Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.148.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/986
z dnia 8 czerwca 2017 r.
przedłużająca kadencję zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW 1 , w szczególności jego art. 54 ust. 3-5,

działając jako organ uprawniony do mianowania dyrektora wykonawczego i zastępców dyrektora wykonawczego Europolu,

uwzględniając wniosek zarządu Europolu z dnia 19 maja 2017 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wilhelmus Martinus VAN GEMERT został mianowany zastępcą dyrektora wykonawczego Europolu na mocy aktu Rady z dnia 11 lutego 2014 r. 2 . Kadencja Wilhelmusa Martinusa VAN GEMERTA wygasa w dniu 30 kwietnia 2018 r.

(2) Zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/794 zastępców dyrektora wykonawczego Europolu mianuje się na okres czterech lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji.

(3) Decyzja zarządu Europolu z dnia 1 maja 2017 r. określa procedurę przedłużania kadencji zastępców dyrektora Europolu.

(4) W dniu 10 maja 2017 r. zarząd poinformował Parlament Europejski o zamiarze zwrócenia się do Rady z wnioskiem o przedłużenie kadencji Wilhelmusa Martinusa VAN GEMERTA.

(5) Zarząd przedstawił Radzie opinię, w której proponuje przedłużyć kadencję obecnego zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu, Wilhelmusa Martinusa VAN GEMERTA, oraz zmienić jego grupę zaszeregowania na AD 14.

(6) Na podstawie wniosku przedłożonego przez zarząd Rada zamierza przedłużyć kadencję Wilhelmusa Martinusa VAN GEMERTA jako zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przedłuża się kadencję Wilhelmusa Martinusa VAN GEMERTA jako zastępcy dyrektora Europolu na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. w grupie zaszeregowania AD 14 (stopień 1).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
U. REINSALU
Przewodniczący
1 Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
2 Dz.U. C 44 z 15.2.2014, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.