Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.159.17

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU TERRORYZMOWI

Ryga, dnia 22 października 2015 r.

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE RADY EUROPY ORAZ INNE STRONY KONWENCJI RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU TERRORYZMOWI (CETS nr 196), sygnatariusze niniejszego Protokołu,

ZWAŻYWSZY, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami,

PRAGNĄC dalszego wzmocnienia wysiłków w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu we wszystkich jego formach, zarówno w Europie, jak i na świecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka i praworządności;

ODWOŁUJĄC SIĘ do praw człowieka i podstawowych wolności zagwarantowanych w szczególności w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ETS nr 5), a także Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych;

WYRAŻAJĄC swoje głębokie zaniepokojenie wobec zagrożenia, jakie stanowią osoby podróżujące za granicę w celu popełniania, przyczyniania się do, lub uczestniczenia w przestępstwach o charakterze terrorystycznym lub prowadzenie lub otrzymywanie szkoleń terrorystycznych na terytorium innego Państwa;

MAJĄC W TYM WZGLĘDZIE NA UWADZE rezolucję 2178 (2014) przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas jej 7272. posiedzenia w dniu 24 września 2014 r., w szczególności jej ustępy 4-6;

UWAŻAJĄC za pożądane uzupełnienie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi w pewnych aspektach;

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Cel

Celem niniejszego Protokołu jest uzupełnienie postanowień Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, otwartej do podpisu w Warszawie w dniu 16 maja 2005 r. (zwanej dalej "Konwencją") w odniesieniu do kryminalizacji czynów opisanych w artykułach 2-6 niniejszego Protokołu, a tym samym zwiększenie wysiłków Stron w zapobieganiu terroryzmowi i jego negatywnemu wpływowi na pełne korzystanie z praw człowieka, w szczególności z prawa do życia, zarówno za poocą środków, które należy podjąć na poziomie krajowym, jak i poprzez współpracę międzynarodową, z należytym uwzględnieniem obecnie obowiązujących wielostronnych lub dwustronnych traktatów lub porozumień między Stronami.

Artykuł  2

Uczestnictwo w zrzeszeniu lub grupie w celach terrorystycznych

1. 
Do celów niniejszego Protokołu "udział w związku lub grupie dla celów terroryzmu" oznacza udział w działaniach związku lub grupy w celu popełniania lub przyczynienia się do popełnienia jednego lub wecej przestępstw o charakterze terrorystycznym przez ten związek lub tę grupę.
2. 
Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania "udziału w związku lub grupie dla celów terrorystycznych", o którym mowa w ustępie 1, popełnionego bezprawnie i umyślnie, za przestępstwo w świetle prawa krajowego.
Artykuł  3

Otrzmywanie szkolenia terrorystycznego

1. 
Do celów niniejszego Protokołu "otrzymywanie szkolenia terrorystycznego" oznacza otrzymywanie od innej osoby instrukcji, w tym wiedzy i praktycznych umiejętności, dotyczących produkcji lub użycia materiałów wybuchowych, broni palnej lub innej broni albo szkodliwych lub niebezpiecznych substancji, a także innych środków i technik, w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
2. 
Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania "otrzymywaia szkolenia terrorystycznego", o którym mowa w ustępie 1, popełnionego bezprawnie i umyślnie, za przestępstwo w świetle prawa krajowego.
Artykuł  4

Wyjazd za granicę w celach terrorystycznych

1. 
Do celów niniejszego Protokołu "wyjazd za granicę w celach terrorystycznych" oznacza wyjazd do Kraju, który nie jest krajem obywatelstwa lub miejsca stałego zamieszkania osoby wyjeżdżającej, w celu popełnienia, przyczynienia się lub udziału w popełnieniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, bądź przeprowadzania lub otrzymania szkolenia terrorystycznego.
2. 
Każda ze Stron przyjmuje taie środki, jakie będą konieczne do uznania "wyjazdu za granicę w celach terrorystycznych", o którym mowa w ustępie 1, z terytorium swojego kraju lub przez swoich obywateli, popełnionego bezprawnie i umyślnie, za przestępstwo w świetle prawa krajowego. Czyniąc to, każda Strona może określić warunki wymagane przez i zgodne ze swoimi konstytucyjnymi zasadami.
3. 
Każda Strona przyjmie także takie środki, jakie będą konieczne do uznania za przestępstwo w świetle oraz zgodnie ze swym prawem krajowym, usiłowania popełnienia przestępstwa, o którym mowa w niniejszym artykule.
Artykuł  5

Finansowanie wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych

1. 
Do celów niniejszego Protokołu "finansowanie wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych" oznacza dostarczaie lub gromadzenie, w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, bezpośrednio lub pośrednio, środków finansowych umożliwiających całkowicie lub częściowo jakiejkolwiek osobie wyjazd za granicę kraju w celach terrorystycznych, o którym mowa w artykule 4 ustęp 1 niniejszego Protokołu, wiedząc, że środki te są całkowicie lub częściowo przeznaczone na ten cel.
2. 
Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania "finansowania wyjazdu za granicę w celach terrorystycznych", o którym mowa w ustępie 1, popełnionego bezprawnie i umyślnie, za przestępstwo w świetle prawa krajowego.
Artykuł  6

Organizowanie lub ułatwianie w inny sposób wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych

1. 
Do celów niniejszego Protokołu "organizowanie lub wspieranie w inny sposób wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych" oznacza oznacza jakąkolwiek czynność polegającą na organizowaniu lub ułatwianiu jakiejkolwiek osobie wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych, o którym mowa w artykule 4 ustęp 1 niniejszego Protokołu, wiedząc, że pomoc ta wykorzystywana jest w celach terrorystycznych.
2. 
Każda Strona przyjmie takie środki, jakie będą konieczne do uznania "organizowania lub ułatwiania w inny sposób wyjazdu za granicę kraju w celach terrorystycznych", o którym mowa w ustępie 1, popełnionego bezprawnie i umyślnie, za przestępstwo w świetle prawa krajowego.
Artykuł  7

