Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.92

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/1174
z dnia 13 czerwca 2017 r.
przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2012/392/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady 2012/392/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2) W dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1172 2  w sprawie przedłużenia mandatu misji EUCAP Sahel Niger do dnia 15 lipca 2018 r.

(3) W dniu 26 lipca 2016 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2016/1632 3  w sprawie mianowania Kirsi HENRIKSSON szefem misji EUCAP Sahel Niger na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 lipca 2017 r.

(4) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, by przedłużyć mandat Kirsi HENRIKSSON jako szefa misji EUCAP Sahel Niger na okres od dnia 16 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym przedłuża się mandat Kirsi HENRIKSSON jako szefa misji EUCAP Sahel Niger do dnia 15 lipca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 48.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1172 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (Dz.U. L 193 z 19.7.2016, s. 106).
3 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1632 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 6).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.