Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.305.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ
ustanawiający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Artykuł  1

Okres obowiązywania

Niniejszy protokół i załącznik do niego obowiązują przez okres pięciu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.

Artykuł  2

Zasady

1. Unijne statki rybackie mogą prowadzić działalność w grenlandzkim obszarze połowowym, wyłącznie jeżeli posiadają upoważnienie do połowów wydane na mocy niniejszego protokołu. Właściwe organy Grenlandii wydają upoważnienia do połowów statkom unijnym jedynie na mocy niniejszego protokołu.
2. Grenlandia zobowiązuje się dać preferencyjny dostęp do dostępnych nadwyżek flocie Unii.
3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Umowy Grenlandia zobowiązuje się nie przyznawać warunków korzystniejszych niż warunki określone w niniejszym protokole innym flotom zagranicznym działającym na jej obszarze połowowym, których statki mają takie same cechy i które prowadzą połowy gatunków objętych niniejszym protokołem i załącznikiem do niego.
4. Obie strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich uprawnieniach do połowów przyznanych flotom zagranicznym, jak również o ogólnych TAC ustalonych dla każdego gatunku wymienionego w art. 3 ust. 1.
5. Niniejszy protokół ma na celu osiągnięcie wzajemnych korzyści dzięki zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji nadwyżek. W związku z tym Strony współpracują w szczególności w celu zrównoważenia wspólnych stad migrujących w północnym Atlantyku.
6. Strony stoją na straży praw podstawowych zagwarantowanych w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym praw związanych z pracą.
Artykuł  3

Orientacyjne uprawnienia do połowów i proces ustalania ich rocznego poziomu

1. Właściwe organy Grenlandii zezwalają unijnym statkom rybackim na prowadzenie działalności połowowej w odniesieniu do gatunków wymienionych poniżej według następującego rocznego orientacyjnego poziomu (w tonach):
Elementy stada w grenlandzkiej strefie połowowejOrientacyjne uprawnienia
Dorsz atlantycki w podobszarach ICES V, XII, XIV oraz w rejonie NAFO 1F (1)1 800
Zasoby pelagiczne karmazyna w podobszarach ICES V, XII, XIV oraz w rejonie NAFO 1F (2), chyba że ustalone w ramach elastycznej formuły połowów zasobów pelagicznych karmazyna w dodatku 4 do załącznika2 200
Zasoby pelagiczne karmazyna w podobszarach ICES XIV i V oraz w rejonie NAFO 1F (3)2 000
Halibut niebieski w podobszarze NAFO 1 - na południe od 68° szerokości geograficznej północnej2 500
Halibut niebieski w podobszarach ICES V, XII i XIV (4)5 200
Krewetka północna w podobszarze NAFO 12 600
Krewetka północna w podobszarach ICES XIV i V5 100
Gromadnik w podobszarach ICES XIV i V (5)20 000
Buławikowate w podobszarach ICES XIV i V (6)100
Buławikowate w podobszarze NAFO 1 (7)100
Przyłów1 126
(1) Na podstawie wyników podlegających ocenie Komitetu Doradczego ICES, dotyczących trwających badań genetycznych, eksperymentów ze znakowaniem oraz niezależnych badań dotyczących połowów na morzu przeprowadzanych na różnych elementach dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) w wodach Grenlandii, w szczególności tarlakach zlokalizowanych w wodach przybrzeżnych Grenlandii zachodniej oraz wodach morskich Grenlandii zachodniej i wschodniej, a także biorąc pod uwagę aktualne opinie i zalecenia dotyczące zarządzania publikowane przez ICES w ujęciu rocznym, Wspólny Komitet dokona przeglądu lub dostosuje orientacyjne uprawnienia do połowów w odniesieniu do dorsza atlantyckiego zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3.

(2) Połowy przy użyciu włoków pelagicznych.

(3) Połowy przy użyciu włoków.

(4) Połowy prowadzone przez nie więcej niż 6 statków jednocześnie. To ograniczenie nakładu połowowego może zostać zmienione w świetle wieloletniego planu zarządzania, który ma zostać uzgodniony między państwami nadbrzeżnymi.

(5) Jeżeli połów jest możliwy, Unia Europejska może poławiać do 7,7 % TAC gromadnika w trakcie okresu połowu od dnia 20 czerwca do dnia 30 kwietnia następnego roku, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3.

(6) Buławik czarny i buławik siwy nie są gatunkami docelowymi; dokonywane połowy mogą stanowić jedynie przyłów podczas połowów innych gatunków docelowych i są zgłaszane oddzielnie.

(7) Buławik czarny i buławik siwy nie są gatunkami docelowymi; dokonywane połowy mogą stanowić jedynie przyłów podczas połowów innych gatunków docelowych i są zgłaszane oddzielnie.

2. W każdym roku obowiązywania protokołu oraz nie później niż 1 grudnia poprzedniego roku Wspólny Komitet przyjmuje faktyczny poziom uprawnień do połowów dla gatunków wymienionych powyżej na podstawie orientacyjnego poziomu określonego w ust. 1 i z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, odpowiednich planów zarządzania przyjętych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem, zasady ostrożnego zarządzania zasobami oraz potrzeb przemysłu rybnego.
a) Jeżeli faktyczne uprawnienia do połowów dla niektórych gatunków są niższe niż wskazane w ust. 1, Wspólny Komitet przyznaje z tytułu rekompensaty inne uprawnienia do połowów w tym samym roku. Jeżeli nie zostaje uzgodniona żadna rekompensata, wspólny komitet dostosowuje proporcjonalnie wysokość rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a).
b) Jeżeli faktyczne uprawnienia do połowów są wyższe niż wskazane w ust. 1, wspólny komitet dostosowuje proporcjonalnie wysokość rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a).
3. Poza corocznym procesem opisanym w ust. 2 zgodnie z art. 2 ust. 2 dodatkowe uprawnienia do połowów dla gatunków wymienionych w ust. 1 mogą zostać zaoferowane przez Grenlandię i zatwierdzone przez Unię w całości lub częściowo. W takich okolicznościach wspólny komitet przyjmuje na specjalnym posiedzeniu dodatkowe uprawnienia do połowów oraz dostosowuje proporcjonalnie wysokość rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a). Właściwe organy Unii udzielają Grenlandii odpowiedzi nie później niż w ciągu sześciu tygodni od otrzymania oferty.
4. Uprawnienia do połowów krewetki północnej w podobszarach ICES XIV i V można poławiać w podobszarze NAFO 1, o ile przedsiębiorstwa poczyniły indywidualne uzgodnienia dotyczące przeniesienia kwoty między właścicielami statków z Grenlandii i Unii Europejskiej. Organy Grenlandii przyczyniają się do ułatwiania takich uzgodnień po otrzymaniu wniosku od Komisji Europejskiej w imieniu zainteresowanych państw członkowskich. Maksymalna roczna kwota podlegająca przeniesieniu, z zastrzeżeniem opinii naukowych, wynosi 2 000 ton. Połowy prowadzone przez statki Unii odbywają się na takich samych warunkach jak połowy przewidziane w związku z upoważnieniem do połowów wydanym grenlandzkiemu właścicielowi statku, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału I załącznika.
5. Zarządzanie przyłowem

Unijne statki rybackie prowadzące połowy na grenlandzkim obszarze połowowym przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących przyłowów, zarówno w odniesieniu do gatunków objętych regulacjami jak i tych, które im nie podlegają, oraz dotyczących zakazu odrzutów.

a) Przyłowy definiuje się jako połów wszystkich żywych organizmów morskich, jeżeli nie są one wymieniane jako gatunki docelowe w upoważnieniu do połowów statku lub nie spełniają wymogów dotyczących minimalnej wielkości.
- Przyłów jest ograniczony do poziomu 5 % w przypadku połowów krewetek północnych i 10 % w przypadku innych połowów.
- Nie przyznaje się specjalnego upoważnienia do połowów w odniesieniu do przyłowów.
b) Wszystkie przyłowy muszą być rejestrowane i zgłaszane.
c) W odniesieniu do przyłowów nie uiszcza się specjalnej opłaty za upoważnienie do połowów, zważywszy że opłaty określone w załączniku do protokołu w odniesieniu do gatunków docelowych zostały ustalone z uwzględnieniem przepisów dotyczących dozwolonych przyłowów.
d) Ponadto bez uszczerbku dla odsetka przyłowów i zasad określonych w lit. a)-c) powyżej, unijne statki rybackie wprowadzają w życie strategie zapewniające, że przyłowy karmazyna i dorsza atlantyckiego w połowach ukierunkowanych na halibuta niebieskiego, przyłowy karmazyna i halibuta niebieskiego w połowach ukierunkowanych na dorsza atlantyckiego oraz przyłowy dorsza atlantyckiego i halibuta niebieskiego w połowach ukierunkowanych na karmazyna nie przekraczają 5 % dopuszczalnych połowów dla gatunków docelowych w rejsie połowowym. Rejs połowowy to okres pomiędzy wejściem do obszaru połowowego Grenlandii a opuszczeniem go. W przypadku gdy statek dokonuje całkowitego rozładunku w porcie Grenlandii, kolejne połowy są traktowane jako nowy rejs połowowy.
e) Maksymalny dozwolony odsetek przyłowu dorsza atlantyckiego, karmazyna i halibuta niebieskiego wskazuje się w upoważnieniu do połowów gatunków docelowych.
f) Przyłowy oraz ich określony skład podlegają corocznej ocenie w ramach wspólnego komitetu.
g) Jeśli przyłowy dorsza atlantyckiego, karmazyna i halibuta niebieskiego przekraczają maksymalną ilość, o której mowa w lit. e), nadwyżka zostaje zaliczona na poczet dozwolonych ilości dla docelowych gatunków wyszczególnionych w upoważnieniu do połowów przy użyciu mnożnika wynoszącego 3.
h) Wszystkie przyłowy dorsza atlantyckiego, karmazyna i halibuta niebieskiego dokonane przez unijne statki rybackie podczas połowów ukierunkowanych na krewetkę północną, dorsza atlantyckiego, karmazyna lub halibuta niebieskiego są zaliczane na poczet rezerwy przyłowów określonej w art. 3 ust. 1.
Artykuł  4

