Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.329.22

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2018/2061
z dnia 18 grudnia 2018 r.
przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/2/2018)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2013/233/WPZiB z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 2013/233/WPZiB w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją EUBAM Libya Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji, w tym w szczególności decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2) W dniu 30 sierpnia 2016 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2016/1634 2  w sprawie mianowania Vincenza TAGLIAFERRIEGO szefem misji EUBAM Libya od dnia 1 września 2016 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r.

(3) W dniu 17 lipca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/1342 3  przedłużającą mandat misji EUBAM Libya na okres od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

(4) W dniu 18 lipca 2017 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2017/1401 4  w sprawie przedłużenia mandatu Vincenza TAGLIAFERRIEGO jako szefa misji EUBAM Libya na okres od dnia 22 sierpnia 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2018 r.

(5) W dniu 20 marca 2018 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2018/558 5  w sprawie przedłużenia mandatu Vincenza TAGLIAFERRIEGO jako szefa misji EUBAM Libya na okres od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

(6) W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/2009 6  w sprawie przedłużenia mandatu misji EUBAM Libya na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

(7) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, aby przedłużyć mandat Vincenza TAGLIAFERRIEGO jako szefa misji EUBAM Libya na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Mandat Vincenza TAGLIAFERRIEGO jako szefa misji EUBAM Libya zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 138 z 24.5.2013, s. 15.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1634 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2016) (Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 10).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1342 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii oraz przedłużająca okres obowiązywania tej decyzji (EUBAM Libya) (Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 60).
4 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1401 z dnia 18 lipca 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017) (Dz.U. L 199 z 29.7.2017, s. 13).
5 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/558 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2018) (Dz.U. L 93 z 11.4.2018, s. 3).
6 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2009 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (Dz.U. L 322 z 18.12.2018, s. 25).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.