Dz.U.UE.L.2019.15.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/66
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie przepisów określających jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zweryfikowania zgodności z przepisami Unii dotyczącymi środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, mającymi zastosowanie do tych towarów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 1 , w szczególności jego art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kontrole urzędowe na nieruchomościach i, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 Parlamentu Europejskiego i Rady 2  powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Jest to konieczne do zapewnienia regularnej i spójnej kontroli uwzględniającej cykle produkcyjne odpowiednich roślin oraz cykle życia wszystkich istotnych agrofagów i ich wektorów.

(2) Częstotliwość takich kontroli powinna uwzględniać przeprowadzanie kontroli co najmniej raz w roku oraz, w stosownych przypadkach, pobieranie próbek i przeprowadzanie testów, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, w celu zapewnienia, by wszelkich kontroli bądź pobierania próbek i przeprowadzania testów na podstawie tego rozporządzenia nie powtarzano na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(3) W razie konieczności, w oparciu o kryteria związane z ryzykiem, właściwe organy mogą zwiększyć częstotliwość kontroli urzędowych na nieruchomościach i, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(4) Podmioty profesjonalne, które przez co najmniej dwa lata z rzędu wdrażały plan zarządzania zagrożeniem agrofagami zgodnie z art. 91 rozporządzenia (UE) 2016/2031, dają bardziej wiarygodne gwarancje dotyczące poziomu ochrony fitosanitarnej na ich nieruchomościach oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach. W związku z tym należy zezwolić właściwym organom na zmniejszenie częstotliwości kontroli urzędowych tych operatorów do co najmniej raz na dwa lata.

(5) Nieruchomości oraz, w stosownych przypadkach, inne miejsca wykorzystywane przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 podlegają co najmniej jednej kontroli urzędowej oprócz kontroli, o której mowa w motywie 1, jeżeli są one miejscem pochodzenia roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031, które były uprawiane co najmniej przez część swojego życia na wyznaczonym obszarze ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 tego rozporządzenia i które są prawdopodobnie porażone agrofagami, z powodu których ustanowiono ten wyznaczony obszar. Tę dodatkową kontrolę urzędową należy przeprowadzić możliwie najbliżej chwili wyprowadzenia tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów ze wspomnianego obszaru wyznaczonego lub strefy porażenia do strefy buforowej tego obszaru wyznaczonego. Jest to konieczne do zapewnienia, aby po dowolnej normalnej kontroli urzędowej i przed przemieszczeniem roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z wyznaczonego obszaru lub strefy porażenia do strefy buforowej nie wystąpiło zagrożenie fitosanitarne.

(6) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony fitosanitarnej oraz skutecznego nadzoru nad przywozem roślin do Unii i związanym z tym ryzykiem właściwe organy powinny, w przypadku gdy rośliny, o których mowa w art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031, są przywożone na terytorium Unii, przeprowadzać kontrole urzędowe w punkcie przybycia do Unii w odniesieniu do co najmniej 1 % przesyłek tych roślin.

(7) Kontrole urzędowe na nieruchomościach oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych, o których to podmiotach mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Jest to konieczne do zapewnienia regularnej i spójnej kontroli uwzględniającej zagrożenie fitosanitarne związane z produkcją tego rodzaju materiałów i obrotem nimi. W razie konieczności, w oparciu o kryteria związane z ryzykiem, właściwe organy mogą zwiększyć częstotliwość kontroli urzędowych na nieruchomościach i, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych, o których to podmiotach mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(8) Ze względu na to, że rozporządzenia (UE) 2016/2031 i (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Jednolita częstotliwość kontroli urzędowych podmiotów profesjonalnych upoważnionych do wydawania paszportów roślin

Właściwe organy przeprowadzają kontrole urzędowe co najmniej raz w roku na nieruchomościach oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Kontrole te obejmują kontrole oraz - w przypadku podejrzenia zagrożenia dla zdrowia roślin - pobieranie próbek i przeprowadzanie testów, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Kontrole te przeprowadza się w najbardziej dogodnym czasie, jeśli chodzi o możliwość wykrycia obecności danych agrofagów bądź oznak lub objawów ich występowania.

