Dz.U.UE.C.2018.443.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W ŚRODĘ 20 CZERWCA 2018 R.

(2018/C 443/04)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie podsumowujące warsztaty

2. Sprawozdanie partnerów gospodarczych i społecznych

3. Sprawozdanie z Konferencji Młodzieży

4. Wystąpienie Carla B. Greenidge'a, wiceprzewodniczącego i ministra spraw zagranicznych Gujany

5. Wystąpienie Ekateriny Zaharievej, wicepremier ds. reformy sądownictwa i minister spraw zagranicznych Bułgarii oraz urzędującej przewodniczącej Rady UE

6. Tura pytań do Rady

7. Debata z udziałem Rady- procedura pytań z sali

8. Sprawozdanie z 15. posiedzenia regionalnego w Nairobi, Kenia (region Afryki Wschodniej), w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. - sprawozdanie współprzewodniczących

9. Zatwierdzenie protokołu popołudniowego posiedzenia z poniedziałku 18 czerwca 2018 r. oraz protokołu porannego i popołudniowego posiedzenia z wtorku 19 czerwca 2018 r.

10. Głosowania nad projektami rezolucji zawartymi w sprawozdaniach trzech komisji stałych

11. Głosowanie nad projektami rezolucji w trybie pilnym

12. Sprawy różne

13. Termin i miejsce 36. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

ZAŁĄCZNIK I ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW WSPÓLNEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

ZAŁĄCZNIK II LISTA OBECNOŚCI NA SESJI W BRUKSELI (BELGIA) W DNIACH 18-20 CZERWCA 2018 R.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W ŚRODĘ 20 CZERWCA 2018 r. w godz. porannych

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.08)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Joseph OWONA KONO

Pełniący funkcję współprzewodniczącego

1. Sprawozdanie podsumowujące warsztaty

Clifford Andre (Seszele) podsumował warsztaty poświęcone badaniom biotechnologicznym na rzecz zrównoważonego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się. W niedzielę 17 czerwca uczestnicy odwiedzili Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) w Gandawie (Belgia), zajmujący się głównie badaniami podstawowymi w zakresie molekularnych podstaw życia, ale który prowadzi specyficzne badania biotechnologiczne skupiające się na krajach rozwijających się. Uczestnicy wysłuchali trzech prezentacji i zwiedzili laboratoria z przewodnikiem.

Głos zabrali: Catherine Bearder, Halifa Sallah (Gambia).

2. Sprawozdanie partnerów gospodarczych i społecznych

Wystąpienie Brendy King, członkini Komitetu Monitorującego AKP-UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

Brenda King, członkini Komitetu Monitorującego AKP-UE, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (w zastępstwie Jarosława Mulewicza, przewodniczącego Komitetu Monitorującego AKP-UE), przedstawiła w zarysie ostatnie działania EKES od czasu jego uczestnictwa w ostatnim posiedzeniu Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, a także przyszłe działania Komitetu Monitorującego AKP-UE.

Głos zabrali: Michel Kamano (Gwinea), Halifa Sallah (Gambia), Agnima Alain-Michel Lobognon (Wybrzeże Kości Słoniowej).

3. Sprawozdanie z Konferencji Młodzieży

Za zgodą współprzewodniczących udzielono głosu młodemu przedstawicielowi uczestników Konferencji Młodzieży, aby przedstawił wnioski z konferencji, które koncentrowały się na potrzebie promowania i wspierania dialogu międzykulturowego i integracji we wszystkich formach. W dalszej debacie wyrażono duży entuzjazm dla roli, jaką mają do odegrania młodzi ludzie, a także dla kilku propozycji, jakie padły na temat zaangażowania młodzieży w prace Zgromadzenia. Louis Michel zaproponował utworzenie "Zgromadzenia młodzieży z krajów AKP i UE", które byłoby organizowane wspólnie z każdą sesją Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Podobnie inni członkowie zasugerowali, aby utworzyć fora dla młodzieży, zarówno w celu dostarczania informacji Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu, jak i otrzymywania od niego informacji, przy wykorzystaniu już istniejących modeli.

