Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.331.217

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2018/2075
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2018)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia 1 , w szczególności jej art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 2010/452/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa jest upoważniony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji do celów sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego w stosunku do Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2) W dniu 19 grudnia 2017 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2017/2438 2  w sprawie mianowania Erika HØEGA szefem misji EUMM Georgia od dnia 15 grudnia 2017 r. do dnia 14 grudnia 2018 r.

(3) W dniu 3 grudnia 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1884 3  przedłużającą mandat EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2020 r.

(4) Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował przedłużenie mandatu Erika HØEGA jako szefa misji EUMM Georgia od dnia 15 grudnia 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym przedłuża się mandat Erika HØEGA jako szefa misji EUMM Georgia od dnia 15 grudnia 2018 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja wygasa dnia 14 grudnia 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa
S. FROM-EMMESBERGER
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 213 z 13.8.2010, p. 43.
2 Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/2438 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2017) (Dz.U. L 344 z 23.12.2017, s. 39).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1884 z dnia 3 grudnia przedłużająca i zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 41).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.