Rekompensata finansowa - warunki płatności

1. W odniesieniu do okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego protokołu, rekompensata finansowa Unii określoną w art. 7 Umowy wynosi 16 099 978 EUR rocznie.
2. Rekompensata finansowa obejmuje:
a) roczną kwotę z tytułu dostępu do obszaru połowowego Grenlandii w wysokości 13 168 978 EUR z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 8;
b) specjalną kwotę w wysokości 2 931 000 EUR rocznie przeznaczoną na wsparcie oraz na realizację sektorowej polityki rybołówstwa Grenlandii.
3. Tworzy się rezerwę finansową w wysokości 1 700 000 EUR w celu zrekompensowania dodatkowych połowów ustalonych przez wspólny komitet zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz 3, na wszelkie nowe uprawnienia do połowów określone zgodnie z art. 8. W odniesieniu do tych dodatkowych i nowych uprawnień do połowów Unia wypłaca kwotę odpowiadającą 17,5 % ceny referencyjnej wskazanej w rozdziale I załącznika.
4. Całkowita kwota rekompensaty finansowej wypłacana przez Unię nie może przekraczać dwukrotności kwoty określonej w art. 4 ust. 2 lit. a).
5. Unia wypłaca kwotę określoną w ust. 2 lit. a) nie później niż dnia 30 czerwca w pierwszym roku i nie później niż dnia 1 marca w kolejnych latach oraz dodatkowe kwoty z rezerwy finansowej w tych samych terminach lub tak szybko, jak to możliwe, po ich upływie. Unia wypłaca specjalną kwotę określoną w ust. 2 lit. b) nie później niż dnia 30 czerwca w pierwszym roku i nie później niż dnia 1 czerwca w latach kolejnych.
6. Organy Grenlandii w pełni decydują o wykorzystaniu rekompensaty finansowej określonej w ust. 2 lit. a).
7. Rekompensata finansowa jest wpłacana na konto Skarbu Państwa otwarte w instytucji finansowej wskazanej przez organy Grenlandii.
Artykuł  5

Propagowanie odpowiedzialnego rybołówstwa - Wsparcie sektorowe

1. Rekompensata finansowa na rzecz wsparcia sektorowego określona w art. 4 ust. 2 lit. b) jest odrębna od kosztów dostępu. Jest ona ustalana w oparciu o cele sektorowej polityki rybołówstwa Grenlandii określone przez wspólny komitet i uwarunkowana ich osiągnięciem oraz programowaniem rocznym i wieloletnim służącym ich realizacji.
2. Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego protokołu i nie później niż trzy miesiące po tej dacie wspólny komitet uzgadnia wieloletni program sektorowy oraz szczegółowe przepisy wykonawcze do niego, obejmujące w szczególności:
a) roczne i wieloletnie wytyczne dotyczące wykorzystania części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), na coroczne przeprowadzenie inicjatyw;
b) cele do realizacji w skali rocznej i wieloletniej, prowadzące do zapewnienia kontynuacji odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez Grenlandię w ramach krajowej polityki rybołówstwa i innych obszarów polityki związanej z utrzymaniem odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa lub mającej na nie wpływ;
c) kryteria i procedury, jakie należy stosować w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny uzyskanych wyników w skali rocznej.
3. Wszelkie zmiany proponowane w wieloletnim programie sektorowym muszą zostać uzgodnione w ramach wspólnego komitetu.
4. Rekompensata finansowa na rzecz wsparcia sektorowego jest wypłacana na podstawie szczegółowej analizy wyników realizacji wsparcia sektorowego i potrzeb określonych na etapie programowania. Unia Europejska może częściowo lub całkowicie zawiesić płatność specjalnej rekompensaty finansowej:
a) w przypadku gdy wspólny komitet stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny, że osiągnięte wyniki nie są zgodne z programowaniem;
b) w przypadku gdy rekompensata finansowa nie jest wykorzystywana zgodnie z zatwierdzonym programem.

Unia zobowiązana jest powiadomić na piśmie o swoim zamiarze zawieszenia płatności co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą ma nastąpić zawieszenie.

Płatność rekompensaty finansowej wznawia się po przeprowadzeniu konsultacji i osiągnięciu porozumienia przez Strony lub gdy jest to uzasadnione w świetle osiągniętych wyników finansowych, o których mowa w ust. 5.

5. Wspólny komitet jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji wieloletniego programu wsparcia sektorowego. Jeśli to konieczne, obie Strony kontynuują to monitorowanie za pośrednictwem wspólnego komitetu, po wygaśnięciu protokołu aż do chwili całkowitego wykorzystania specjalnej rekompensaty finansowej związanej ze wsparciem sektorowym, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. b).
Artykuł  6

Współpraca naukowa

Strony zobowiązują się do propagowania współpracy w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa na obszarze połowowym Grenlandii, w tym na szczeblu regionalnym, w szczególności w ramach NEAFC i NAFO oraz wszelkich innych zainteresowanych instytucji subregionalnych lub międzynarodowych. Wspólny komitet może przyjmować środki w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Grenlandii, zgodnie z odpowiednimi środkami zarządzania i ochrony.

Artykuł  7

Zwiady rybackie

1. Strony będą współpracować, w tym w ramach art. 5, na rzecz realizacji zrównoważonych zwiadów rybackich w odniesieniu do gatunków i stad niewymienionych w art. 3 ust. 1 zgodnie z procesem opisanym w rozdziale VI załącznika i bez wpływu na unijną rekompensatę finansową określoną w art. 4 ust. 2 lit. a).
2. Jeżeli Strony stwierdzą, że zwiad rybacki zgodnie z ust. 1 osiągnął pozytywne rezultaty i jeżeli nowe uprawnienia do połowów zostaną określone przez wspólny komitet zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 5 i art. 8, organy Grenlandii przyznają Unii co najmniej 50 % całkowitej liczby dostępnych uprawnień do połowów w odniesieniu do nowych gatunków do czasu wygaśnięcia protokołu.
Artykuł  8

Nowe uprawnienia do połowów

1. Nowe uprawnienia do połowów to uprawnienia do połowów w odniesieniu do gatunków i stad, które mają być objęte art. 3 ust. 1, z zastrzeżeniem proporcjonalnego zwiększenia części rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 lit. a).
2. W przypadku gdy jedna ze Stron jest zainteresowana uwzględnieniem nowego uprawnienia do połowów w art. 3 ust. 1, zostaje to rozpatrzone przez wspólny komitet na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych Grenlandii, najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz zasady ostrożnego zarządzania zasobami. Nowe uprawnienia do połowów będą następnie podlegać procesowi opisanemu w art. 3 ust. 2 i 3. Wspólny komitet ustala również cenę referencyjną w odniesieniu do nowych gatunków oraz opłaty za wydanie upoważnienia stosowane do czasu wygaśnięcia niniejszego protokołu.
Artykuł  9

Zawieszenie protokołu oraz dostosowanie rekompensaty finansowej

1. Stosowanie niniejszego protokołu, w tym płatność rekompensaty finansowej, może zostać zawieszone lub poddane przeglądowi w odniesieniu do rekompensaty finansowej, jednostronnie przez każdą ze Stron, jeżeli:
a) nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiają działalność połowową na obszarze połowowym Grenlandii; lub
b) w następstwie istotnych zmian wytycznych politycznych, które doprowadziły do zawarcia niniejszego protokołu, jedna ze Stron wnosi o przegląd jego postanowień w celu dokonania ich ewentualnej zmiany; lub
c) wystąpi spór miedzy Stronami dotyczący interpretacji postanowień niniejszego protokołu lub jego stosowania; lub
d) jedna ze Stron nie przestrzega postanowień niniejszego protokołu, w szczególności art. 2 ust. 6 w odniesieniu do praw podstawowych;

Niniejszego akapitu nie stosuje się w przypadku, gdy naruszenie następuje w dowolnym obszarze odpowiedzialności lub kompetencji, w którym rząd Grenlandii, w wyniku statusu Grenlandii jako autonomicznej części Królestwa Danii, nie posiada formalnej odpowiedzialności lub nie ma formalnych kompetencji.

2. Unia Europejska może zawiesić płatność rekompensaty finansowej na rzecz wsparcia sektorowego przewidzianej w art. 4 ust. 2 lit. b) zgodnie z art. 5 ust. 4.
3. Strona, która występuje o zawieszenie stosowania niniejszego protokołu, w tym płatności rekompensaty finansowej, powiadamia o swoim zamiarze na piśmie co najmniej na trzy miesiące przed planowanym wejściem w życie zawieszenia.
4. Stosowanie niniejszego protokołu, w tym płatność rekompensaty finansowej, zostaje wznowione po rozwiązaniu problemu dzięki działaniom mającym na celu złagodzenie wyżej wymienionych okoliczności oraz po konsultacjach i osiągnięciu porozumienia między Stronami. Wysokość rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis, odpowiednio do okresu zawieszenia stosowania protokołu.
Artykuł  10

Zawieszenie i wznowienie upoważnienia do połowów

Grenlandia może zawiesić upoważnienie do połowów przewidziane w załączniku, w przypadku gdy:

a) określony statek poważnie naruszył przepisy ustawowe i wykonawcze Grenlandii; lub
b) orzeczenie sądu wydane w związku z naruszeniem przez określony statek przepisów ustawowych i wykonawczych nie jest respektowane przez właściciela statku. Upoważnienie do połowów dla danego statku zostaje wznowione na pozostały okres jego obowiązywania po zastosowaniu się do orzeczenia sądu przez właściciela statku.
Artykuł  11

Wypowiedzenie

W następstwie wypowiedzenia zgodnie z warunkami określonymi w art. 12 ust. 2 i 3 Umowy płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 2 niniejszego protokołu, za rok, w którym nastąpiło wypowiedzenie, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis.