Głos zabrali: Nafie Ali Nafie Ahmed (Sudan), Halifa Sallah (Gambia), Cheryl Sandra V. Husbands (Barbados), Louis Michel, Ben Abdallah Banda (Ghana), Sir Louis Straker (Saint Vincent i Grenadyny), Mathew Sahr Nyuma (Sierra Leone), Dexter Nduna (Zimbawe), Nafie Ali Nafie Ahmed (Sudan), Margaret Kamar (Kenia), Jacob Oulanyah (Uganda), Adjedoue Weidou (Czad), Heather Mwiza Sibungo (Namibia), Waven William (Seszele), Liuga Faumuina (Samoa), Agnima Alain-Michel Lobognon (Wybrzeże Kości Słoniowej) i Michèle Rivasi.

4. Wystąpienie Carla B. Greenidge'a, wiceprzewodniczącego i ministra spraw zagranicznych Gujany

Carl B. Greenidge, wiceprzewodniczący i minister spraw zagranicznych Gujany (w imieniu urzędującego przewodniczącego Rady Ministrów AKP) opisał znaczenie forum Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE dla dialogu i rozwoju oraz podkreślił fakt, że jest to jedyne zorganizowane forum tego rodzaju obejmujące cztery globalne obszary geograficzne na świecie. 79 państw AKP i 28 państw członkowskich mogą odegrać decydującą rolę w kształtowaniu globalnego zarządzania i procesu decyzyjnego na forach międzynarodowych.

Carl B. Greenidge podkreślił, że w ramach przyszłego partnerstwa po roku 2020 należy zapewnić nowe ramy współpracy, które byłyby bardziej skuteczne, strategiczne, zrównoważone i zorientowane na wyniki. Ponadto ogłosił wyniki 107. sesji Rady Ministrów AKP, która odbyła się w Lomé (Togo) w dniu 30 maja 2018 r., na której grupa państw AKP przyjęła mandat negocjacyjny dotyczący umowy o partnerstwie po wygaśnięciu umowy z Kotonu, który to mandat uważany jest za wyraźny przejaw jedności i solidarności rządów i ludów państw AKP.

Na zakończenie wyraził uznanie dla faktu, że Zgromadzenie silnie poparło zachowanie jedności grupy AKP oraz podkreślił, że ważne jest, aby AKP i UE negocjowały jako pojedyncze i równe podmioty.

5. Wystąpienie Ekateriny Zaharievej, wicepremier ds. reformy sądownictwa i minister spraw zagranicznych Bułgarii oraz urzędującej przewodniczącej Rady UE

Ekaterina Zaharieva, wicepremier ds. reformy sądownictwa i minister spraw zagranicznych Bułgarii oraz urzędująca przewodnicząca Rady UE opisała główne priorytety prezydencji bułgarskiej, a w szczególności podkreśliła przyszłość stosunków AKP-UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu w 2020 r. Podkreśliła, że należy wykorzystać obecny impet, aby państwa AKP i UE połączyły siły na rzecz opracowania wspólnej wielostronnej agendy o bardziej globalnym wymiarze. Wyraziła uznanie z powodu przyjęcia przez grupę AKP mandatu negocjacyjnego i zapowiedziała, że UE przyjmie swój mandat negocjacyjny w następny poniedziałek.

Wzywając do intensywniejszego dialogu i zrozumienia między państwami AKP i UE, dodała, że konieczne jest dalsze dostosowanie stosunków AKP-UE do nowych realiów i do sytuacji na świecie. Podkreśliła, że aby zwiększyć skuteczność, konieczne jest pogłębienie partnerstwa AKP-UE na poziomie regionalnym oraz refleksja nad dynamiką regionalną w Afryce, na Karaibach i w regionie Pacyfiku i uwzględnienie tej dynamiki. Przyszła umowa powinna dążyć do osiągnięcia postępów w zakresie wspólnych i międzysektorowych interesów w różnych kluczowych obszarach.

