Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.329.24

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2018/2062
z dnia 18 grudnia 2018 r.
przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2018)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2012/389/WPZiB z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 9 ust. 1 decyzji 2012/389/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony - zgodnie z art. 38 Traktatu - do podejmowania stosownych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad misją Unii Europejskiej dotyczącą budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR), w tym decyzji o mianowaniu szefa misji.

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. decyzją Rady (WPZiB) 2016/2240 2  przedłużono mandat misji EUCAP NESTOR do dnia 31 grudnia 2018 r. i zmieniono jej nazwę na "EUCAP Somalia". W decyzji Rady zmieniono określenie "misja dotycząca budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR)" na określenie "misja dotycząca budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)".

(3) W dniu 10 grudnia 2018 r. decyzją Rady (WPZiB) 2018/1942 3  przedłużono mandat misji EUCAP Somalia do dnia 31 grudnia 2020 r.

(4) W dniu 26 lipca 2016 r. KPiB przyjął decyzję EUCAP NESTOR/1/2016 4  w sprawie mianowania Marii-Cristiny STEPANESCU szefem misji EUCAP NESTOR od dnia 1 września 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r.

(5) W dniu 10 stycznia 2017 r. KPiB przyjął decyzję EUCAP Somalia/1/2017 5  przedłużającą mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji EUCAP Somalia na okres od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.

(6) W dniu 31 października 2017 r. KPiB przyjął decyzję EUCAP Somalia/2/2017 6  przedłużającą mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji EUCAP Somalia na okres od dnia 13 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

(7) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował, aby przedłużyć mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji EUCAP Somalia na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Mandat Marii-Cristiny STEPANESCU jako szefa misji EUCAP Somalia zostaje niniejszym przedłużony do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 40.
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2240 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 18).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1942 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania i zmiany decyzji 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (Dz.U. L 314 z 11.12.2018, s. 56).
4 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2016/1633 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (Dz.U. L 243 z 10.9.2016, s. 8).
5 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/114 z dnia 10 stycznia 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia/1/2017) (Dz.U. L 18 z 24.1.2017, s. 49).
6 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/2059 z dnia 31 października 2017 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017) (Dz.U. L 294 z 11.11.2017, s. 40).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.