Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.181.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 11 KWIETNIA 2016 R.

(2017/C 181/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 czerwca 2017 r.)

Spis treści

1. Wznowienie sesji ..................................................................................................................

2. Oświadczenie Przewodniczącego ........................................................................................

3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia ...........................................................

4. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego .............................................................

5. Weryfikacja mandatów ........................................................................................................

6. Skład grup politycznych ......................................................................................................

7. Skład komisji ........................................................................................................................

8. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu ............................................................................

9. Sprostowania (art. 231 Regulaminu) ....................................................................................

10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu) ............................................................................................................

11. Składanie dokumentów .......................................................................................................

12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu ............................

13. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów) .....................................

14. Porządek obrad ....................................................................................................................

15. Międzynarodowy Dzień Romów (debata) ..........................................................................

16. Sprawozdania roczne 2012-2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata) ..

17. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata) ...................................................................................

18. Program sprawności i wydajności regulacyjnej (krótka prezentacja) ...................................

19. Poprawa regulacji jednolitego rynku (krótka prezentacja) ...................................................

20. Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (krótka prezentacja) ...................................................

21. Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (krótka prezentacja) ........................................................................................

22. Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (krótka prezentacja) ......................................................................................

23. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (krótka prezentacja) ..........................................................................................................................

24. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (krótka prezentacja) .....................................................................................

25. Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (krótka prezentacja) ....

26. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych ......................................

27. Porządek obrad następnego posiedzenia .............................................................................

28. Zamknięcie posiedzenia .......................................................................................................

LISTA OBECNOŚCI ..................................................................................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.