Zauważyła, że działania w dziedzinie klimatu są ważnym obszarem współpracy i wezwała do zwiększenia liczby skoordynowanych działań AKP-UE i do nasilenia współpracy między nimi w celu walki z powtarzającymi się katastrofami spowodowanymi przez człowieka i klęskami żywiołowymi, które osłabiają rozwój i tak już niestabilnych państw, oraz w celu budowania odporności na te katastrofy i klęski. Ponadto podkreśliła, że aby przyczynić się do intensywniejszego dialogu i porozumienia między narodami, partnerstwo demokratyczne musi mieć wymiar parlamentarny.

6. Tura pytań do Rady

Do Rady AKP skierowano 2 pytania, a do Rady UE - 7.

i) Carl B. Greenidge odpowiedział w imieniu Rady AKP na następujące pytania wymagające odpowiedzi na piśmie, do których nie było pytań dodatkowych:

Pytanie nr 1, które zadała Sabine Lösing, w sprawie silniejszej roli Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w nowej umowie o partnerstwie, wraz z pytaniem.

Pytanie nr 2, które zadała Nathalie Griesbeck (zastąpiona przez Thierry'ego Cornelileta), w sprawie nielegalnych połowów na Karaibach.

ii) Ekaterina Zaharieva odpowiedziała w imieniu Rady UE na następujące pytania wymagające odpowiedzi na piśmie i pytania dodatkowe

Pytanie nr 3, które zadał Jo Leinen (zastąpiony przez Neenę Gill na początku pytania), w sprawie sytuacji w Gabonie.

Pytanie nr 4, które zadała Neena Gill, w sprawie braku stanowiska Rady dotyczącego brutalnych represji ze strony sił bezpieczeństwa w DRK w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.

Pytanie nr 5, które zadała Nathalie Griesbeck (zastąpiona przez Thierry'ego Cornelileta), w sprawie nielegalnych połowów na Karaibach.

Pytanie nr 6, które zadała Cathrine Bearder, w sprawie nielegalnego handlu dziką fauną i florą oraz stosunków UE-AKP

Pytanie nr 7, które zadał Thierry Cornelilet, w sprawie konieczności poprawy komunikacji w zakresie finansowania ze środków UE oraz zapewnienia lokalnym zainteresowanym stronom szkoleń ze składania wniosków w sprawie projektów.

Pytanie nr 8, które zadała Laura Agea, w sprawie przyszłych programów i strategii politycznych UE i celów zrównoważonego rozwoju.

Pytanie nr 9, które zadała Sabine Lösing (zastąpiona przez Lidię Senrę Rodriguez), w sprawie silniejszej roli Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w nowej umowie o partnerstwie.

7. Debata z udziałem Rady - procedura pytań z sali

Głos zabrali: Michèle Rivasi, Lucie Milebou Aubsson Mboussou (Gabon), Halifa Sallah (Gambia), Michel Kamano (Gwinea), Jomo Mfanawemakhosi Dlamini (Królestwo eSwatini).

Posłowie skupili się się na takich kwestiach jak budżet UE i identyfikowalność EFR, sektor rolny i produkcja na dużą skalę, polityka w państwach AKP w zakresie stosowania pestycydów i tworzyw sztucznych; umowa o partnerstwie z Kotonu oraz integracja regionalna, górnictwo, gospodarka cyfrowa i łańcuchy wartości dodanej, przyszłe WRF, światowe konflikty handlowe oraz ich wpływ na gospodarki państw AKP.

Ekaterina Zaharieva odpowiedziała w imieniu Rady UE na pytania nr 1, 3 i 4.

Carl B. Greenidge odpowiedział w imieniu Rady AKP na pytania nr 2 i 3.

Głos zabrali: Clifford Andre (Seszele), Liuga Faumuina (Samoa), Spès-Caritas Njebarikanuye (Burundi), Ben Abdallah Banda (Ghana), Dexter Nduna (Zimbawe), Adjedoue Weidou (Czad) i Louis Michel.

Posłowie skupili się na takich zagadnieniach, jak rola parlamentarzystów w mandacie negocjacyjnym, małe państwa wyspiarskie i nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN), globalne ocieplenie, poziomy morza, odpady z tworzyw sztucznych i stada ryb w regionie Pacyfiku, zniesienie sankcji UE wobec Burundi, transfer technologii do państw AKP oraz rozwój infrastruktury, wnioski państw AKP mające na celu pobudzenie gospodarki i ograniczenie migracji oraz włączenie EFR do budżetu.

