Dz.U.UE.L.2018.314.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1942
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania i zmiany decyzji 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 16 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/389/WPZiB 1  w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR).

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2240 2  zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB. Nazwa misji została zamieniona na EUCAP Somalia, a mandat misji przedłużono do dnia 31 grudnia 2018 r.

(3) W dniu 15 lutego 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/226 3  zmieniającą decyzję 2012/389/WPZiB i określającą finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.

(4) W następstwie całościowego i skoordynowanego strategicznego przeglądu zaangażowania w dziedzinie WPBiO w Somalii i w Rogu Afryki, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa postanowił zmienić mandat misji i przedłużyć ją do dnia 31 grudnia 2020 r.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2012/389/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2012/389/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) realizuje te cele poprzez wspieranie władz Somalii w opracowywaniu niezbędnego ustawodawstwa oraz ustanowieniu organów sądowych, jak również poprzez zapewnienie niezbędnego mentoringu, doradztwa, szkolenia i wyposażenia somalijskim cywilnym organom egzekwowania prawa morskiego, a także poprzez służenie Ministerstwu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz policji doradztwem w kwestiach polityki, dowodzenia, kontroli i koordynacji w celu wsparcia inicjatyw Unii i partnerów międzynarodowych.";

2) w art. 13 ust. 1 dodaje się akapit:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Somalia w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 66 100 000 EUR.";

3) w art. 16 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 18).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/226 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 43 z 16.2.2018, s. 15).