Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.153.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/1012
z dnia 13 czerwca 2017 r.
przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie *  (EULEX KOSOWO) (EULEX KOSOVO/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie EULEX KOSOWO 1  w szczególności jego art. 12 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 12 ust. 2 wspólnego działania Rady 2008/124/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji do celów sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX KOSOWO), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2) W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/947 2  zmieniającą wspólne działanie 2008/124/WPZiB i przedłużającą czas trwania misji EULEX KOSOWO do 14 czerwca 2018 r.

(3) W dniu 20 lipca 2016 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2016/1207 3  w sprawie mianowania Alexandry PAPADOPOULOU szefem misji EULEX KOSOWO od dnia 1 września 2016 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

(4) W dniu 30 maja 2017 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by szefem misji EULEX KOSOWO od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2018 r. mianować Alexandrę PAPADOPOULOU,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Mandat Alexandry PAPADOPOULOU jako szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) zostaje niniejszym przedłużony na okres od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 czerwca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
1 Dz.U. L 42 z 16.2.2008, s. 92.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/947 z dnia 14 czerwca 2016 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/124/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 26).
3 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1207 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO (EULEX KOSOWO/1/2016) (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, s. 49).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.