Artykuł  2

Zwiększenie częstotliwości kontroli urzędowych podmiotów profesjonalnych upoważnionych do wydawania paszportów roślin

Właściwe organy mogą zwiększyć częstotliwość kontroli urzędowych, o których mowa w art. 1, jeżeli wymaga tego zagrożenie, biorąc pod uwagę następujące elementy:

a) zwiększone zagrożenie fitosanitarne dla danej rodziny, rodzaju lub gatunku roślin lub produktów roślinnych wyprodukowanych na tych nieruchomościach oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach, gdzie konieczne jest przeprowadzenie większej liczby kontroli ze względu na biologię agrofagów lub warunki środowiskowe;
b) zagrożenie fitosanitarne związane ze źródłem lub miejscem pochodzenia w Unii danych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
c) liczba cykli produkcyjnych w roku;
d) historia przestrzegania przez podmiot profesjonalny mających zastosowanie przepisów rozporządzeń (UE) 2016/2031 i (UE) 2017/625;
e) dostępna infrastruktura oraz lokalizacja nieruchomości i, w stosownych przypadkach, innych miejsc wykorzystywanych przez podmiot profesjonalny.
Artykuł  3

Zmniejszenie częstotliwości kontroli urzędowych podmiotów profesjonalnych upoważnionych do wydawania paszportów roślin

Właściwe organy mogą zmniejszyć częstotliwość kontroli urzędowych, o których mowa w art. 1, do co najmniej co dwa lata, jeżeli pozwala na to zagrożenie i spełnione są następujące warunki:

a) podmiot profesjonalny wdrażał przez co najmniej dwa lata z rzędu plan zarządzania zagrożeniem agrofagami zgodnie z art. 91 rozporządzenia (UE) 2016/2031;
b) właściwy organ stwierdził, że plan ten skutecznie zmniejszył odnośne zagrożenie fitosanitarne oraz że dany podmiot profesjonalny przestrzegał mających zastosowanie przepisów rozporządzeń (UE) 2016/2031 i (UE) 2017/625.
Artykuł  4

Jednolita minimalna częstotliwość kontroli urzędowych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów z określonego źródła lub miejsca pochodzenia w Unii

1.  Nieruchomości oraz, w stosownych przypadkach, inne miejsca wykorzystywane przez podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin zgodnie z art. 84 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 podlegają co najmniej jednej kontroli urzędowej oprócz kontroli, o której mowa w art. 1, jeżeli są one miejscem pochodzenia roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031, które były uprawiane co najmniej przez część swojego życia na wyznaczonym obszarze ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 tego rozporządzenia i które są prawdopodobnie porażone agrofagami, z powodu których ustanowiono ten wyznaczony obszar. Tę dodatkową kontrolę urzędową przeprowadza się możliwie najbliżej chwili wyprowadzenia tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów ze wspomnianego obszaru wyznaczonego lub strefy porażenia do strefy buforowej tego obszaru wyznaczonego.
2.  Przy przeprowadzaniu kontroli urzędowych, o których mowa w ust. 1, właściwe organy oceniają następujące elementy:
a) ryzyko, że rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zawierają odnośne agrofagi;
b) ryzyko wystąpienia potencjalnych wektorów tych agrofagów, biorąc pod uwagę źródło lub miejsce pochodzenia przesyłek w Unii, stopień podatności roślin na porażenie oraz przestrzeganie przez podmiot profesjonalny odpowiedzialny za przemieszczenia wszelkich innych środków przedsięwziętych w celu zwalczenia lub powstrzymania tego agrofaga.
Artykuł  5

Jednolita minimalna częstotliwość kontroli urzędowych roślin, o których mowa w art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031

Kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie roślin, o których mowa w art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031 i które są wprowadzane do Unii, przeprowadza się w odniesieniu do co najmniej 1 % przesyłek tych roślin.

Artykuł  6

Jednolita częstotliwość kontroli urzędowych podmiotów profesjonalnych upoważnionych do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych

Właściwe organy przeprowadzają kontrole urzędowe co najmniej raz w roku na nieruchomościach oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach wykorzystywanych przez podmioty profesjonalne upoważnione do znakowania drewnianych materiałów opakowaniowych, o których to podmiotach mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Kontrole te obejmują nadzór, o którym mowa w art. 98 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł  7

Zwiększenie częstotliwości kontroli urzędowych podmiotów profesjonalnych upoważnionych do znakowaniach drewnianych materiałów opakowaniowych

Właściwe organy mogą zwiększyć częstotliwość kontroli urzędowych, o których mowa w art. 6, jeżeli wymaga tego zagrożenie, biorąc pod uwagę co najmniej jeden z następujących elementów:

a) zwiększone zagrożenie fitosanitarne związane z występowaniem agrofagów na terytorium Unii;
b) drewniane materiały opakowaniowe, inne rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty, w związku z którymi wykrywano agrofagi;
c) historia przestrzegania przez podmiot profesjonalny mających zastosowanie przepisów rozporządzeń (UE) 2016/2031 i (UE) 2017/625;
d) dostępna infrastruktura oraz lokalizacja nieruchomości i, w stosownych przypadkach, innych miejsc wykorzystywanych przez podmiot profesjonalny.
Artykuł  8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).