Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.195.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 czerwca 2019 r.
przedłużającej kadencję zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

(2019/C 195/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW 1 , w szczególności jego art. 54 ust. 3-5,

działając jako organ uprawniony do mianowania dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego Europolu,

uwzględniając wniosek zarządu Europolu z dnia 3 maja 2018 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Luis DE EUSEBIO RAMOS został mianowany zastępcą dyrektora wykonawczego Europolu na mocy aktu Rady z dnia 12 marca 2015 r. 2 . Kadencja Luisa DE EUSEBIO RAMOSA wygasa w dniu 31 lipca 2019 r.

(2) Zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/794 zastępców dyrektora wykonawczego Europolu mianuje się na okres czterech lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji.

(3) Decyzja zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. określa procedurę dotyczącą przedłużenia kadencji zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu.

(4) W dniu 14 maja 2018 r. zarząd poinformował Parlament Europejski o zamiarze zwrócenia się do Rady z wnioskiem o przedłużenie kadencji Luisa DE EUSEBIO RAMOSA.

(5) Zarząd przedstawił Radzie opinię, w której proponuje przedłużyć kadencję obecnego zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, Luisa DE EUSEBIO RAMOSA, oraz zmienić jego grupę zaszeregowania na AD 14.

(6) Na podstawie wniosku przedłożonego przez zarząd Rada zamierza przedłużyć kadencję zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, Luisa DE EUSEBIO RAMOSA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kadencja Luisa DE EUSEBIO RAMOSA na stanowisku zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu zostaje przedłużona na okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w grupie zaszeregowania AD 14.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodniczący
1 Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
2 Akt Rady z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie mianowania zastępcy dyrektora Europolu (Dz.U. C 88 z 14.3.2015, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.