Artykuł  12

Krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze

1. Działalność statków rybackich Unii dokonujących połowów na obszarze połowowym Grenlandii podlega przepisom ustawowym i wykonawczym obowiązującym w Grenlandii oraz Królestwie Danii, chyba że Umowa, niniejszy protokół lub załącznik do niego stanowią inaczej.
2. Grenlandia informuje Unię o każdej zmianie lub o każdym nowym przepisie związanym z polityką rybołówstwa co najmniej trzy miesiące przed wejściem w życie takiej zmiany lub nowego przepisu.
Artykuł  13

Poufność

1. Grenlandia i Unia zobowiązują się do zapewnienia, aby wszystkie dane osobowe dotyczące statków Unii i ich działalności połowowej uzyskane w ramach niniejszego protokołu i załącznika do niego były zawsze traktowane zgodnie z ich wzajemnymi zasadami poufności i ochrony danych.
2. Strony zapewniają, że jedynie zagregowane dane dotyczące działalności połowowej floty Unii na obszarze połowowym Grenlandii są podawane do wiadomości publicznej. Dane, które mogą być traktowane jako informacje poufne, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji protokołu oraz do celów naukowych, zarządzania łowiskami, monitorowania, kontroli i nadzoru.
Artykuł  14

Tymczasowe stosowanie

Niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2016 r.

Artykuł  15

Wejście w życie

Niniejszy protokół i załącznik do niego wchodzą w życie z dniem, w którym Strony poinformują się wzajemnie o dopełnieniu procedur niezbędnych do tego celu.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW PRZEZ STATKI UE NA MOCY PROTOKOŁU USTANAWIAJĄCEGO UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW ORAZ REKOMPENSATĘ FINANSOWĄ PRZEWIDZIANE W UMOWIE PARTNERSKIEJ W SPRAWIE POŁOWÓW POMIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ Z JEDNEJ STRONY A RZĄDEM DANII I RZĄDEM LOKALNYM GRENLANDII Z DRUGIEJ STRONY

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

1. Wyznaczanie właściwych organów

Na użytek niniejszego załącznika oraz o ile nie wskazano inaczej, "właściwy organ" oznacza:

- w odniesieniu do Unii: Komisję Europejską

- w odniesieniu do Grenlandii: Ministerstwo Rybołówstwa, Myślistwa i Rolnictwa

2. "Upoważnienie do połowów" oznacza pozwolenie wydane w odniesieniu do statku rybackiego UE upoważniające go do prowadzenia szczególnego rodzaju działalności połowowej w danym okresie, na obszarach połowowych Grenlandii określonych w ust. 3.

3. Obszar połowowy

3.1. Połowy prowadzi się na obszarze połowowym określonym w rozporządzeniu nr 1020 z dnia 20 października 2004 r. zgodnie z Dekretem królewskim nr 1005 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wejścia w życie Ustawy o wyłącznych strefach ekonomicznych Grenlandii, wprowadzającym w życie Ustawę nr 411 z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie wyłącznych stref ekonomicznych.

3.2. Połowy prowadzi się w odległości przynajmniej 12 mil morskich od linii podstawowej, zgodnie z § 7 sekcja 2 Ustawy nr 18 z dnia 31 października 1996 r. w sprawie rybołówstwa, przyjętej przez grenlandzki Landsting, ostatnio zmienionej Ustawą nr 12 z dnia 3 grudnia 2012 r. uchwaloną przez Inatsisartut, o ile szczegółowo nie przewidziano inaczej.

3.3. Linia podstawowa jest określona zgodnie z Dekretem królewskim nr 1004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zmiany Dekretu królewskiego w sprawie wyznaczenia granic wód terytorialnych Grenlandii.

ROZDZIAŁ  II

SKŁADANIE WNIOSKÓW I WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO POŁOWÓW (LICENCJI)

1. Warunki niezbędne do uzyskania upoważnienia do połowów

1.1. Upoważnienie do połowów, o którym mowa w art. 6 Umowy, może zostać przyznane wyłącznie statkom, które są uwzględnione w rejestrze statków rybackich UE oraz - w odniesieniu do statków zamierzających dokonywać połowów w ramach elastycznej formuły połowów zasobów pelagicznych karmazyna - jeżeli zostały one zgłoszone do NEAFC zgodnie z jej zasadami. Ponadto statki te nie znajdują się w wykazie statków NNN dowolnej regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

1.2. Aby statek został zakwalifikowany, ani właściciel, ani kapitan, ani sam statek nie mogą mieć zakazu prowadzenia działalności połowowej na obszarze połowowym Grenlandii. Muszą oni wywiązać się z wcześniejszych zobowiązań wynikających z Umowy.

2. Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

2.1. Do czasu wspólnego wdrożenia przez obie Strony elektronicznego systemu licencji wnioski i upoważnienia do połowów są przekazywane w następujący sposób.

2.2. Właściwy organ UE przedstawia drogą elektroniczną właściwemu organowi Grenlandii (zbiorowy) wniosek o wydanie upoważnienia (upoważnień) do połowów dla statku (statków), który chce (które chcą) prowadzić działalność połowową na mocy Umowy. Wniosek sporządza się na formularzu przygotowanym do tego celu przez właściwy organ Grenlandii i załączonym w dodatku 1. Statki unijne tego samego właściciela lub przedstawiciela mogą być przedmiotem wniosku zbiorowego o wydanie upoważnienia do połowów, o ile statki te pływają pod banderą jednego i tego samego państwa członkowskiego.

2.3. Każdemu wnioskowi o wydanie upoważnienia do połowów powinien towarzyszyć dowód wniesienia opłaty za gatunki i ilości, o które wystąpiono, zgodnie z przepisami pkt 7 niniejszego rozdziału.

2.4. Do każdego wniosku o wydanie upoważnienia do połowów, składanego po raz pierwszy na podstawie obowiązującego protokołu lub składanego po wprowadzeniu zmian technicznych na danym statku, musi być dołączone aktualne (12 miesięcy lub mniej), cyfrowe, kolorowe zdjęcie statku o odpowiedniej rozdzielczości (o wymiarach minimalnych 15 × 10 cm) ukazujące widok burty, w tym nazwę statku i numer identyfikacyjny widoczny na kadłubie.

2.5. Jeżeli właściwy organ Grenlandii uzna wniosek za niekompletny lub w inny sposób niespełniający warunków przewidzianych w pkt 1, 2.2, 2.3 i 2.4, właściwy organ UE zostaje powiadomiony o powodach tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wniosku przez Grenlandię.

3. Wydawanie upoważnienia do połowów

3.1. Właściwy organ Grenlandii przekazuje upoważnienie do połowów drogą elektroniczną właściwemu organowi UE w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku. To przekazane drogą elektroniczną upoważnienie do połowów ma taką samą wartość jak oryginał do celów protokołu i załącznika do niego.

3.2. W każdym upoważnieniu wskazana jest dozwolona ilość, którą można złowić. Na upoważnieniu do połowów wydanym w ramach wniosku zbiorowego znajduje się informacja o łącznej liczbie egzemplarzy, za którą uiszczono opłatę za upoważnienie do połowów, oraz zapis: "maksymalna ilość do podziału między statki (nazwa każdego statku wymienionego we wniosku zbiorowym)".

3.3. Upoważnienie do połowów lub jego kopia muszą być przez cały czas przechowywane na statku i okazywane na żądanie właściwego organu Grenlandii.

4. Zmiana upoważnienia do połowów

4.1. Zmiana dozwolonej ilości wskazanej w upoważnieniu (upoważnieniach) wymaga złożenia nowego wniosku.

4.2. Bez uszczerbku dla pkt 4.3, w przypadku gdy zmiana upoważnienia do połowów dotyczy ilości złowionych z przekroczeniem wcześniej dozwolonych ilości, statek uiszcza opłatę w wysokości trzykrotności kwoty, o której mowa w pkt 7.1, w odniesieniu do ilości przekraczających wysokość dozwolonych ilości. Statek taki nie uzyska nowego upoważnienia do połowów do chwili uiszczenia opłaty za ilość przekraczającą ilość dozwoloną.

4.3. W wyjątkowych przypadkach, gdy uprawnienia do połowów UE w odniesieniu do odpowiednich gatunków nie zostały wykorzystane, oraz wyłącznie w celu uniknięcia przerwania działalności połowowej statku UE, który prowadzi połowy na obszarze połowowym Grenlandii w ramach upoważnienia do połowów na mocy protokołu, jeżeli jest prawdopodobnie, że dozwolona ilość zostanie przekroczona przez przedmiotowy statek, państwo bandery niezwłocznie powiadamia właściwy organ Grenlandii, z kopią do właściwego organu UE, o zamiarze złożenia formalnego wniosku o przyznanie nowego upoważnienia do połowów w odniesieniu do dodatkowych ilości tego samego gatunku. Statek może kontynuować połowy, pod warunkiem że dowód uiszczenia stosownych opłat zostanie udostępniony przez właściciela statku właściwemu organowi Grenlandii w ciągu 24 godzin od powiadomienia przez państwo bandery oraz pod warunkiem że odpowiedni wniosek o wydanie nowego upoważnienia do połowów zostanie przekazany właściwemu organowi Grenlandii w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia państwa bandery zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt 2. Nieprzestrzeganie tych przepisów powoduje poddanie statku procedurze przewidzianej w pkt 4.2.

5. Przeniesienie upoważnienia do połowów

5.1. Upoważnienie do połowów wydaje się określonym statkom i nie podlega ono przeniesieniu.

5.2. Jednakże dla ograniczonej liczby przypadków, na wniosek właściwego organu UE upoważnienie do połowów statku może zostać zastąpione nowym upoważnieniem do połowów dla innego statku. Zastąpienie odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez właściwy organ UE. W nowym upoważnieniu do połowów wskazana jest dozwolona ilość, którą dany statek może złowić, odpowiadająca ilości gatunków, w odniesieniu do których opłaty za upoważnienie do połowów zostały już uiszczone, pomniejszona o wszelkie połowy już zrealizowane przez pierwszy statek.

5.3. Zastąpione upoważnienie do połowów wygasa z dniem wydania nowego upoważnienia wystawionego przez właściwy organ Grenlandii.

6. Okres ważności upoważnienia do połowów

6.1. Upoważnienia do połowów są ważne od dnia ich wydania do końca roku kalendarzowego, w którym zostały wydane.

6.2. W odniesieniu do połowów gromadnika upoważnienia do połowów są wydawane od dnia 20 czerwca do dnia 31 grudnia jak również od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia następnego roku.