Carl B. Greenidge odpowiedział w imieniu Rady AKP na pytania nr 1, 5 i 6.

Ekaterina Zaharieva odpowiedziała w imieniu Rady UE na pytania nr 1, 2, 3, 4 i 5.

8. Sprawozdanie z 15. posiedzenia regionalnego w Nairobi, Kenia (region Afryki Wschodniej), w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. - sprawozdanie współprzewodniczących

Pełniąca funkcję współprzewodniczącej Michèle Rivasi przedstawiła ustne sprawozdanie z 15. posiedzenia regionalnego (region Afryki Wschodniej), w którym podkreśliła główne tematy dyskusji oraz w szczególności wspomniała o potrzebie promowania głębszej integracji regionalnej, która wzmocniłaby partnerstwa z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, jak również wzmocnienia mechanizmów kontrolnych dotyczących handlu w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i politycznego. Podkreśliła, że jedynym długoterminowym rozwiązaniem pozwalającym na wyeliminowanie przyczyn konfliktu jest wzmocnienie dialogu politycznego, zwiększenie współpracy i pomocy międzynarodowej.

W odniesieniu do przyszłej umowy AKP-UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu podkreśliła, że należy oprzeć się na dorobku prawnym z Kotonu i uwzględnić nowe realia na świecie, w szczególności uwarunkowania regionalne; równie istotna jest konieczność informowania społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP o przebiegu negocjacji.

9. Zatwierdzenie protokołu popołudniowego posiedzenia z poniedziałku 18 czerwca 2018 r. oraz protokołu porannego i popołudniowego posiedzenia z wtorku 19 czerwca 2018 r.

Protokoły zostały zatwierdzone.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35 i wznowione o godz. 15.01)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Louis MICHEL

Współprzewodniczący

10. Głosowania nad projektami rezolucji zawartymi w sprawozdaniach trzech komisji stałych Współprzewodniczący przypomniał Zgromadzeniu procedury dotyczące głosowania.
i) Stosunki między AKP a UE po wygaśnięciu umowy z Kotonu: silny wymiar parlamentarny (ACP-EU/102.400/18/fin.) (Komisja Spraw Politycznych)

Sprawozdawcy: Jacob Oulanyah (Uganda) i Cristian Dan Preda

Poprawki przyjęte: 1, 6, 7 i 1 poprawka ustna do motywu I

Poprawki odrzucone: 2, 3, 4, 5.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie odrębne obu izb nad poprawką 2. Poprawka została odrzucona.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie odrębne obu izb nad poprawką 3. Poprawka została odrzucona. Na wniosek grupy S&D odbyło się głosowanie odrębne obu izb nad motywem F. Część pierwsza została przyjęta.

Na wniosek grupy S&D odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 6 i głosowanie odrębne obu izb nad obiema częściami. Część pierwsza została przyjęta.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 11 i głosowanie odrębne obu izb nad drugą częścią. Część pierwsza została przyjęta.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 12 i głosowanie odrębne obu izb nad drugą częścią. Część pierwsza została przyjęta.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 16 i głosowanie odrębne obu izb nad drugą częścią. Część pierwsza została przyjęta.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 20 i głosowanie odrębne obu izb nad drugą częścią. Część pierwsza została przyjęta.

Zmieniona rezolucja została przyjęta 62 głosami za przy 0 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących się.

ii) Wpływ nielegalnego handlu środkami ochrony roślin, nasionami i innymi środkami produkcji rolnej na gospodarki państw AKP (ACP-EU/102.403/18/fin.)

(Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu)

Sprawodawczynie: Lucie Milebou Aubusson Mboussou (Gabon) i Maria Arena

Poprawki przyjęte: 2, 6, 7, 8

Poprawki odrzucone: 1, 4, 5

Poprawki bezprzedmiotowe: 3

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad motywem O. Motyw ten został przyjęty.

Na wniosek grupy PPE odbyło się głosowanie podzielone nad ustępem 18. Ustęp ten został przyjęty.

