Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.443.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE UMOWY O PARTNERSTWIE ZAWARTEJ POMIĘDZY CZŁONKAMI GRUPY PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU (AKP), Z JEDNEJ STRONY, A UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY

35. SESJA PLENARNA - BRUKSELA (BELGIA), 18-20 CZERWCA 2018 R.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W PONIEDZIAŁEK 18 CZERWCA 2018 R.

(2018/C 443/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

SPIS TREŚCI

Strona

Oficjalne posiedzenie otwierające ............................................................. 2

Posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego ............................................ 2

Skład Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego ................................................ 2

1. Przyjęcie porządku dziennego (AP102.409) ................................................. 2
2. Zatwierdzenie protokołów ostatnich posiedzeń 34. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego ...... 2
3. Komunikaty współprzewodniczących wraz z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Prezydium w dniu 17 czerwca 2018 r.. .................................................................. 2
4. Wystąpienie komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy .................. 3
5. Debata z udziałem komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy - pytania z sali. 3
6. Tura pytań do Komisji ................................................................. 3
7. Działania podjęte przez Komisję w związku z rezolucjami przyjętymi na 34. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego ...................................................................... 3
8. Zwalczanie ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji .............................................. 4
9. Sprawozdanie z Forum Kobiet ........................................................... 4

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W PONIEDZIAŁEK 18 CZERWCA 2018 r.

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 11.07)

Oficjalne posiedzenie otwierające

Głos na forum Zgromadzenia zabrali:

Joseph Owona Kono, współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, Louis Michel, współprzewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego i Yuri Sterk, wiceminister spraw zagranicznych Bułgarii

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.53 i wznowione o godz. 15.15)

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ: Louis MICHEL

Współprzewodniczący

Posiedzenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Współprzewodniczący powitał wszystkich uczestników.

Skład Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Współprzewodniczący ogłosił, że lista członków Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, przekazana przez władze państw AKP i Parlament Europejski, zostanie załączona do protokołu.

1. Przyjęcie porządku dziennego (AP102.409)

Przyjęto porządek dzienny w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów ostatnich posiedzeń 34. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego 1 .

Nie można było zatwierdzić protokołów ostatnich posiedzeń, które odbyły się we wtorek i w środę. Jeżeli posłowie nie zgłoszą uwag do dnia 19 czerwca 2018 r. do godz. 10.00, protokoły zostaną uznane za zatwierdzone.

3. Komunikaty współprzewodniczących wraz z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Prezydium w dniu 17 czerwca 2018 r.

Współprzewodniczący przedstawił wyniki posiedzenia Prezydium z dnia 17 czerwca 2018 r. Podjęto następujące decyzje:

a) Stałe komisje sporządzą następujące sprawozdania:

Komisja Spraw Politycznych

- Strategiczny charakter i wymiar partnerstwa AKP - UE

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu

- Potencjał energii ze źródeł odnawialnych w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju gospodarczego w krajach AKP, w szczególności na obszarach oddalonych

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska

- Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z krajów AKP, które nie uczęszczają do szkoły
b) 36. sesja Zgromadzenia odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2018 r. w Kotonu (Benin).
c) 37. sesja Zgromadzenia odbędzie się w marcu 2019 r. w Europie.
d) 16. posiedzenie regionalne odbędzie się w Kamerunie w dniach 17-19 lipca 2018 r.
e) Zaproponowany przez Komisję Spraw Społecznych i Środowiska tekst zatytułowany "Umieszczenie młodzieży, w tym młodych ludzi z niepełnosprawnościami, w centrum relacji AKP - UE" zostanie opublikowany w formie wspólnego oświadczenia współprzewodniczących.
4. Wystąpienie komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy

Komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica w swojej wypowiedzi skupił się na partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku po roku 2020. Komisarz odwołał się także do działań zewnętrznych Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Zwrócił uwagę na propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia wydatków zewnętrznych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Komisarz przedstawił szczegóły nowej struktury finansowej współpracy i rozwoju, a także omówił propozycję włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu Unii Europejskiej.

5. Debata z udziałem komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy - pytania z sali

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, Halifa Sallah (Gambia), Maria Lidia Senra Rodríguez, Sangeet Fowdar (Mauritius), Gilbert Shimane Mangole (Botswana), Michel Kamano (Gwinea), Ben Abdallah Banda (Ghana), Thierry Cornillet, Irene Zindi (Zimbabwe), Nafie Ali Nafie Ahmed (Sudan), Louis Straker (Saint Vincent i Grenadyny).

Posłowie zadali pytania dotyczące propozycji Komisji związanej z partnerstwem pomiędzy Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku po roku 2020. Zapytali o zmiany instytucjonalne i polityczne, które wiążą się z tą propozycją, łącznie z włączeniem Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu Unii Europejskiej. Poruszono także kwestie transferu wiedzy i uprzemysłowienia w Afryce, a także sprawę komplementarności gospodarek europejskiej i afrykańskiej w ramach partnerstwa. Kolejnym tematem debaty była relacja między Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku o średnim dochodzie.