6.3. W przypadku gdy do początku roku połowowego nie zostaną przyjęte przepisy Unii ustalające na dany rok uprawnienia do połowów dla statków unijnych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, unijne statki rybackie posiadające upoważnienie do połowów na dzień 31 grudnia poprzedniego roku połowowego mogą kontynuować swoją działalność na podstawie tego samego upoważnienia w roku, w odniesieniu do którego nie przyjęto przepisów, o ile zezwala na to opinia naukowa. Zezwala się na tymczasowe wykorzystanie miesięcznie 1/12 kwoty wskazanej w upoważnieniu do połowów dla roku poprzedniego, pod warunkiem uiszczenia za tę kwotę obowiązującej opłaty za upoważnienie do połowów. Tymczasowa kwota może zostać dostosowana w zależności od opinii naukowej oraz warunków panujących na konkretnym łowisku.

6.4. Niewykorzystana na dzień 31 grudnia danego roku ilość upoważnienia do połowów krewetki północnej może zostać przeniesiona, na wniosek właściwego organu UE, na rok następny do wysokości 5 % ilości początkowej upoważnienia do połowów, jeżeli opinia naukowa na to zezwala. Przeniesioną ilość wykorzystuje się do dnia 30 kwietnia następnego roku.

7. Opłata za upoważnienie do połowów, płatność i zwrot

7.1. Opłaty za upoważnienie do połowów uiszczane przez statki UE są następujące:

GatunekEUR za tonę w latach 2016-2017EUR za tonę w latach 2018-2020
Dorsz atlantycki132,63142,11
Zasoby pelagiczne karmazynów78,1183,68
Zasoby denne karmazynów78,1183,68
Halibut niebieski190,11203,68
Krewetka północna - wschód73,6878,95
Krewetka północna - zachód117,89126,32
Gromadnik7,007,50

7.2. Przed wejściem w życie niniejszego protokołu właściwy organ Grenlandii przekazuje UE dane dotyczące rządowego rachunku bankowego do wykorzystania przy dokonywaniu wszystkich płatności dokonywanych przez właścicieli statków w okresie obowiązywania protokołu. Właściwy organ Grenlandii powiadamia właściwy organ UE o wszelkich zmianach z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

7.3. Opłaty obejmują wszystkie opłaty krajowe i lokalne związane z dostępem do działalności połowowej oraz opłaty za przelew bankowy. W przypadku, gdy statek nie uiści opłaty za przelew bankowy, kwotę tę będzie zobowiązany wnieść wraz z kolejnym wnioskiem o wydanie upoważnienia do połowów, co będzie warunkiem wstępnym do wydania takiego nowego upoważnienia do połowów.

7.4. Jeżeli dozwolona ilość nie zostaje wykorzystana, właściciel statku nie otrzymuje zwrotu opłaty odpowiadającej tej dozwolonej ilości.

7.5. W przypadku gdy zastosowanie ma art. 9 lub art. 11 protokołu i w związku z tym statek jest niezdolny do poławiania części dozwolonego połowu w roku kalendarzowym lub w przypadku gdy upoważnienie do połowów nie zostaje przyznane, właściwy organ Grenlandii dokona zwrotu całej opłaty za upoważnienie do połowów właścicielowi statku w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty wniosku o zwrot.

7.6. Przyłowy nie podlegają opłacie za upoważnienie do połowów.

8. Ceny referencyjne dla tego gatunku są następujące:

GatunekCena za tonę w EUR (masa w relacji pełnej)
Dorsz atlantycki1 800
Zasoby pelagiczne karmazynów1 700
Zasoby denne karmazynów1 700
Halibut niebieski4 375
Krewetka północna3 240
Gromadnik190
Buławikowate975
Przyłów1 990

ROZDZIAŁ  III

TECHNICZNE ŚRODKI OCHRONNE

1. Właściwy organ Grenlandii udostępnia właściwemu organowi UE, przed rozpoczęciem tymczasowego stosowania protokołu, angielską wersję językową odpowiednich przepisów grenlandzkich dotyczących monitorowania, kontroli i nadzoru oraz technicznych środków ochronnych.

ROZDZIAŁ  IV

MONITOROWANIE, KONTROLA I NADZÓR

Sekcja  1.

Rejestrowanie i raportowanie połowów

1. Bez uszczerbku dla wymogów w zakresie raportowania CMR państwa bandery, statki UE upoważnione do połowów na mocy Umowy zgłaszają swoje połowy właściwemu organowi Grenlandii w następujący sposób, do czasu aż system elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS) zostanie wspólnie wdrożony przez obie Strony. Wdrożenie ERS spowoduje zastąpienie przepisów dotyczących elektronicznej rejestracji wymienionych w sekcjach 1, 2 i 3.

2. Kapitanowie unijnych statków rybackich dokonujących połowów na mocy Umowy zapisują w swoich dziennikach połowowych w odniesieniu do każdego rejsu wykonywanego na obszarze połowowym Grenlandii wszystkie ilości każdego gatunku powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej, złowione i zatrzymane na statku lub odrzucone, z zastrzeżeniem art. 3 ust 4 protokołu. Odpowiednie dzienniki połowowe, w zależności od poławianego gatunku i narzędzi połowowych, przedstawiane są na żądanie właściwego organu Grenlandii i wysyłane do przedstawiciela statku (agenta) jak wskazano w formularzu wniosku o wydanie upoważnienia do połowów, zgodnie z dodatkiem 1. Egzemplarz każdego rodzaju dziennika połowowego przekazuje się również właściwemu organowi UE oraz odnośnemu CMR państwa bandery. W przypadku zmiany formatu dziennika połowowego właściwy organ UE oraz odnośne CMR państwa bandery są niezwłocznie informowane o zmianach i otrzymują nowe wersje.

3. Dziennik połowowy wypełnia kapitan, w podziale na poszczególne zaciągi, wskazując wszelkie połowy i odrzuty w odniesieniu do każdego zaciągu za każdy dzień, w którym unijny statek rybacki prowadzi działalność na podstawie grenlandzkiego upoważnienia do połowów.

4. Kapitan wypełnia dziennik połowowy czytelnie, drukowanymi literami i podpisuje go.

5. Kapitan odpowiada za dokładność danych zarejestrowanych w dzienniku połowowym i przekazanych.

6. Na koniec każdego rejsu połowowego w ciągu 10 dni od przybycia do portu kopia dziennika połowowego jest przesyłana do właściwego organu Grenlandii zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Kapitan przesyła również kopię do państwa bandery.

7. Kapitan w miarę możliwości przekazuje również dodatkowe dane dotyczące wyładunków na wniosek właściwego organu Grenlandii.

8. W przypadku gdy statek unijny nie przestrzegał przepisów dotyczących raportowania połowów, właściwy organ Grenlandii ma prawo zawiesić obowiązujące upoważnienie do połowów do czasu, aż wymienione przepisy będą przestrzegane. W przypadku ponownego nieposzanowania przepisów właściwy organ Grenlandii może odmówić odnowienia upoważnienia do połowów dla danego statku. Właściwy organ UE i państwo bandery będą na bieżąco i należycie informowane.

9. Obie Strony dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej wprowadzić w życie system elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania w odniesieniu do działalności połowowej statków UE na obszarze połowowym Grenlandii, z zastrzeżeniem osiągnięcia wspólnego porozumienia w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania nim i wdrożenia go. Ten system elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania umożliwi wymianę danych dotyczących, miedzy innymi, pozycji statków, danych dotyczących połowów, działalności połowowej i upoważnień do połowów.

10. Właściwy organ Grenlandii informuje co roku właściwy organ UE o połowach dokonywanych na obszarze połowowym Grenlandii przez statki państw trzecich na podstawie uprawnień do połowów na mocy protokołu lub na wniosek właściwego organu UE.

Sekcja  2

Wejście na obszar połowowy i opuszczenie go

1. Kapitan każdego statku UE, który prowadzi połowy na obszarze połowowym Grenlandii lub ma zamiar wejść na obszar połowowy Grenlandii w celu dokonywania połowów, przekazuje właściwemu organowi Grenlandii - drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną lub faksem - następujące sprawozdania i powiadomienia zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich krajowych przepisach dotyczących rybołówstwa 1 :

a) "powiadomienie o przybyciu" przekazywane właściwemu organowi Grenlandii nie później niż 5 dni przed planowanym przybyciem. Wszelkie późniejsze zmiany powiadomienia o przybyciu muszą być niezwłocznie zgłoszone właściwemu organowi Grenlandii;

b) "powiadomienie o podjęciu działalności" przekazywane nie wcześniej niż 24 godziny i nie później niż 12 godzin przed jego przybyciem;

c) "powiadomienie o podjęciu działalności" przekazywane przez statek rybacki przed wyjściem z portu w celu prowadzenia połowów na obszarze połowowym Grenlandii, w którym znajduje się port, lub przed jego wyjściem z miejsca rozładunku znajdującego się na terytorium w celu kontynuowania działalności połowowej;

d) "sprawozdanie tygodniowe" - przekazywane w każdy poniedziałek przed godziną 10:00 czasu UTC podczas prowadzenia przez statek rybacki działalności, tj. od chwili wysłania przez niego powiadomienia o podjęciu działalności do czasu przekazania przez niego powiadomienia o zakończeniu działalności. Pierwsze sprawozdanie tygodniowe obejmuje okres od wejścia na obszar połowowy Grenlandii lub opuszczenia portu na obszarze połowowym Grenlandii do następnej niedzieli o godzinie 24:00 czasu UTC. Pozostałe sprawozdania tygodniowe obejmują okres od poniedziałku o godzinie 00:00 czasu UTC do niedzieli o godzinie 24:00 czasu UTC. Jeżeli uprawnienia do połowów przyznane statkowi lub TAC określony w grenlandzkim dekrecie w sprawie kwot są prawie wyczerpane, grenlandzki organ kontroli licencji połowowych (GFLK) jest uprawniony do zwrócenia się do odnośnych statków o przesłanie dziennych sprawozdań zawierających takie same informacje jak sprawozdania tygodniowe. W takich przypadkach sprawozdania tygodniowe i meldunki o pozycji nie są wymagane;

e) "powiadomienie o wyjściu" przekazywane przez statek rybacki, który zamierza opuścić obszar połowowy Grenlandii, najpóźniej 48 godzin wcześniej;

f) "powiadomienie o zakończeniu działalności" przekazywane przez statek rybacki przed opuszczeniem obszaru połowowego Grenlandii;

g) "powiadomienie o zakończeniu działalności" przekazywane przez statek rybacki przed wejściem do portu lub miejsca wyładunku znajdującego się na obszarze połowowym Grenlandii.

