warunkach przewidzianych w 1.3, oraz każde przemieszczenie z rozgraniczonej strefy 10 mil po każdej stronie od linii rozdzielających rejony 3L i 3N i 3O, gdy nie stosuje się warunków określonych w 1.3. Niniejsze sprawozdania sporządza się przed wpłynięciem statku do rejonu NAFO i umieszcza się w nich szczegółowe dane we wskazanym porządku:

– nazwa statku,

– sygnał wywoławczy,

– zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,

– dzień, godzina i położenie geograficzne,

– wskazanie kodu wiadomości: "MOVE",

– rejon NAFO, do którego statek ma zamiar wpłynąć,

– nazwisko kapitana;

1.3. statki dokonujące międzystrefowych połowów między rejonami NAFO 3L i 3N lub między rejonami 3N i 3O, które przekraczają linie rozdzielające takie rejony więcej niż jeden raz w ciągu okresu kolejnych 24 godzin, i pod warunkiem że pozostają w rozgraniczonej strefie (10 mil po każdej stronie linii między rejonami), przesyłają przy pierwszym przekroczeniu linii między rejonami oraz następnie w odstępach nieprzekraczających 24 godzin (podczas pozostawania w strefie rozgraniczonej) sprawozdanie zawierające następujące szczegółowe dane we wskazanym porządku:

– nazwa statku,

– sygnał wywoławczy,

– zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,

– dzień, godzina i położenie geograficzne,

– wskazanie kodu wiadomości: "ZONE",

– nazwisko kapitana;

1.4. każde wypłynięcie z obszaru regulacji. Sprawozdania te sporządza się co najmniej na sześć godzin przed wyjściem statku z obszaru regulowanego, zawierają one poniższe szczegóły w następującym porządku.

– nazwa statku,

– sygnał wywoławczy,

– zewnętrzne litery i numery identyfikacyjne,

– dzień, godzina i położenie geograficzne,

– wskazanie kodu wiadomości: "EXIT",

– rejon NAFO, który statek ma zamiar opuścić,

– nazwisko kapitana.

– Gatunki (kod 3 Alfa) w kilogramach (w zaokrągleniu do najbliższych 100 kilogramów). Łączna wielkość gatunków, dla których łączna zaokrąglona waga według gatunków wynosi poniżej jednej tony, może być przekazana według kodu 3 Alfa "MZZ" (Ryba morska nieokreślona).

1.5. Przeładunek na obszarze regulowanym. To sprawozdanie zostaje sporządzone 24 godziny wcześniej i zawiera poniższe szczegóły w następującym porządku:

– Nazwa statku,

– Sygnał wywoławczy,

– Zewnętrzne litery i liczby identyfikacyjne,

– Data, godzina i pozycja geograficzna,

– Wskazanie kodu wiadomości: "TRANS",

– Łączna waga w kilogramach (w zaokrągleniu do najbliższych 100 kilogramów) według gatunków (kod 3 Alfa) do przeładunku,

– Nazwisko kapitana.

1.6. Statki wyposażone w urządzenia umożliwiające automatyczne przekazywanie swoich pozycji są wyłączone z wymogów przywoływania przedstawionych w ppkt 1.2 i 1.3.

2. Bez uszczerbku dla przepisów wymienionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie(1), po każdej transmisji radiowej informacji opisanych w pkt 1, następujące szczegóły są niezwłocznie rejestrowane w dzienniku połowowym:

– dzień i godzina transmisji,

– w przypadku transmisji radiowych nazwa stacji radiowej, za pośrednictwem której została dokonana transmisja.

3.1. Informacje określone w pkt 1 przesyła się Komisji Wspólnot Europejskich w Brukseli (teleks 24189 FISEU-B) oraz właściwym władzom krajowym Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa dany statek.

3.2. Jeżeli z powodu działania siły wyższej, nie ma możliwości przekazania wiadomości przez statek, może ona zostać przekazana przez inny statek w imieniu tego statku.

______

(1) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1.

1 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 3068/95 z dnia 21 grudnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.329.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 stycznia 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1048/97 z dnia 9 czerwca 1997 r. (Dz.U.UE.L.97.154.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 1997 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.