Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.92.23

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2020 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 11 GRUDNIA 2018 R.

(2020/C 92/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.)

Spis treści

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2018 r. (debata)

3. Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)

4. Wznowienie posiedzenia

5. Głosowanie

5.1. Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE

(art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

5.2. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)

5.3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)

5.4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie). ..

5.5. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)

5.6. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)

5.7. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)

5.8. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)

5.9. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)

5.10. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie).

5.11. Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)

5.12. Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)

5.13. Wizy humanitarne (głosowanie)

5.14. Kodeks wizowy ***I (głosowanie)

5.15. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)

5.16. Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)

5.17. Mobilność wojskowa (głosowanie)

5.18. Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)

6. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

7. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

8. Wznowienie posiedzenia

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

10. Zmiana porządku obrad

11. Składanie dokumentów

12. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu).

13. Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)

14. Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)

15. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)

16. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)

17. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

18. Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)

19. Skład grup politycznych

20. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)

21. Ustanowienie instrumentu "Łącząc Europę" ***I (debata)

22. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (debata)

23. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" na lata 2021-2027 ***I (debata)

24. Porządek obrad następnego posiedzenia

25. Zamknięcie posiedzenia

LISTA OBECNOŚCI

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WYNIKI GŁOSOWANIA
1. Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
2. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I
3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I
4. Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I
5. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I
6. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I
7. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I
8. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I
9. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I
10. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I
11. Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
12. Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach
13. Wizy humanitarne
14. Kodeks wizowy ***I
15. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu *
16. Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
17. Mobilność wojskowa
18. Nowy europejski program na rzecz kultury

ZAŁĄCZNIK  II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH
1. A8-0400/2018 - Yana Toom - Jedno głosowanie
2. A8-0386/2018 - Guillaume Balas - Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych. ..
3. A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers - Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych. . ..
4. A8-0370/2018 - Miriam Dalli - Popr. 15
5. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 21
6. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 76
7. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 93
8. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 84
9. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 41
10. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 98
11. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 85
12. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 99
13. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 88
14. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 79
15. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 100
16. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 96
17. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 82
18. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Popr. 97
19. A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy - Wniosek Komisji
20. A8-0142/2018 - Claude Rolin - Popr. 32
21. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 132-138, 142,145-157
22. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 159
23. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 161
24. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 160
25. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 163
26. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 141
27. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 164
28. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 166
29. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 144
30. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 140
31. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 143
32. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 168s
33. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Popr. 169s
34. A8-0417/2018 - Renate Sommer - Wniosek Komisji
35. A8-0273/2017 - Anne Sander - Popr. 56
36. A8-0274/2017 - Czesław Hoc - Popr. 64
37. A8-0275/2017 - Enrique Calvet Chambon - Popr. 61
38. A8-0359/2018 - Marlene Mizzi - Popr. 19
39. B8-0556/2018 - Popr. 1
40. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 1
41. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 9
42. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 2s
43. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 3s
44. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Umocowanie 5
45. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 4
46. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 5
47. A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Rezolucja
48. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 2
49. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 5
50. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 16
51. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 23
52. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 26
53. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 41/2
54. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 81
55. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 82
56. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 85s
57. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 86s
58. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 88
59. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 79
60. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Popr. 80s
61. A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar - Wniosek Komisji ..
62. A8-0418/2018 - Gabriel Mato - Wniosek Komisji
63. A8-0365/2018 - Sergei Stanishev - Rezolucja komisji LIBE
64. A8-0372/2018 - Tunne Kelam - Rezolucja
65. A8-0388/2018 - Giorgos Grammatikakis - Rezolucja
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.