Zmieniona rezolucja została przyjęta jednogłośnie.

iii) Społeczne i środowiskowe skutki urbanizacji, szczególnie należyte zarządzanie odpadami przemysłowymi i domowymi w państwach AKP (ACP-EU/102.408/18/fin.)

(Komisja Spraw Społecznych i Środowiska)

Sprawozdawczynie: Halifa Sallah (Gambia) i Eleni Theocharous

Poprawka przyjęta: 2

Poprawka odrzucona: 1

Na wniosek grupy PPE i ECR odbyło się głosowanie odrębne obu izb nad ustępem 6. Część pierwsza została przyjęta.

Zmieniona rezolucja została przyjęta jednogłośnie.

11. Głosowanie nad projektami rezolucji w trybie pilnym
i) Pilny charakter nowych środków walki z międzynarodowym terroryzmem (ACP-EU/102.582/18/fin.)

Poprawki przyjęte: 1

Zmieniona rezolucja została przyjęta jednogłośnie.

ii) Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym (ACP-EU/102.583/18/fin.)

Poprawki przyjęte: 1

Zmieniona rezolucja została przyjęta jednogłośnie przy trzech głosach wstrzymujących się.

12. Sprawy różne

Współprzewodniczący podziękował posłom, wspólnemu sekretariatowi, tłumaczom ustnym i Komisji za ich udział w pracach Zgromadzenia.

13. Termin i miejsce 36. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego 36. sesja Zgromadzenia odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2018 r. w Beninie.

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.32)

Joseph OWONA KONO Patrick I. GOMES
Louis MICHEL José Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (pełniący obowiązki)
Współprzewodniczący Współsekretarze generalni

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW WSPÓLNEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

Przedstawiciele AKPPrzedstawiciele PE
KONO (KAMERUN), współprzewodniczącyMICHEL, współprzewodniczący
ANGOLAADEMOV
ANTIGUA I BARBUDAADINOLFI
BAHAMYAGEA
BARBADOS (wiceprzew.)ARENA
BELIZEBAREKOV
BENINBAY
BOTSWANABEARDER
BURKINA FASOBEŇOVÁ
BURUNDICAMPBELL BANNERMAN
KAMERUNCASA
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKACHRISTENSEN
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKACIOCCA
CZAD (wiceprzew.)CORNILLET
KOMORY (wiceprzew.)CORRAO
KONGO (Demokratyczna Republika Konga)CZESAK (wiceprzew.)
KONGO (Republika)DANCE