Sekcja  3

Wyładunek i przeładunek

1. Kapitan statku UE lub jego przedstawiciel (agent) zamierzający dokonać wyładunku lub przeładunku w porcie Grenlandii połowów dokonanych na obszarze połowowym Grenlandii powiadamia właściwy organ Grenlandii zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednim prawodawstwie dotyczącym rybołówstwa.

2. Co najmniej 72 godziny przed dokonaniem przeładunku lub wyładunku dokonuje się następujących powiadomień:

a) dane identyfikacyjne przekazującego statku rybackiego;

b) port przeładunku lub wyładunku wskazany zgodnie z wykazem kodów portów FAO;

c) planowany dzień i godzinę wyładunku lub przeładunku;

d) ilość (wyrażoną w kg masy w relacji pełnej lub, w razie potrzeby, w liczbie sztuk) każdego gatunku, który ma być wyładowany lub przeładowany (określonego za pomocą kodu Alfa 3 FAO);

e) przeznaczenie połowów po wyładunku lub przeładunku (jeżeli jest znane), tj. do obrotu, do spożycia prywatnego, inne;

f) w przypadku przeładunku, identyfikację statku i rodzaj statku rybackiego, na który dokonuje się przeładunku.

3. Czynności przeładunkowe wymagają udzielenia przez Grenlandię uprzedniej zgody kapitanowi lub właścicielowi statku w ciągu 24 godzin od otrzymania wyżej wymienionego powiadomienia.

4. Kapitan lub jego przedstawiciel jest odpowiedzialny za dokładność zarejestrowanych i przekazanych danych z deklaracji wyładunkowej i przeładunkowej.

Sekcja  4

Satelitarny system monitorowania statków (VMS)

1. Komunikaty dotyczące pozycji statków - system VMS

1.1. Statki UE posiadające upoważnienie do połowów na mocy Umowy i prowadzące działalność na obszarze połowowym Grenlandii lub dokonujące połowów w ramach kwoty Grenlandii w wodach konwencji NEAFC (jak przedstawiono w dodatku 4) muszą być wyposażone w sprawnie działające satelitarne urządzenie lokacyjne (VMS) umożliwiające ciągłe automatyczne przekazywanie danych o pozycji do znajdującego się na lądzie CMR ich państwa bandery co najmniej raz na godzinę.

1.2. CMR państwa bandery przesyła automatycznie komunikaty o pozycji odnośnych statków do CMR Grenlandii.

1.3. Jeżeli zostaje stwierdzone, że statek prowadzi działalność na obszarze połowowym Grenlandii bez sprawnie działającego VMS, i jeżeli przepisy zawarte w pkt 3 niniejszej sekcji nie były przestrzegane, organ Grenlandii ma prawo zawiesić ze skutkiem natychmiastowym upoważnienie do połowów danego statku rybackiego. Właściwy organ Grenlandii niezwłocznie zawiadamia o tym CMR odnośnego państwa bandery. Właściwy organ UE oraz państwo bandery powiadamiane są niezwłocznie o zawieszeniu upoważnień do połowów.

1.4. Każdy komunikat o pozycji musi być sformatowany zgodnie z dodatkiem 3 i zawiera:

a) dane identyfikacyjne statku;

b) ostatnią pozycję geograficzną statku (długość, szerokość geograficzna) z marginesem błędu pozycji poniżej 500 metrów i przedziałem ufności wynoszącym 99 %;

c) dzień i godzinę zarejestrowania pozycji;

d) bieżącą prędkość i kurs statku;

1.5. Pierwsza pozycja zarejestrowana po wejściu do obszaru połowowego Grenlandii oznaczona jest kodem "ENT". Wszystkie następne pozycje są oznaczone kodem "POS", z wyjątkiem pierwszej pozycji zarejestrowanej po wyjściu z obszaru połowowego Grenlandii, która jest oznaczona kodem "EXI".

1.6. CMR państwa bandery zapewnia automatyczne przekazywanie i, w razie potrzeby, ręczne przesyłanie komunikatów o pozycji. Komunikaty o pozycji są przekazywane, rejestrowane i przechowywane w sposób bezpieczny i są zachowywane przez okres trzech lat.

2. Integralność satelitarnego systemu monitorowania statków

2.1. Elementy oprogramowania i sprzętu VMS są odporne na manipulowanie, tj. uniemożliwiają wprowadzanie lub wskazywanie nieprawidłowych pozycji i ręczne dokonywanie zmian. System jest w pełni zautomatyzowany i działa nieprzerwanie, niezależnie od warunków otoczenia. Zakazuje się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania lub innej ingerencji w satelitarne urządzenie lokacyjne. W szczególności kapitan statku zapewnia w każdej chwili, że:

a) system VMS jego statku jest w pełni sprawny oraz że komunikaty o pozycji są prawidłowo przekazywane do CMR państwa bandery;

b) dane nie zostały w żaden sposób zmienione;

c) praca anteny lub anten oraz ich kabli podłączonych do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie jest w żaden sposób utrudniana;

d) zasilanie satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie jest w żaden sposób przerywane; oraz

e) satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie usunięto ze statku.

2.2. Kapitana statku rybackiego posiadającego upoważnienie do połowów uznaje się za odpowiedzialnego za wszelką dowiedzioną interwencję w systemie VMS mającą na celu zakłócenie funkcjonowania systemu lub sfałszowanie komunikatów o pozycji. Każde naruszenie podlega karom przewidzianym przez Stronę, na której wodach doszło do naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami tej Strony.

3. Przekazywanie informacji przez statek w przypadku awarii VMS

3.1. W przypadku awarii system VMS statku przebywającego na obszarze połowowym Grenlandii jest naprawiany lub wymieniany w ciągu 30 dni kalendarzowych po powiadomieniu o tym państwa bandery. Organ UE jest powiadamiany o awarii tak szybko, jak to możliwe.

3.2. W wyżej wymienionym okresie statek jest zobowiązany do ręcznego raportowania swojej pozycji, zgodnie z pkt 1.4 niniejszej sekcji, za pomocą innych dostępnych środków komunikacji, w szczególności pocztą elektroniczną, drogą radiową lub faksem, do CMR państwa bandery. To ręczne raportowanie odbywa się z częstotliwością przekazywania co najmniej jednej pozycji na 4 godziny.

3.3. Po upływie okresu 30 dni statek przestaje być upoważniony do prowadzenia połowów na obszarze połowowym Grenlandii.

4. Bezpieczne przekazywanie komunikatów o pozycji pomiędzy CMR

4.1. CMR państwa bandery przesyła automatycznie komunikaty o pozycji odnośnych statków do CMR Grenlandii.

4.2. CMR obydwu Stron przekazują sobie nawzajem dane kontaktowe, np. adresy poczty elektronicznej, numer faksu, teleks oraz numery telefonów, a także niezwłocznie informują się nawzajem o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

4.3. Bez uszczerbku dla przyszłych usprawnień przekazywanie komunikatów o pozycji między odnośnymi CMR i państwami bandery odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Wymiana certyfikatów odbywa się między organami Grenlandii a odpowiednimi CMR państwa bandery.

4.4. Danych dotyczących monitorowania ruchu statków przekazywanych do wiadomości Grenlandii zgodnie z niniejszą Umową w żadnym wypadku nie udostępnia się organom innym niż organy ds. kontroli i monitorowania rybołówstwa Grenlandii w sposób, który umożliwiałby identyfikację poszczególnych statków.

4.5. Bez uszczerbku dla poprzedniego ustępu dane VMS mogą być wykorzystywane do celów naukowych lub celów badawczych, pod warunkiem że użytkownicy nie publikują tych danych w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych statków.

5. Nieprawidłowe działanie systemu łączności

5.1. Właściwy organ Grenlandii i CMR państwa bandery zapewniają zgodność swojego sprzętu elektronicznego oraz niezwłocznie informują się nawzajem o wszelkich zakłóceniach w łączności i w odbiorze komunikatów o pozycji w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązania technicznego.

5.2. Awarie systemu łączności między Centrami Monitorowania Rybołówstwa nie mają wpływu na działalność statków.

5.3. Wszystkie komunikaty nieprzekazane w okresie przestojów są przekazywane niezwłocznie po ponownym nawiązaniu łączności pomiędzy odnośnymi CMR.

6. Konserwacja CMR

6.1. Zaplanowane czynności konserwacyjne w CMR (program obsługi technicznej), które mogą wpłynąć na wymianę danych VMS, należy zgłosić drugiemu CMR co najmniej na siedemdziesiąt dwie (72) godziny wcześniej, wskazując w miarę możliwości dzień i czas trwania konserwacji. Jeśli chodzi o niezaplanowane czynności konserwacyjne, informacje o nich należy zgłosić jak najszybciej do drugiego CMR.

6.2. W czasie konserwacji udostępnienie danych VMS może zostać wstrzymane do czasu, gdy system będzie ponownie operacyjny. Dane VMS są wysyłane natychmiast po zakończeniu konserwacji.

6.3. Jeżeli czynności konserwacyjne trwają ponad dwadzieścia cztery (24) godziny, dane VMS są przekazywane innemu CMR przy pomocy wspólnie uzgodnionego alternatywnego środka komunikacji elektronicznej.

6.4. Grenlandia informuje swoje właściwe służby ds. monitorowania i kontroli rybołówstwa oraz nadzoru nad nim, aby z powodu czynności konserwacyjnych w jednym z CMR CMR Grenlandii nie uznało statków UE za popełniające naruszenie polegające na nieprzekazywaniu danych VMS.

Sekcja  5

Inspekcja na morzu i w porcie

1. Inspekcje na obszarze połowowym Grenlandii lub w portach prowadzone na statkach UE posiadających upoważnienie do połowów są dokonywane przez statki i inspektorów Grenlandii wyraźnie określonych zgodnie z konwencją międzynarodową.

