Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.160.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1107
z dnia 8 czerwca 2017 r.
dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia dotyczącego koprodukcji audiowizualnych przewidzianego w art. 5 Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 3 ust. 1 decyzji Rady (UE) 2015/2169 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony 1 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 1 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2015/2169 w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony ("decyzja").

(2) Protokół w sprawie współpracy kulturalnej ("protokół"), który jest załączony do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, ustanawia w art. 1 ramy współpracy stron w celu ułatwienia wymiany działalności, dóbr i usług kulturalnych, w tym w sektorze audiowizualnym. Na podstawie art. 5 ust. 3 protokołu jego Strony powinny ułatwiać koprodukcje między producentami z UE i z Korei, w tym poprzez uprawnienie koprodukcji do korzystania z odpowiednich systemów na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych.

(3) Na podstawie art. 5 ust. 8 lit. b) protokołu po wstępnym okresie trzech lat obowiązywanie uprawnienia zostanie przedłużone na okres trzech lat, a następnie należy je automatycznie przedłużać na kolejne okresy tej samej długości, o ile Strona nie wypowie uprawnienia w drodze pisemnego zawiadomienia na co najmniej trzy miesiące przed upływem pierwotnego lub każdego kolejnego okresu.

(4) Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji (UE) 2015/2169 Komisja ma przekazać Korei informacje o zamiarze nieprzedłużania przez Unię okresu obowiązywania uprawnienia do koprodukcji audiowizualnych zgodnie z art. 5 protokołu, w myśl procedury ustanowionej w jego art. 5 ust. 8, chyba że Rada, na wniosek Komisji, zgodzi się na utrzymanie uprawnienia w terminie czterech miesięcy przed końcem jego okresu obowiązywania. Jeżeli Rada zgodzi się na utrzymanie uprawnienia, niniejszy przepis będzie miał ponownie zastosowanie z końcem przedłużonego okresu obowiązywania uprawnienia. Konkretnie na potrzeby podejmowania decyzji o przedłużeniu okresu obowiązywania uprawnienia Rada ma stanowić jednomyślnie.

(5) Dnia 5 września 2016 r. unijna wewnętrzna grupa doradcza utworzona zgodnie z art. 3 ust. 5 protokołu wydała pozytywną opinię w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania uprawnienia, o którym mówi art. 5 ust. 8 lit. a) protokołu.

(6) Rada wyraża zgodę na przedłużenie obowiązywania uprawnienia koprodukcji audiowizualnych do korzystania z odpowiednich systemów Stron na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych, przewidzianego w art. 5 ust. 4, 5, 6 i 7 protokołu.

(7) Niniejsza decyzja nie powinna wpływać na odpowiednie kompetencje Unii ani państw członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Okres obowiązywania uprawnienia koprodukcji audiowizualnych do korzystania z odpowiednich systemów Stron na rzecz promowania lokalnych i regionalnych treści kulturowych, o którym mówi art. 5 ust. 4, 5, 6 i 7 protokołu, niniejszym przedłuża się na okres trzech lat, od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
K. SIMSON
Przewodniczący
1 Dz.U. L 307 z 25.11.2015, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.