WYSPY C00KADELAHAYE
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJD'ORNANO
DŻIBUTIENGSTRÖM
DOMINIKAESTARÀS FERRAGUT
REPUBLIKA DOMINIKAŃSKAFERRARA
GWINEA RÓWNIKOWAFERREIRA (wiceprzew.)
ERYTREAFLORENZ
ESWATINI (Królestwo)GAL
ETIOPIA (wiceprzew.)GARDIAZABAL RUBIAL
FIDŻI (wiceprzew.)GERICKE
GABON (wiceprzew.)GERINGER DE OEDENBERG
GAMBIAGIUFFRIDA
GHANAGOERENS
GRENADAGRIESBECK
GWINEA (wiceprzew.)GUERRERO SALOM
GWINEA BISSAUHANNAN (wiceprzew.)
GUJANAHETMAN
HAITIHEUBUCH
JAMAJKAITURGAIZ
KENIAKARSKI
KIRIBATIKYENGE (wiceprzew.)
LESOTHOLANCINI
LIBERIALÓPEZ AGUILAR (wiceprzew.)
MADAGASKARLÖSING
MALAWIMCAVAN
MALIMANSCOUR (wiceprzew.)
WYSPY MARSHALLA (Republika)MARUSIK
MAURETANIAMICHEL
MAURITIUSMIZZI
MIKRONEZJA (Federacja)MUSELIER (wiceprzew.)
MOZAMBIKMUSSOLINI
NAMIBIA (wiceprzew.)NART (wiceprzew.)
NAURUNEUSER
NIGERNOICHL
NIGERIA (wiceprzew.)OMARJEE
NIUEPAPADIMOULIS
PALAUPEDICINI (wiceprzew.)
PAPUA-NOWA GWINEAPOGLIESE
RWANDAPOPA
SAINT KITTS I NEVISPREUSS
SAINT LUCIAPUNSET
SAINT VINCENT I GRENADYNYRANGEL (wiceprzew.)
SAMOA (wiceprzew.)RIVASI (wiceprzew.)
WYSPY ŚW. TOMASZA I WYSPA KSIĄŻĘCAROLIN
SENEGALROSATI
SESZELESARGENTINI
SIERRA LEONESCHAFFHAUSER
WYSPY SALOMONASCHREIJER-PIERIK
SOMALIASENRA RODRÍGUEZ
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI (wiceprzew.)STOLOJAN
SUDANTHOMAS
SURINAM (wiceprzew.)VAIDERE
TANZANIAVALERO
TIMOR WSCHODNIWENTA
TOGOWERNER
TONGAWIELAND
TRYNIDAD I TOBAGOWIŚNIEWSKA (wiceprzew.)
TUVALUZÁBORSKÁ
UGANDAZELLER
VANUATUZORRINHO
ZAMBIAZOVKO
ZIMBABWEZWIEFKA
KOMISJA DS. POLITYCZNYCH
Członkowie z ramienia AKPPosłowie do PE
KATUMWA (KONGO (Demokratyczna Republika)), współprzew.GOERENS, współprzew.
MALI, 2. wiceprzew.ZELLER, 1. wiceprzew.
GUERRERO SALOM, 2. wiceprzew.
BENINADEMOV
BURKINA FASOADINOLFI
BURUNDIBAREKOV
CZADCASA
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJCHAUPRADE
DŻIBUTICORRAO
ETIOPIACZESAK
FIDŻIDANCE
GUJANAENGSTRÖM
HAITIGAL
JAMAJKAKARSKI
KENIAKYENGE
KIRIBATILÖSING
LESOTHOLÓPEZ AGUILAR
LIBERIAMICHEL
WYSPY MARSHALLAPOGLIESE
NAURUPREUSS
SAINT VINCENT I GRENADYNYRANGEL
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCAVALERO
TIMOR WSCHODNIWERNER
TOGOWIELAND
UGANDAZORRINHO
ZAMBIAZWIEFKA
ZIMBABWE

