Dz.U.UE.L.2018.308.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1884
z dnia 3 grudnia 2018 r.
przedłużająca i zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 sierpnia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/452/WPZiB 1 , którą przedłużono funkcjonowanie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia), ustanowionej na mocy wspólnego działania Rady 2008/736/WPZiB 2 .

(2) W dniu 12 grudnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/2238 3  przedłużającą mandat misji EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2018 r. oraz określającą finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 14 grudnia 2017 r.

(3) W dniu 7 grudnia 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2263 4 , w której przewidziano finansową kwotę odniesienia na okres do dnia 14 grudnia 2018 r.

(4) W następstwie przeglądu strategicznego w 2018 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2020 r.

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2010/452/WPZiB.

(6) EUMM Georgia będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2010/452/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od dnia 15 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2020 r. wynosi 38 200 000 EUR.";

2) w art. 18 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza decyzja wygasa z dniem 14 grudnia 2020 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 grudnia 2018 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
N. HOFER
Przewodniczący
1 Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 213 z 13.8.2010, s. 43).
2 Wspólne działanie Rady 2008/736/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/2238 z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 15).
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2263 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 324 z 8.12.2017, s. 51).