Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.281.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2010 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 października 2010 r.
przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7249)

(2010/645/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 października 2010 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii(2) upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia odstępstw od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., innych niż owoce i nasiona, pochodzących z Japonii, w ograniczonym okresie i z zastrzeżeniem określonych warunków.

(2) Odstępstwa przyznane najpierw na mocy decyzji Komisji 93/452/EWG(3), a następnie decyzji 2002/887/WE podlegały ograniczeniom czasowym, a terminy przewidziane w tych decyzjach zostały przedłużone najpierw na mocy decyzji Komisji 94/816/WE(4), 96/711/WE(5), 98/641/WE(6) oraz 2001/841/WE(7), a następnie decyzji Komisji 2004/826/WE(8), 2006/915/WE(9) oraz 2008/826/WE(10).

(3) Ponieważ okoliczności uzasadniające stosowanie wspomnianych odstępstw nadal istnieją i nie ma nowych informacji dających podstawy do weryfikacji specjalnych warunków, okres obowiązywania upoważnienia powinien zostać przedłużony. Ponadto zgromadzone zostały doświadczenia pochodzące z informacji zebranych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 decyzji 2002/887/WE oraz w oparciu o kontakty z Japonią. Oprócz tego we wspomnianej decyzji ustanowiono odpowiednie mechanizmy mające na celu zapewnienie monitorowania warunków stosowania tych odstępstw. W związku z tym należy przedłużyć przyznane na mocy tej decyzji upoważnienia do stosowania odstępstw na okres dłuższy niż upoważnienia przyznane na mocy poprzedniej decyzji, a mianowicie do dnia 31 grudnia 2020 r.

(4) Jednakże ze względów fitosanitarnych przywóz naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Juniperus L., pochodzących z Japonii, może odbywać się tylko w konkretnym okresie każdego roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/887/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2002/887/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2, akapit pierwszy i drugi, wyrażenie "dniem 1 sierpnia 2009 r. i dniem 1 sierpnia 2010 r." zastępuje się wyrażeniem "dniem 1 sierpnia każdego roku.";

2) tabelę w art. 4 zastępuje się tabelą w brzmieniu:

"Rośliny

Okres

Chamaecyparis

1.1.2011 r.-31.12.2020 r.

Juniperus

1.11. do 31.3 każdego roku, aż do 31.12.2020 r.

Pinus

1.1.2011 r.-31.12.2020 r."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2010 r.

W imieniu Komisji
John DALLI
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.

(2) Dz.U. L 309 z 12.11.2002, s. 8.

(3) Dz.U. L 210 z 21.8.1993, s. 29.

(4) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, s. 87.

(5) Dz.U. L 326 z 17.12.1996, s. 66.

(6) Dz.U. L 304 z 14.11.1998, s. 36.

(7) Dz.U. L 313 z 30.11.2001, s. 44.

(8) Dz.U. L 358 z 3.12.2004, s. 32.

(9) Dz.U. L 349 z 12.12.2006, s. 51.

(10) Dz.U. L 290 z 31.10.2008, s. 25.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.