Komisarz N. Mimica odpowiedział na pytania posłów w porządku ustalonym w ramach procedury zgłoszeń z sali.

6. Tura pytań do Komisji

W sumie skierowano 11 pytań do Komisji.

Komisja uprzednio odpowiedziała na pytania na piśmie. Komisarz N. Mimica udzielił ustnych odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z następującymi zadanymi mu pytaniami:

Pytanie ustne nr 7 zadane przez Jo Leinena w sprawie chińskiej inicjatywy "Jeden pas i jeden szlak" oraz stosunków UE - AKP

Pytanie ustne nr 6 zadane przez Cathrine Bearder w sprawie nielegalnego handlu dziką fauną i florą oraz stosunków UE - AKP

Pytanie ustne nr 11 zadane przez Neenę Gill (zastąpioną przez Jo Leinena) w sprawie pomocy humanitarnej dla Demokratycznej Republiki Konga

Autorzy pytań nr 1, 2, 4, 5, 9 i 10 nie mieli dodatkowych pytań.

Autorzy pytań nr 3 i 8 byli nieobecni.

7. Działania podjęte przez Komisję w związku z rezolucjami przyjętymi na 34. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego

Komisarz N. Mimica poinformował, że Komisja przekazała swoje uwagi do przyjętych w Port - au - Prince rezolucji w sprawach: niebieska gospodarka: możliwości i wyzwania dla państw AKP; wyzwania w zakresie współzależności rozwoju i bezpieczeństwa w polityce państw AKP i państw członkowskich UE; poprawa dostępu do systemów podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności do produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób zakaźnych i zwiększenie odporności na zmianę klimatu i klęski żywiołowe w państwach AKP. Uwagi uzupełniające omówiono na posiedzeniach właściwych komisji.

8. Zwalczanie ksenofobii, rasizmu i dyskryminacji

Dyrektorka Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Ingibjörg Sólrún Gísladóttir zwróciła uwagę, że mimo podjętych przed laty przez poszczególne państwa zobowiązań, ksenofobia, rasizm i dyskryminacja nadal stanowią problem i dotykają w szczególności grupy religijne i etniczne. Praktyki te mają często charakter instytucjonalny, przez co trudniej jest im zaradzić. Omówiła działalność biura, które zajmuje się gromadzeniem danych na temat przestępstw z nienawiści i pracuje z władzami krajowymi na rzecz ulepszania ich systemów gromadzenia danych oraz organizuje szkolenia dla podmiotów publicznych i prywatnych. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir poruszyła kwestię integracji migrantów i przedstawiła propozycje rozwiązań.

Głos zabrali: Musa Hussein Naib (Erytrea), Julie Ward, Daba Tesfaye (Etiopia), Halifa Sallah (Gambia), Thierry Cornillet, Acardus Moses Gray (Liberia), Clifford Andre (Seszele), Bodil Valero, Nafie Ali Nafie Ahmed (Sudan), Michael Gahler, Ben Abdallah Banda (Ghana), Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Brunon Wenta, Papa Babou Ndiaye (Senegal), Maria Lidia Senra Rodríguez, Louisa Klingvall (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja), Charlotte Ståhl (Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Komisja)

Posłowie zwrócili uwagę, że ksenofobia, rasizm i dyskryminacja mają swoje źródła w uprzedzeniach i niewiedzy oraz podkreślili, że istotną rolę w radzeniu sobie z tymi problemami odgrywa edukacja. Podniesiono także kwestię znaczenia integracji studentów z różnych środowisk we wspieraniu tolerancji i budowaniu solidarności. Posłowie zaakcentowali potrzebę odpowiedniego zarządzania migracjami oraz skutecznej integracji migrantów w celu zapewnienia spójności społecznej i uniknięcia wzrostu popularności radykalnych partii politycznych.

Ingibjörg Solrún Gísladóttir podsumowała debatę.

9. Sprawozdanie z Forum Kobiet

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Maria Arena poinformowała Zgromadzenie, że temat forum brzmiał: "Afrofeminizm: głos kobiet przeciwko rasizmowi i dyskryminacji". Grupa specjalistek wyjaśniła, w jaki sposób włącza przekonania feministyczne w swoją codzienną pracę, a także podała przykłady walki z dyskryminacją. Mwiza Sibungo (Namibia) podkreśliła konieczność zwiększania poziomu świadomości na temat rasizmu i wskazała, w jaki sposób przemysł kreatywny mógłby się do tego przyczynić.

Głos zabrały: Maria Lidia Senra Rodríguez, Halifa Sallah (Gambia), Vicky Katumwa (Demokratyczna Republika Konga)

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.52)

Joseph OWONA KONO Patrick I. GOMES

Louis MICHEL José Javier FERNANDEZ FERNANDEZ (p.o.)

Współprzewodniczący Współsekretarze generalni

1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.