2. Przed wejściem na statek upoważniony inspektor uprzedza statek UE o decyzji przeprowadzenia inspekcji. Przed rozpoczęciem inspekcji inspektorzy rybołówstwa muszą przedstawić swój dowód tożsamości i funkcję.

3. Inspektorzy pozostają na statku UE jedynie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków związanych z inspekcją. Dokonają oni inspekcji w sposób ograniczający do minimum jej skutki dla statku, prowadzonej przez niego działalności połowowej i ładunku.

4. Inspekcje w porcie będą przeprowadzane zgodnie ze środkami FAO i z wszelkimi stosowanymi przez państwo portu odpowiednimi środkami regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

5. Właściwy organ Grenlandii może zezwolić UE na obserwowanie inspekcji.

6. Kapitan statku UE umożliwia i ułatwia wejście na pokład inspektorów i wykonywanie przez nich pracy.

7. Inspektorzy nie ingerują w kontakty między kapitanem statku UE a państwem bandery statku lub właścicielem statku. Kapitanów nie obowiązuje wymóg ujawniania wrażliwych informacji handlowych przez otwarte kanały radiowe.

8. Na zakończenie każdej inspekcji inspektorzy sporządzają sprawozdanie z inspekcji. Kapitan statku UE ma prawo wprowadzić swoje komentarze do sprawozdania z inspekcji. Sprawozdanie z inspekcji podpisuje inspektor, który je sporządził, oraz kapitan statku UE. Jeżeli kapitan odmówi jego podpisania, musi przedstawić na piśmie powody tej odmowy, a inspektor nanieść zapis "odmowa podpisania".

9. Inspektorzy przekazują kopię sprawozdania z inspekcji kapitanowi statku UE przed zejściem ze statku. Właściwy organ Grenlandii przesyła drogą elektroniczną kopię sprawozdania z inspekcji właściwemu organowi UE i państwu członkowskiemu bandery w ciągu ośmiu dni kalendarzowych od daty inspekcji, bez uszczerbku dla przepisów, o których mowa w sekcji 7 pkt 1. W stosownych przypadkach informacje te są udostępniane właściwym regionalnym organizacjom ds. rybołówstwa (RFMOs).

Sekcja  6

Program obecności obserwatorów

1. Czynności połowowe na obszarze połowowym Grenlandii objęte są programem obecności obserwatorów przewidzianym w prawie grenlandzkim. Kapitanowie unijnych statków rybackich posiadający upoważnienie do połowów na obszarze połowowym Grenlandii współpracują z właściwymi organami Grenlandii w celu umożliwienia wejścia na pokład obserwatorom.

2. Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne obserwatora pokrywane są przez właściwe organy Grenlandii.

3. Obserwator wchodzi na statek w porcie wspólnie uzgodnionym pomiędzy właściwym organem Grenlandii a właścicielem statku. Jeżeli obserwator nie stawi się do zaokrętowania w terminie 3 godzin po planowanym dniu i godzinie, właściciel statku jest automatycznie zwolniony z obowiązku zaokrętowania tego obserwatora. Statek może opuścić port i rozpoczyna czynności połowowe.

4. Podczas przebywania na statku obserwator:

a) podejmuje wszelkie odpowiednie działania, aby nie zakłócać ani nie utrudniać czynności połowowych;

b) szanuje materiały i sprzęt znajdujące się na statku; oraz

c) zachowuje poufność wszelkich dokumentów należących do danego statku.

5. Podczas pobytu na statku obserwator wykonuje następujące zadania:

a) weryfikuje wpisy do dziennika połowowego z uwzględnieniem składu połowu według gatunków i ilości (masa w relacji pełnej oraz masa po przetworzeniu); weryfikuje meldunki radiowe i komunikaty VMS;

b) prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą codziennej działalności statku, zarówno podczas połowów jak i poza nimi;

c) dla każdego zaciągu rejestruje rodzaj narzędzia połowowego, rozmiar oczek, dodatkowe uzbrojenie, dane dotyczące połowów i nakładu połowowego, współrzędne geograficzne, głębokość rozmieszczenia narzędzia połowowego i czas jego zanurzenia, skład połowów, odrzuty i zatrzymane ryby niewymiarowe; oraz

d) monitoruje funkcjonowanie satelitarnego systemu lokacyjnego i zgłasza wszelkie przerwy lub zakłócenia jego pracy.

6. Każdy statek zapewnia obserwatorowi wyżywienie i zakwaterowanie o standardzie nie niższym niż to przewidziane dla oficerów na statku.

7. Kapitan w razie potrzeby rozszerza tę współpracę i pomoc, konieczne do umożliwienia obserwatorowi wykonywania jego obowiązków. Współpraca taka zapewnia obserwatorowi w razie potrzeby dostęp do połowu zatrzymanego na statku, w tym połowu, który statek może mieć zamiar odrzucić.

8. Wszelki transfer obserwatorów rybołówstwa na morzu musi być przeprowadzony za dnia w bezpiecznych warunkach przez doświadczoną załogę, za pełną zgodą obserwatora i ogólnie w jak najlepszych warunkach bezpieczeństwa.

9. W przypadku transferu na morzu kapitan statku w pełni współpracuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa obserwatora.

10. Sprawozdanie sporządzone przez obserwatora

10.1. Przed opuszczeniem statku obserwator przedstawia kapitanowi statku swoje sprawozdanie. Kapitan statku ma prawo wprowadzić swoje komentarze do sprawozdania obserwatora. Sprawozdanie podpisują obserwator i kapitan. Kapitan otrzymuje kopię sprawozdania obserwatora.

10.2. Na wniosek właściwego organu UE lub państwa członkowskiego bandery kopia sprawozdania obserwatora jest przekazywana przez właściwy organ Grenlandii w terminie 8 dni roboczych.

Sekcja  7

Naruszenie przepisów

1. Postępowanie w stosunku do naruszenia przepisów

1.1. Każde naruszenie przepisów dokonane na obszarze połowowym Grenlandii przez unijny statek rybacki posiadający upoważnienie do połowów zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika powinno być wymienione w raporcie z inspekcji.

1.2. Podpisanie sprawozdania z inspekcji przez kapitana nie przesądza o prawie przysługującym kapitanowi lub właścicielowi statku do obrony przed zarzutem naruszenia przepisów.

1.3. W odniesieniu do każdego naruszenia przepisów dokonanego na obszarze połowowym Grenlandii przez statek UE posiadający upoważnienie do połowów na mocy Umowy, powiadomienie o określonym naruszeniu i związanych z nim karach nałożonych na kapitana lub przedsiębiorstwo rybackie jest przekazywane bezpośrednio właścicielowi statku w następstwie procedury ustanowionej w obowiązującym prawie grenlandzkim.

1.4. Właściwy organ Grenlandii przesyła najszybciej jak to możliwe pocztą elektroniczną właściwemu organowi UE oraz państwu członkowskiemu bandery kopię sprawozdania z inspekcji i powiadomienie o naruszeniu.

1.5. Jeżeli rozstrzygnięcie kwestii naruszenia przepisów wymaga postępowania sądowego, przed jego rozpoczęciem i o ile naruszenie nie stanowi przestępstwa, należy podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia zarzucanego naruszenia w terminie 4 dni od powiadomienia o naruszeniu. W przypadku gdy ugoda nie jest możliwa, wszczyna się postępowanie sądowe.

2. Zatrzymanie statku

2.1. Grenlandia zgłasza natychmiast właściwemu organowi UE i państwu bandery każde zatrzymanie unijnego statku rybackiego posiadającego upoważnienie do połowów na mocy Umowy. Zgłoszenie musi zawierać przyczyny zatrzymania; załącza się do niego dowody na istnienie zgłoszonego naruszenia przepisów.

2.2. Przed podjęciem innych środków wobec zatrzymanego statku UE, jego kapitana, załogi lub ładunku, z wyjątkiem środków służących zabezpieczeniu dowodów, Grenlandia wyznacza oficera śledczego oraz organizuje spotkanie informacyjne na wniosek organu UE, w terminie jednego dnia roboczego od powiadomienia o przyczynach zatrzymaniu statku. Przedstawiciel państwa bandery oraz właściciela statku może wziąć udział w tym spotkaniu informacyjnym.

3. Kary za naruszenie przepisów

3.1. Kara za naruszenie przepisów jest wyznaczana przez Grenlandię zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa krajowego.

3.2. W przypadku postępowania ugodowego kwotę należnej kary ustala się na podstawie ustawodawstwa krajowego Grenlandii.

4. Postępowanie sądowe - gwarancja bankowa

4.1. Jeżeli ugoda nie jest możliwa, a sprawa dotycząca naruszenia przepisów zostaje wniesiona przed właściwy sąd, właściciel statku rybackiego UE, który naruszył przepisy, składa gwarancję bankową w banku wyznaczonym przez właściwy organ Grenlandii, której wysokość - ustalona przez właściwy organ Grenlandii - pokrywa koszty związane z zatrzymaniem statku rybackiego UE, szacowaną grzywną i ewentualnymi odszkodowaniami wyrównawczymi. Gwarancja bankowa jest zablokowana do czasu zakończenia postępowania sądowego. Jednakże w przypadku gdy postępowanie prawne jest w toku od ponad 4 lat, właściwy organ Grenlandii informuje regularnie właściwy organ UE oraz odnośne państwo bandery o krokach podejmowanych w celu zakończenia postępowania sądowego.

4.2. Gwarancja bankowa zostaje zwolniona i zwrócona właścicielowi statku niezwłocznie po wydaniu orzeczenia:

a) w całości, jeśli nie zastosowano żadnej kary;

b) do wysokości salda, jeśli kara skutkowała grzywną nieprzekraczającą gwarancji bankowej.

4.3. Postępowanie sądowe wszczyna się jak najszybciej zgodnie z prawem krajowym.

4.4. Grenlandia informuje UE o wynikach postępowania sądowego w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.

5. Zwolnienie statku i załogi

5.1. Statek rybacki UE ma prawo opuścić port i kontynuować działalność połowową po złożeniu gwarancji bankowej lub zapłaceniu kary bądź po wywiązaniu się z obowiązków wynikających z ugody.

