Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2013 r.

DECYZJA RADY MINISTERIALNEJ WSPÓLNOTY ENERGETYCZNEJ D/2013/03/MC-EnC
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

RADA MINISTERIALNA WSPÓLNOTY ENERGETYCZNEJ,

uwzględniając Traktat o Wspólnocie Energetycznej ("Traktat"), w szczególności jego art. 97,

a także mając na uwadze, że:

(1) Traktat został podpisany dnia 25 października 2005 r. i wszedł w życie dnia 1 lipca 2006 r.

(2) Zgodnie z art. 97 Traktat został zawarty na okres 10 lat od daty wejścia w życie i przedłużenie jego okresu obowiązywania wymaga decyzji Rady Ministerialnej.

(3) Wspólnota Energetyczna sprawdziła się jako sprawna struktura ramowa współpracy regionalnej w dziedzinie energii.

(4) Wspólnota Energetyczna pilnie obserwuje zmiany polityki energetycznej Unii Europejskiej i podjęła zobowiązania wykraczające poza rok 2016.

(5) Za przedłużeniem Traktatu otwarcie opowiedziały się instytucje Unii Europejskiej 1 , podobnie jak Stała Grupa Wysokiego Szczebla na posiedzeniach w dniach 19 czerwca i 23 października 2013 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedłużenie okresu obowiązywania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej

Okres obowiązywania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej przedłuża się o 10 lat.

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w momencie jej przyjęcia.

Sporządzono w Belgradzie dnia 24 października 2013 r.

W imieniu Rady Ministerialnej

Z. MIHAJLOVIĆ

1 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 7 decyzji 2006/500/WE, 10.3.2011, COM(2011) 105 final; komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii i współpracy międzynarodowej - "Polityka energetyczna UE: stosunki z partnerami spoza UE", 7.9.2011, COM(2011) 539 final; konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 24 listopada 2011 r. w sprawie wzmocnienia wymiaru zewnętrznego unijnej polityki energetycznej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.