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, FINANSÓW I HANDLU

Członkowie z ramienia AKPPosłowie do PE
PARKIES (REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI), współprzew.FERRARA, współprzewodniczący
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA, 1. wiceprzew.ESTARÀS FERRAGUT, 1. wiceprzew.
KOMORY, 2. wiceprzew.MANSCOUR, 2. wiceprzew.
ANGOLAARENA
BARBADOSBAY
GWINEA RÓWNIKOWABEŇOVÁ
GABONCAMPBELL BANNERMAN
GWINEACORNILLET
GWINEA BISSAUDELAHAYE
ESWATINI, KrólestwoFLORENZ
MADAGASKARGRIESBECK
MAURITIUSHANNAN
NAMIBIAMIZZI
NIGERIAMUSELIER
NIUEOMARJEE
PAPUA-NOWA GWINEAPAPADIMOULIS
REPUBLIKA KONGAPEDICINI
SENEGALPOPA
SESZELEPUNSET
WYSPY SALOMONAROSATI
SAINT KITTS I NEVISSARGENTINI
SAINT LUCIASCHREIJER-PIERIK
SURINAMSTOLOJAN
TANZANIATHOMAS
TONGAZOVKO
TRYNIDAD I TOBAGO

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKA

Członkowie z ramienia AKPPosłowie do PE
(współprzew.) ERYTREA, 1. wiceprzew.RIVASI, współprzew.
AGEA, 1. wiceprzew.
MUSSOLINI, 2. wiceprzew.
ANTIGUA I BARBUDABEARDER
BAHAMYCHRISTENSEN
BELIZECIOCCA
BOTSWANAFERREIRA
KAMERUNGARDIAZÁBAL RUBIAL
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKAGERICKE
WYSPY COOKAGERINGER DE OEDENBERG
DOMINIKAGIUFFRIDA
REPUBLIKA DOMINIKAŃSKAHERRANZ GARCÍA
GAMBIAHETMAN
GHANAHEUBUCH
GRENADAMARUSIK
MALAWIMCAVAN
MAURETANIANART
SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJINEUSER
MOZAMBIKNOICHL
NIGERROLIN
PALAUSENRA RODRÍGUEZ
RWANDAVAIDERE
SAMOAWENTA
SIERRA LEONEWIŚNIEWSKA
SOMALIAZABORSKA
SUDAN
TUVALU
VANUATU
KUBA(*)

______________

(*) (status obserwatora)

ZAŁĄCZNIK  II

LISTA OBECNOŚCI NA SESJI W BRUKSELI (BELGIA) W DNIACH 18-20 CZERWCA 2018 R.

KONO (KAMERUN), współprzewodniczącyMICHEL, współprzewodniczący
XIRIMBIMBI (ANGOLA)ARENA
HUSBANDS (BARBADOS)BAREKOV(1)(2)
GBIAN (BENIN)BAY(3)
MANGOLE (BOTSWANA)BEARDER
OUSMANE (BURKINA FASO)CLUNE(3)
NIEBARIKANUYE (BURUNDI)CORNILLET
GBERI (KAMERUN)DANCE(2)
YAMA (REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA)DIAZ DE MERA(3)
WEIDOU (CZAD)ENGEL
OPIMBAT (KONGO, Republika)ESTARAS(3)
KATUMWA, (KONGO, Demokratyczna Republika)FERREIRA(3)
LOBOGNON (WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ)GAHLER
ABDALLAH AHMED (DŻIBUTI)GAMBÚS(2)
PUJALS NOLASCO (REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA)GERICKE(2)(3)
NAIB (ERYTREA)GILL(2)(3)
WAKJIRA (ETIOPIA)GUERRERO SAOLOM(1)
DLAMINI (ESWATINI, Królestwo)HETMAN(2)(3)
OYONO BIBANG (GWINEA RÓWNIKOWA)HEUBUCH(2)(3)
SUDHAKAR (FIDŻI)HÖLVÉNYI
MILEBOU AUBUSSON MBOUSSOU (GABON)JIMENEZ BECERRIL BARRIO
SILLAH (GAMBIA)KYENGE(2)(3)
BANDA (GHANA)LEINEN
DIALLO (GWINEA)LÓPEZ AGUILAR(1)
GREENIDGE (GUJANA)LÖSING(2)
CYPRIEN (HAITI)MANSCOUR
MAYNE (JAMAJKA)MARTIN
CHEBOI (KENIA)NEUSER(2)(3)
RAPAPA (LESOTHO)RIVASI(2)(3)
GRAY (LIBERA)ROSATI(2)(3)
RAKOTONIRINA (MADAGASKAR)SCHAFFHAUSER(2)(3)
MHONE (MALAWI)SENRA RODRIGUEZ
FOWDAR (MAURITIUS)SERRÃO SANTOS(2)
WELLY (MIKRONEZJA (Federacja))SYLIKIOTIS(2)(3)
SIBUNGO (NAMIBIA)THEOCHAROUS(2)(3)
DIOFFO (NIGER)VAIDERE(2)
IRIASE (NIGERIA)VALERO
RUGEMA (RWANDA)WARD
BYRON-NISBETT (SAINT KITTS I NEVIS)WENTA
STRAKER (SAINT VINCENT I GRENADYNY)WIŚNIEWSKA(2)(3)
FAUMUINA (SAMOA)ZÁBORSKÁ(2)
CASSANDRA CORREIA (WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻ- ZELLER
ĘCA)ZORRINHO(1)(2)
NDIAYE (SENEGAL)ZOVKO(2)(3)
ANDRE (SESZELE)ZWIEFKA(2)(3)
SAHR NYUMA (SIERRA LEONE)
PARKIES (REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI)
ALI NAFIE AHMED (SUDAN)
MISIEKABA (SURINAM)
KABAKAKI (TANZANIA)
IBRAHIMA (TOGO)
BROOKE (TRYNIDAD I TOBAGO)
PIE SIMATI (TUVALU)
WAMANGA (UGANDA)
LICHT (VANUATU)
ZINDI (ZIMBABWE)
______________

(1) Obecni dnia 18 czerwca 2018 r.