ROZDZIAŁ  V

TYMCZASOWE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sekcja  1

Metoda oraz kryteria oceny projektów w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć i wspólnych przedsiębiorstw

1. Grenlandia niezwłocznie informuje właściwy organ UE, jeżeli pojawiają się możliwości stworzenia z grenlandzkimi przedsiębiorstwami tymczasowych wspólnych przedsięwzięć lub wspólnych przedsiębiorstw. Właściwy organ UE informuje odpowiednio wszystkie państwa członkowskie UE. W przypadku wspólnego przedsiębiorstwa projekty będą przedstawiane i oceniane zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału.

2. Zgodnie z art. 10 lit. f) Umowy UE przedstawia Grenlandii jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż 10 dni roboczych przed posiedzeniem wspólnego komitetu, dokumentację techniczną dotyczącą projektu (projektów) stworzenia tymczasowych wspólnych przedsięwzięć i wspólnych przedsiębiorstw z udziałem podmiotów UE. Projekty są przedstawiane właściwemu organowi UE przez organy danego państwa członkowskiego (danych państw członkowskich).

3. Wspólny komitet jako priorytet zachęca do pełnego wykorzystania przez statki UE orientacyjnych kwot dla gatunków wymienionych w art. 3 ust. 1 protokołu. W odniesieniu do gatunków, w przypadku których wspólny komitet wyraził zgodę, nie opierając się na opiniach naukowych, na niższe roczne uprawnienia do połowów niż te wskazane w art. 3 ust. 1 protokołu, projekty dotyczące tymczasowych wspólnych przedsięwzięć i wspólnych przedsiębiorstw w odniesieniu do tego samego gatunku i tego samego roku kalendarzowego nie będą brane pod uwagę.

4. Wspólny komitet dokonuje oceny projektów według następujących kryteriów:

a) gatunek docelowy (gatunki docelowe) i obszar połowowy (obszary połowowe);

b) stan stad(-a) na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych i zasady ostrożnego zarządzania zasobami;

c) dane dotyczące statku(statków) i technologia właściwa dla proponowanych operacji połowowych;

d) w przypadku tymczasowych wspólnych przedsięwzięć - całkowity czas trwania oraz czas trwania operacji połowowych; oraz

e) dotychczasowe doświadczenie właściciela statku z UE oraz partnera z Grenlandii w sektorze rybołówstwa.

5. Wspólny komitet wydaje opinię w sprawie projektów na podstawie oceny, o której mowa w pkt 3.

6. W odniesieniu do gatunków wymienionych w art. 3 ust. 1 protokołu, połowy dokonywane przez statki UE w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć lub wspólnych przedsiębiorstw pozostają bez uszczerbku dla uzgodnień w sprawie podziału istniejących między państwami członkowskimi UE.

Sekcja  2

Warunki dotyczące dostępu w ramach tymczasowych wspólnych przedsięwzięć

1. Upoważnienia do połowów

1.1. W przypadku tymczasowych wspólnych przedsięwzięć, gdy tylko projekt uzyska pozytywna opinię wspólnego komitetu, zainteresowany statek UE składa wniosek o wydanie upoważnienia do połowów zgodnie z postanowieniami rozdziału II. We wniosku należy wyraźnie wskazać, że dotyczy on tymczasowego wspólnego przedsięwzięcia.

1.2. Upoważnienie do połowów jest wydawane na czas trwania tymczasowego wspólnego przedsięwzięcia, ale w każdym razie na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

1.3. Upoważnienie do połowów wyraźnie wskazuje, że połowy będą odbywać się w ramach uprawnień do połowów przyznanych przez organy Grenlandii w ramach odpowiedniego TAC Grenlandii, lecz poza uprawnieniami do połowów na mocy art. 3 ust. 1 protokołu.

2. Zastępowanie statków

2.1. Statek UE prowadzący działalność w ramach tymczasowego przedsięwzięcia może zostać zastąpiony innym statkiem UE o podobnej zdolności połowowej i specyfikacjach technicznych, wyłącznie z należycie uzasadnionych powodów oraz za zgodą Stron.

ROZDZIAŁ  VI

ZWIADY RYBACKIE

1. W zastosowaniu art. 9 oraz art. 10 lit. g) Umowy, jeżeli właściwy organ UE zgłosił Grenlandii zainteresowanie udziałem w zwiadach rybackich w odniesieniu do gatunków i stad niewymienionych w art. 3 ust. 1 protokołu:

1.1. Właściwy organ UE przedkłada Grenlandii nie później niż 15 dni przed posiedzeniem wspólnego komitetu dokumentację techniczną określającą:

a) gatunek docelowy (gatunki docelowe);

b) propozycję dotyczącą parametrów technicznych zwiadu (techniki, które mają być stosowane podczas czynności połowowych, czas trwania, obszary połowowe itd.); oraz

c) oczekiwane korzyści dla badań naukowych i rozwoju sektora rybołówstwa wynikające z udziału UE w zwiadzie rybackim.

1.2. Grenlandia powiadamia wspólny komitet o:

a) szczegółach i warunkach dotyczących odpowiednich zwiadów rybackich prowadzonych przez statki krajowe oraz statki państw trzecich;

b) wynikach poprzednich zwiadów rybackich dotyczących tego samego gatunku; oraz

c) informacjach naukowych i innych dostępnych danych.

2. Wspólny komitet dokonuje oceny dokumentacji technicznej z należytym uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych i zasady ostrożnego zarządzania zasobami.

3. Po wydaniu pozytywnej opinii przez wspólny komitet na temat uczestnictwa UE, w tym jego zakresu i parametrów technicznych eksperymentalnej kampanii połowowej, statki UE składają wnioski o wydanie upoważnienia do połowów zgodnie z postanowieniami rozdziału II. Upoważnienie do połowów jest ważne jedynie do końca roku kalendarzowego.

4. Wszystkie przepisy rozdziału IV mają zastosowanie do statków UE dokonujących zwiadów rybackich.

5. Bez uszczerbku dla pkt 4, podczas zwiadu rybackiego na morzu odnośne statki unijne:

a) powiadamiają właściwy organ Grenlandii o rozpoczęciu zwiadu i składają oświadczenie o wszelkich połowach znajdujących się na statku przed rozpoczęciem zwiadu rybackiego;

b) przedstawiają Grenlandzkiemu Instytutowi Zasobów Naturalnych, właściwemu organowi Grenlandii i Komisji Europejskiej tygodniowe sprawozdanie dotyczące połowów w podziale na poszczególne dni i zaciągi, w tym opis parametrów technicznych zwiadu rybackiego (pozycja, głębokość, dzień i godzina, połowy i inne uwagi lub komentarze),

c) zapewniają obecność na pokładzie grenlandzkiego obserwatora lub obserwatora wybranego przez właściwy organ Grenlandii. Rola obserwatora polega na gromadzeniu informacji naukowych na podstawie połowów, jak również na pobieraniu próbek połowów. Obserwator traktowany jest jak oficer statku, a właściciel statku pokrywa koszty jego utrzymania podczas pobytu na statku. Decyzje w sprawie terminu pobytu obserwatora na statku, długości jego pobytu, portu wejścia na statek i zejścia z niego zostaną podjęte przez organy Grenlandii; oraz

d) powiadamiają właściwy organ Grenlandii o zakończeniu zwiadu rybackiego i poddają statki inspekcji przed opuszczeniem obszaru połowowego Grenlandii, jeżeli właściwy organ Grenlandii tego wymaga.

6. Połowy uzyskane podczas zwiadu rybackiego pozostają własnością właściciela statku.

7. Właściwy organ Grenlandii wyznaczy osobę do kontaktów, odpowiedzialną za rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów, które mogą utrudniać prowadzenie zwiadów rybackich.

8. Na podstawie zaleceń odpowiednich naukowych organów doradczych Grenlandia może zażądać wdrożenia środków zarządzania i ochrony w odniesieniu do zwiadów rybackich, w tym czasowego zamknięcia obszarów połowowych.

Dodatki do niniejszego załącznika

Dodatek 1 - Formularz wniosku o wydanie upoważnienia do połowów

Dodatek 2 - Dane kontaktowe właściwych organów Grenlandii

Dodatek 3 - format danych VMS

Dodatek 4 - Elastyczna formuła połowów karmazyna na wodach Grenlandii i wodach konwencji NEAFC

Dodatek  1

Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów na obszarze połowowym Grenlandii

1Państwo bandery
2Nazwa statku
3Numer rejestru floty rybackiej UE
4Oznaka rybacka; litery i numer
5Port rejestracji
6Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)
7Numer Inmarsat (telefon, faks, adres e-mail) (1)
8Rok budowy
9Numer IMO (jeżeli jest dostępny)
10Rodzaj statku
11Rodzaj narzędzi połowowych
12Gatunki docelowe + ilość
13Obszar połowowy (ICES/NAFO)
14Okres ważności upoważnienia do połowów
15Właściciele, adres osoby fizycznej lub prawnej, telefon, faks, adres e-mail
16Operator statku, adres osoby fizycznej lub prawnej, telefon, faks, adres e-mail
17Nazwisko kapitana
18Liczba członków załogi
19Moc silnika (kW)
20Długość (L.O.A)
21Pojemność w GT
22Zdolność mrożenia (w tonach/dzień)
23Przedstawiciel (agent), nazwa i adres
24Adres pocztowy, pod który należy wysłać wniosek o wydanie upoważnienia do połowówEuropean Commission, Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Faks +32 2 2962338 e-mail Mare-licences@ec.europa.eu
(1) Może zostać przekazany, jeśli wniosek został zatwierdzony.

Dodatek  2

Dane kontaktowe właściwych organów Grenlandii

Przekazywanie sprawozdań i powiadomień

Zgodnie z rozdziałem IV sekcja 1, 2 i 3 sprawozdania i powiadomienia należy przekazywać w języku w grenlandzkim, duńskim lub angielskim.

- Powiadomienia należy przekazywać przez nabrzeżne stacje radiowe, faksem lub pocztą elektroniczną do grenlandzkiego organu kontroli licencji połowowych (GFKL) oraz do Arctic Command (AKO):

1. GFLK, nr telefonu +299 34 50 00, nr faksu +299 34 63 60,

e-mail: GFLK@NANOQ.GL;

2. AKO, nr telefonu +299 364000, nr faksu +299 364099,

e-mail: AKO-COMMCEN@MIL.DK

- Dzienniki połowowe należy przesyłać do:

grenlandzkiego organu kontroli licencji połowowych (GFKL)

P.O.Box 501, 3900 Nuuk, Grenlandia.

