Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.285.3

| Akt oczekujący
Wersja od: 30 października 2010 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY
do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem

Republika Portugalska, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Królestwo Marokańskie i Wspólnota Europejska, zwane dalej "stronami",

ŚWIADOME konieczności chronienia środowiska ogólnie, a środowiska morskiego w szczególności,

UZNAJĄC, że zanieczyszczenie północno-wschodniego Oceanu Atlantyckiego przez węglowodory i inne substancje szkodliwe może zagrażać środowisku morskiemu oraz interesom państw nadbrzeżnych,

UWZGLĘDNIAJĄC konieczność ułatwienia szybkiego wejścia w życie Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem sporządzonej w Lizbonie w dniu 17 października 1990 r., zwanej dalej "umową lizbońską",

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Zmiana umowy lizbońskiej

Artykuł 3 lit. c) Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem, sporządzonej w Lizbonie w dniu 17 października 1990 r. ("umowa lizbońska") otrzymuje brzmienie:

"c) na południe, do południowej granicy wód podlegających władzy lub jurysdykcji którejkolwiek ze stron.".

Artykuł  2

Związek pomiędzy umową lizbońską a protokołem dodatkowym

Niniejszy protokół zmienia umowę lizbońską zgodnie z postanowieniami poprzedniego artykułu, a w odniesieniu do stron niniejszego protokołu umowa i protokół dodatkowy muszą być interpretowane i stosowane jako jeden instrument.

Artykuł  3

Zgoda na związanie się protokołem oraz wejście w życie

1. Niniejszy protokół zostaje przedłożony stronom do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, a odnośne instrumenty zostają złożone Rządowi Republiki Portugalskiej.
2. Niniejszy protokół wchodzi w życie w dniu otrzymania przez Rząd Republiki Portugalskiej ostatecznego instrumentu ratyfikującego, przyjmującego lub zatwierdzającego.
3. Żadna strona nie może wyrazić zgody na związanie jej niniejszym protokołem, o ile nie zgodziła się uprzednio lub równocześnie na związanie jej umową lizbońską zgodnie z postanowieniami art. 22.
4. Po wejściu w życie niniejszego protokołu każde przystąpienie do umowy lizbońskiej zgodnie z procedurą określoną w art. 23 i 24 oznacza jednocześnie zgodę na związanie się niniejszym protokołem, strony są bowiem związane umową lizbońską zmienioną art. 1 niniejszego protokołu.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie w tym celu umocowani, podpisują niniejszy protokół.

Sporządzono w Lizbonie dnia dwudziestego maja 2008 roku, w języku arabskim, hiszpańskim, francuskim i portugalskim, przy czym w przypadku rozbieżności autentyczna jest wersja w języku francuskim.

W IMIENIU REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ

W IMIENIU KRÓLESTWA HISZPANII

W IMIENIU REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

W IMIENIU KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO

W IMIENIU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.