Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.59.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 2 MAJA 2018 R.

(2019/C 59/01)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji

2. Otwarcie posiedzenia

3. Oświadczenie Przewodniczącego

4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

5. Oficjalne powitanie

6. Skład Parlamentu

7. Weryfikacja mandatów

8. Wniosek o uchylenie immunitetu

9. Skład komisji i delegacji

10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Spis treści

11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

12. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

13. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

14. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

15. Składanie dokumentów

16. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

17. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

18. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

19. Porządek obrad

20. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)

21. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)

22. Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)

23. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE - zwalczanie nadużyć finansowych (debata)

24. Polityka spójności i cel tematyczny "promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych" (debata)

25. Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)

26. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)

27. Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy "La Manada" (debata)

28. Ochrona migrujących dzieci (debata)

29. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)

30. Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)

31. Skład komisji

32. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)

33. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)

34. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

35. Porządek obrad następnego posiedzenia

36. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIK

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Porządek obrad w środę - wniosek grupy GUE/NGL

2. Porządek obrad w środę - wniosek grupy Verts/ALE

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.