Wniosek o wydanie upoważnienia do połowów

Wnioski o wydanie upoważnienia do połowów i innych zezwoleń należy przekazywać do Ministerstwa Rybołówstwa, Myślistwa i Rolnictwa na nr faksu: +299 346355 lub pocztą elektroniczną na adres: APNN@NANOQ.GL

Dodatek  3

format danych VMS

Standard przekazywania komunikatów VMS do CMR drugiej Strony

1) komunikat o wejściu ("ENTRY")

Element danych:Pole Kod:Obowiązkowe/ NieobowiązkoweUwagi:
Początek przekazuSRMInformacja systemowa; oznaczenie początku przekazu
AdresADMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa 3 kraju odbiorcy
Od dniaFRMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa-3 kraju nadawcy
Numer przekazuRNODane dotyczące komunikatu; numer seryjny zapisu w danym roku
Data przekazuRDODane dotyczące komunikatu; data przekazu
Godzina przekazuRTODane dotyczące komunikatu; godzina przekazu
Rodzaj komunikatuTMMDane dotyczące komunikatu; rodzaj komunikatu "ENT"
Radiowy sygnał wywoławczyRCMDane dotyczące statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku
Wewnętrzny numer referencyjny NumerIRMDane dotyczące statku. Niepowtarzalny numer statku - kod ISO-3 państwa bandery, po którym następuje numer
Zewnętrzny numer rejestracyjnyXRODane dotyczące statku; numer znajdujący się na burcie statku
Szerokość geograficznaLTMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach ± 99.999 (WGS-84)
Długość geograficznaLGMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach ± 999.999 (WGS-84)
PrędkośćSPMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; Prędkość statku w dziesiętnych węzła
KursCOMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; Kurs statku w skali 360 °
DataDAMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; data rejestracji pozycji TUC (RRRRMMDD)
GodzinaTIMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; godzina rejestracji pozycji TUC (HHMM)
Koniec przekazuERMInformacja systemowa; oznacza koniec przekazu

2) Komunikat/meldunek o pozycji ("POSITION")

Element danych:Pole Kod:Obowiązkowe/ NieobowiązkoweUwagi:
Początek przekazuSRMInformacja systemowa; oznaczenie początku przekazu
AdresADMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa 3 kraju odbiorcy
Od dniaFRMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa-3 kraju nadawcy
Numer przekazuRNODane dotyczące komunikatu; numer seryjny zapisu w danym roku
Data przekazuRDODane dotyczące komunikatu; data przekazu
Godzina przekazuRTODane dotyczące komunikatu; godzina przekazu
Rodzaj komunikatuTMMDane dotyczące komunikatu; rodzaj komunikatu "POS" (1)
Radiowy sygnał wywoławczyRCMDane dotyczące statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku
Wewnętrzny numer referencyjny NumerIRMDane dotyczące statku. Niepowtarzalny numer statku - kod ISO-3 państwa bandery, po którym następuje numer
Zewnętrzny numer rejestracyjnyXRODane dotyczące statku; numer znajdujący się na burcie statku
Szerokość geograficznaLTMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach ± 99.999 (WGS-84)
Długość geograficznaLGMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach ± 999.999 (WGS-84)
CzynnośćACO(2)Dane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; "ANC" wskazuje ograniczony tryb raportowania
PrędkośćSPMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; Prędkość statku w dziesiętnych węzła
KursCOMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; Kurs statku w skali 360 °
DataDAMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; data rejestracji pozycji TUC (RRRRMMDD)
GodzinaTIMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; godzina rejestracji pozycji TUC (HHMM)
Koniec przekazuERMInformacja systemowa; oznacza koniec przekazu
(1) W przypadku raportów, w których statki zgłaszają usterkę satelitarnego urządzenia lokalizacyjnego, rodzajem komunikatu powinien być "MAN".

(2) Stosuje się wyłącznie, gdy statek przekazuje komunikaty "POS" ze zmniejszoną częstotliwością.

3) komunikat o wyjściu ("EXIT")

Element danych:Pole Kod:Obowiązkowe/ NieobowiązkoweUwagi:
Początek przekazuSRMInformacja systemowa; oznaczenie początku przekazu
AdresADMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa 3 kraju odbiorcy
Od dniaFRMDane dotyczące komunikatu; kod ISO Alfa-3 kraju nadawcy
Numer przekazuRNODane dotyczące komunikatu; numer seryjny zapisu w danym roku
Data przekazuRDODane dotyczące komunikatu; data przekazu
Godzina przekazuRTODane dotyczące komunikatu; godzina przekazu
Rodzaj komunikatuTMMDane dotyczące komunikatu; rodzaj komunikatu "EXI"
Radiowy sygnał wywoławczyRCMDane dotyczące statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku
Wewnętrzny numer referencyjny

Numer

IRMDane dotyczące statku. Niepowtarzalny numer statku - kod ISO-3 państwa bandery, po którym następuje numer
Zewnętrzny numer rejestracyjnyXRODane dotyczące statku; numer znajdujący się na burcie statku
DataDAMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; data rejestracji pozycji TUC (RRRRMMDD)
GodzinaTIMDane dotyczące współrzędnych geograficznych pozycji statku; godzina rejestracji pozycji TUC (HHMM)
Koniec przekazuERMInformacja systemowa; oznacza koniec przekazu

4) Dane dotyczące standardu

Każdy komunikat w transmisji danych posiada następującą strukturę:

- podwójny ukośnik (//) oraz litery "SR" wskazują początek komunikatu,

- podwójny ukośnik (//) oraz kod pola wskazują początek elementu danych,

- pojedynczy ukośnik (/) oddziela kod pola i dane,

- pary danych są oddzielone spacją,

- litery "ER" oraz podwójny ukośnik (//) wskazują koniec zapisu.

Wszystkie kody pól w niniejszym załączniku odpowiadają standardowi północnoatlantyckiemu, zgodnie z systemem kontroli i wdrażania NEAFC.

Dodatek  4

Elastyczna formuła połowów karmazyna na wodach Grenlandii i wodach konwencji NEAFC

1. W celu dokonywania połowów w ramach elastycznej formuły połowów karmazyna na wodach Grenlandii i wodach NEAFC statek musi posiadać upoważnienie do połowów wydane przez Grenlandię zgodnie z postanowieniami rozdziału II załącznika do protokołu. Wniosek i upoważnienie do połowów wyraźnie dotyczą działalności poza obszarem połowowym Grenlandii.

2. Przestrzegane są wszystkie przyjmowane przez NEAFC środki dotyczące łowiska podlegającego regulacji NEAFC.

3. Statek może dokonywać połowów swojej grenlandzkiej kwoty karmazyna, wyłącznie jeżeli wyczerpał swoją część kwoty UE NEAFC na karmazyna przyznaną przez jego państwo bandery.

4. Statek może dokonywać połowów w ramach swojej grenlandzkiej kwoty w tym samym obszarze NEAFC, w przypadku gdy jego kwota NEAFC została wyczerpana, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.

5. Statek może dokonywać połowów w ramach swojej grenlandzkiej kwoty w obszarze ochrony karmazyna zgodnie z warunkami określonymi w zaleceniu NEAFC w sprawie zarządzania zasobami karmazyna w Morzu Irmingera i wodach przylegających, ale z wyłączeniem wszelkich części, które leżą w obszarze połowowym Islandii.

6. Statek prowadzący działalność połowową w obszarze podlegającym regulacji NEAFC przekazuje komunikat VMS o pozycji do NEAFC poprzez CMR swojego państwa bandery, zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Podczas połowów w ramach grenlandzkiej kwoty, prowadzonych w obszarze ochrony karmazyna NEAFC, CMR państwa bandery zarządza w szczególności, aby wyniki godzinowych komunikatów VMS o pozycji statku były przekazywane do CMR Grenlandii w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

7. Kapitan statku dopilnowuje, aby podczas raportowania do NEAFC i organów Grenlandii, połowy karmazyna, których dokonano w obszarze podlegającym regulacji NEAFC w ramach grenlandzkiej elastycznej formuły połowów, były wyraźnie określone jako złowione na podstawie grenlandzkiego upoważnienia do połowów w ramach elastycznej formuły.

a) Przed przystąpieniem do połowów na podstawie grenlandzkiego upoważnienia do połowów statek przekazuje sprawozdanie z POWIADOMIENIA O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI.

b) Podczas połowów prowadzonych na podstawie grenlandzkiego upoważnienia do połowów DZIENNE RAPORTY POŁOWOWE przekazuje się codziennie, nie później niż o godzinie 23: 59 czasu UTC.

c) Kończąc swoją działalność połowową w ramach grenlandzkiej kwoty, statek przekazuje sprawozdanie z ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI.

POWIADOMIENIE O PODJĘCIU DZIAŁALNOŚCI, DZIENNY RAPORT POŁOWOWY i POWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI przedstawiane są zgodnie z rozdziałem IV sekcja 2 załącznika.

8. Działalności połowowej nie rozpoczyna się przed datą określoną w zaleceniu NEAFC w sprawie zarządzania zasobami karmazyna w Morzu Irmingera i wodach przylegających w celu wzmocnienia ochrony obszarów wykluwania larw.

9. Państwo bandery raportuje organom UE połowy dokonane w ramach grenlandzkiej kwoty w wodach Grenlandii i w obszarze podlegającym regulacji NEAFC. Obejmuje to wszelkie połowy dokonane w ramach elastycznej formuły połowów, z wyraźnym wskazaniem połowów oraz odpowiedniego upoważnienia do połowów.

10. Po zakończeniu okresu połowów każde CMR państwa bandery przekazuje organom Grenlandii dane statystyczne dotyczące połowów karmazyna dokonanych przy zastosowaniu elastycznej formuły połowów.

1 Dekret 18 z dnia 9 grudnia 2010 r. autonomicznego rządu Grenlandii w sprawie nadzoru nad rybołówstwem na morzu otwartym.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.