Wymiana informacji

1. 
Bez uszczerbku dla artykułu 3 ustęp 2 litera a) Konwencji i zgodnie z własnym prawem krajowym i istniejącymi zobowiązaniami międzynarodowymi, każda Strona przyjmuje takie środki, jakie będą konieczne do wzmocnienia pomiędzy Stronami sprawnej wymiany jakiejkolwiek dostępnej, istotnej informacji dotyczącej osób wyjeżdżających za granicę kraju w celach terrorystycznych, o czym mowa w artykule 4. W tym celu każda Strona wyznaczy punkt kontaktowy dostępny dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.
2. 
Strona może wyznaczyć już istniejący punkt kontaktowy, o którym mowa w ustępie 1.
3. 
Punkt kontaktowy Strony jest uprawniony do komunikowania się z punktem kontaktowym innej Strony w trybie przyspieszonym.
Artykuł  8

Warunki i zabezpieczenia

1. 
Każda ze Stron zapewni, że wdrożenie niniejszego Protokołu, w tym ustanowienie, wdrożenie oraz stosowanie kryminalizacji określonej czynów w artykułach 2-6, odbywa się z poszanowaniem zobowiązań wynikających z ochrony praw człowieka, w szczególności prawa do wolności przemieszczania się, wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się, wolności wyznania, określonych, o ile mają zastosowanie do danej Strony, w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i praw politycznych oraz zobowiązaniach określonych w prawie międzynarodowych.
2. 
Ustanowienie, wdrożenie oraz stosowanie kryminalizacji określonej w artykułach 2-6 niniejszego Protokołu podlega również zasadzie proporcjonalności w odniesieniu do uzasadnionych zamierzonych celów oraz ich konieczności w społeczeństwie demokratycznym i wyklucza wszelką arbitralność, dyskryminację i zachowania rasistowskie.
Artykuł  9

Stosunek pomiędzy Protokołem i Konwencją

Słowa i wyrażenia stosowane w niniejszym Protokole interpretowane są w rozumieniu Konwencji. W odniesieniu do Stron wszystkie postanowienia Konwencji stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem artykułu 9.

Artykuł  10

Podpisanie i wejście w życie

1. 
Protokół będzie otwarty do podpisu dla Sygnatariuszy Konwencji. Podlegał będzie ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Sygnatariusz może nie ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejszego Protokołu, chyba że wcześniej ratyfikował, przyjął lub zatwierdził Konwencję, lub czyni to jednocześnie. Dokument ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia złożony zostanie Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
2. 
Niniejszy Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od złożenia szóstego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia, w tym przez co najmniej cztery państwa członkowskie Rady Europy.
3. 
W odniesieniu do każdego Sygnatariusza, który później złoży dokumenty ratyfikacjyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia, niniejszy Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty złożenia dokumentu ratyfikacyjneo, przyjęcia lub zatwierdzenia.
Artykuł  11

Przystąpienie do Protokołu

1. 
Po wejściu w życie niniejszego Protokołu każde państwo, które przystąpiło do Konwencji, może także przystąpić do niniejszego Protokołu lub uczynić to jednocześnie.
2. 
W odniesieniu do każdego Państwa przystępującego do Protokołu zgodnie z ustępem 1, Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty złożenia dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
Artykuł  12

Terytorialny zakres zastosowania

1. 
Każde państwo lub Unia Europejska może, przy podpisywaniu lub składaniu dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, określić obszar lub obszary, do których niniejszy Protokół ma zastosowanie.
2. 
Każda Strona może, poprzez złożenie deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy w dowolnym późniejszym czasie, rozszerzyć zastosowanie niniejszego Protokołu na inny obszar określony w deklaracji. W odniesieniu do takiego obszaru Protokół wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania deklaracji przez Sekretarza Generalnego.
3. 
Każda deklaracja złożona na podstawie dwóch poprzednich ustępów może zostać wycofana w odniesieniu do każdego terytorium określonego w takiej deklaracji, w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.
Artykuł  13

Wypowiedzenie

1. 
Każda ze Stron może w każdym czasie wypowiedzieć niniejszy Protokół w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy.
2. 
Takie wypowiedzenie jest skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.
3. 
Wypowiedzenie Konwencji automatycznie pociąga za sobą wypowiedzenie niniejszego Protokołu.
Artykuł  14

Powiadomienia

Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia państwa członkowskie Rady Europy, Unii Europejskiej, państwa niebędące ich członkami, które brały udział w opracowaniu niniejszego Protokołu, jak również każde Państwo, które przystąpiło lub zostało zaproszone do przystąpienia do niniejszego Protokołu o:

a)
każdym podpisaniu;
b)
złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;
c)
każdej dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu, zgodnie z artykułami 10 i 11;
d)
każdej czynności, deklaracji, powiadomieniu lub komunikacie dotyczącym niniejszego Protokołu.

NA DOWÓD CZEGO NIŻEJ PODPISANI, należycie upoważnieni, złożyli swoje podpisy pod niniejszym Protokołem.

Sporządzono w Rydze, w dniu 22 października 2015 roku, w języku angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są na równi autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu Państwu członkowskiemu Rady Europy, Unii Europejskiej, państwom niebędącym ich członkami, które brały udział w opracowaniu niniejszego Protokołu i każdemu Państwu zaproszonemu do przystąpienia do niego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.