Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.152.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1002
z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "Stop Extremism"

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4105)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 15 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "Stop Extremism" jest następująca kwestia: "Wzywamy Komisję Europejską do zaproponowania ustawodawstwa służącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom ekstremizmu, w szczególności dla rynku wewnętrznego".

(2) W proponowanej inicjatywie obywatelskiej w następujący sposób określono jej cele: "Zgodnie z proponowanymi przepisami prawa UE państwa członkowskie powinny wykorzystać w tym celu: 1) pozytywną motywację, aby zagwarantować, że ekstremizm na rynku wewnętrznym zostanie zidentyfikowany i wykluczony; 2) przejrzystość, aby ułatwić wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom identyfikację wsparcia (finansowego) na rzecz ekstremizmu; 3) przepisy prawa pracy i przepisy dotyczące odszkodowania służące skutecznemu zwalczaniu ekstremizmu na wspólnym rynku".

(3) Akty prawne UE do celów realizacji postanowień Traktatów mogą być przyjmowane na podstawie art. 114 TFUE, dotyczącego zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(4) Zgodnie jednak z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości sięganie po art. 114 TFUE jest uzasadnione tylko wtedy, gdy istnieją różnice między przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państw członkowskich, które utrudniają korzystanie z podstawowych swobód i wywierają w ten sposób bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, natomiast nie wystarczy samo stwierdzenie istnienia różnic między uregulowaniami krajowymi. Jeśli celem danego środka jest niedopuszczenie do pojawienia się w przyszłości przeszkód w handlu wynikających z różnic w przepisach krajowych, wystąpienie tego rodzaju przeszkód musi być prawdopodobne, a dany środek musi mieć na celu zapobieganie im.

(5) Jeżeli chodzi o środki w dziedzinie prawa pracy, art. 153 TFUE może służyć jako podstawa prawna aktu prawnego Unii ustanawiającego przepisy dotyczące ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Podobnie art. 19 TFUE może służyć jako podstawa dla środków, które mają na celu zwalczanie dyskryminacji opartej w szczególności na pochodzeniu rasowym lub etnicznym, religii lub przekonaniach, w tym w miejscu pracy.

(6) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) wzmacnia obywatelstwo Unii i jeszcze bardziej usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(7) W tym celu procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii.

(8) Z tego względu należy uznać, że proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób wyraźny poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia.

(9) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską "Stop Extremism". Deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinny być jednak zbierane w zakresie, w jakim jej celem są wnioski Komisji dotyczące unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie Traktatów w zakresie, o którym mowa w motywie 3 i 5,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Proponowana inicjatywa obywatelska "Stop Extremism" zostaje niniejszym zarejestrowana.
2.  Można zbierać deklaracje poparcia dla tej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w oparciu o założenie, że celem inicjatywy jest przedstawienie przez Komisję wniosków dotyczących unijnych aktów prawnych służących wprowadzeniu w życie Traktatów:
- w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
- ustanawiających przepisy odnoszące się do ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę,
- w sprawie zwalczania dyskryminacji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą "Stop Extremism", reprezentowanych przez Seyran ATEȘ i Sebastiana REIMERA, którzy są osobami wyznaczonymi do kontaktu.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Pierwszy Wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.