(2) Obecni dnia 19 czerwca 2018 r.

(3) Obecni dnia 20 czerwca 2018 r.

Ponadto obecni:

ANGOLA

JESUS

MUKINDA

SEMEDO

TYOVA

SIMBA

BENIN

AHONOUKOUN

AKPLOGAN

BOTSWANA

MORETI

MOSINKI

MATAMBO

BATSHU

NTONGANA

BURKINA FASO

SOME

KOMDITAMDE COMPAORE

KIEMDE

LANKOANDE

BURUNDI

BIGIRIMANA

NJEBARIKANUYE

KAMERUN

ETEKY MONGUE

CZAD

ADJI

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

NZESSIOUE

KONGO (Republika)

NDOUA

OTSALA

ABONDO

KONGO (DRK)

BASIALA MAKA

NZUZI

MABAYA

MUKENDI KABAMBI

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

LOBOGNON

COULIBALY-TANOE

DŻIBUTI

MOHAMED HAMID

DAOUD AHMED

BOURHAN ALI

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA

PUIG

ERYTREA

HAGOS

ETIOPIA

BIRHANU

ESWATINI

HENWOOD-RONALD

GWINEA RÓWNIKOWA

BANG NVO

FIDŻI

SINGH

GABON

MANGOUALA

TSIABA

OWONO NGUEMA

JOUMAS dit SALAMBA

MBA ALLOUMBA

YALIS

MNGOMEZULU

GAMBIA

CEESAY

SOWE

CARDOS

MADI CEESAY

GHANA

ARMAH

GWINEA

SYLLA

GUJANA

HALES

HAITI

LUMERANT

KENIA

KAMAR

MBAYA

GOGO

KITERU

RASSO

NTHIWA

WAMALWA

LESOTHO

MATOBO

MOQOLO

RAMOTHELLO

BULANE

MOKOALELI

MADAGASKAR

RAKOTONIRINA RAZAFISON

MALAWI

MWANYULA MAKANDA

MIKRONEZJA (Federacja)

ALIK

MAURETANIA

SAMBA

MAURITIUS

MANDARY

NAMIBIA

VENAANI CALEY

NIGER

MAHAMANE

DILLE

ADAMOU

ABDOURAMANE

KORE

ABDOMAHA

NIGERIA

FRANK-USMAN

LIDANI

ABDULLAHI

OLATUNBOSUN

YUNUSA

AUDU

AMOS

UFOUMA

SAMOA

PENN

SENEGAL

SECK

BALLA LO

DIAW

SESZELE

WILLIAM

SIERRA LEONE

CONTEH

EMERSON LAMINA

ARUNA KOROMA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

MOODLEY

SUDAN

OSMAN ALI OSMAN

ABAKER AHMED MOHAMED

FAD EHEESDA

SURINAM

SHARMAN SAMIDIN

TANZANIA

SOKOINE KABAKAKI

TOGO

TCHAYE

ABIGUIME

AZILAN

UGANDA

KAGORO

NOKRACH

EKITUI

OYET

KINYAMATAMA

ZAMBIA

NGALAZI NGULUBE MUBANGA

ZIMBABWE

JURU NDUNA

RADA AKP

CARL GREENIDGE, minister spraw zagranicznych Gujany oraz urzędujący przewodniczący Rady AKP

RADA UE

EKATERINA ZAHARIEVA, wicepremier ds. reformy sądownictwa i minister spraw zagranicznych Bułgarii oraz urzędująca przewodnicząca Rady UE

KOMISJA EUROPEJSKA

NEVEN MIMICA, komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

VILLALONGA, zastępca kierownika działu, Afryka 5

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

KING

SEKRETARIAT AKP

GOMES, współsekretarz generalny

SEKRETARIAT UE

FERNANDEZ FERNANDES, urzędujący współsekretarz generalny, p.o. Dyrektor