Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.184.63

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2017/1280
z dnia 11 lipca 2017 r.
w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) 1 , w szczególności jej art. 10 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 10 ust. 1 wspólnego działania 2005/889/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, w myśl art. 38 Traktatu, do podejmowania odpowiednich decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad Misją Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2) W dniu 7 lipca 2015 r. KPiB przyjął decyzję EU BAM Rafah/1/2015 2  w sprawie mianowania Nataliny CEI szefem misji EU BAM Rafah od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

(3) W dniu 12 lipca 2016 r. KPiB przyjął decyzję EU BAM Rafah/1/2016 3  w sprawie przedłużenia mandatu Nataliny CEI jako szefa misji EU BAM Rafah do dnia 30 czerwca 2017 r.

(4) W dniu 4 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1193 4  w sprawie przedłużenia mandatu EU BAM Rafah od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

(5) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował przedłużenie mandatu Nataliny CEI jako szefa misji EU BAM Rafah od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedłuża się mandat Nataliny CEI jako szefa misji EU BAM Rafah od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
W. STEVENS
Przewodniczący
1 Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 28.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1128 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie mianowania szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015) (Dz.U. L 184 z 11.7.2015, s. 16).
3 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1194 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2016) (Dz.U. L 197 z 22.7.2016, s. 3).
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1193 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (Dz.U. L 172 z 5.7.2017, s. 12).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.