Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.93.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/540
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej "#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników" (ang: "#NewRightsNow - Strengthening the rights of 'uberised' workers")

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2312)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 2 kwietnia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedmiotem proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników" są następujące kwestie: "Wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników, przede wszystkim przez zobowiązanie platform cyfrowych do płacenia minimalnego dochodu gwarantowanego osobom samozatrudnionym, które regularnie dla nich pracują".

(2) Cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej są następujące: "Chcielibyśmy, aby platformy cyfrowe były zobowiązane do płacenia minimalnego dochodu gwarantowanego osobom samozatrudnionym, które regularnie dla nich pracują. Taki wyraz sprawiedliwości społecznej zagwarantowałby i ustabilizował ich dochody, a w szczególności przyczyniłby się do zmniejszenia niepewności zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, chcemy wzmocnić prawa socjalne »zuberyzowanych« pracowników".

(3) Traktat o Unii Europejskiej (TUE) podkreśla rolę obywatelstwa Unii i usprawnia demokratyczne funkcjonowanie Unii, stanowiąc między innymi, że każdy obywatel ma mieć prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(4) W związku z tym procedury i warunki wymagane dla inicjatywy obywatelskiej powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć przystępność Unii.

(5) Na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE w celu wykonania Traktatów można przyjąć akty prawne Unii na potrzeby koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek.

(6) Z powyższych względów proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego Unii w celu wprowadzenia w życie Traktatów zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

(7) Ponadto utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktu zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia, a proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa ani nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TUE.

(8) Należy zatem zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską "#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników",

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym rejestruje się proponowaną inicjatywę obywatelską "#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do organizatorów (członków komitetu obywatelskiego) proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej "#NewRightsNow - wzmacnianie praw »zuberyzowanych« pracowników", reprezentowanych przez następujące osoby wyznaczone do kontaktu: Atte Samuli OKSANEN i Vasiliki TSIARA.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2019 r.
W imieniu Komisji
Frans TIMMERMANS
Pierwszy Wiceprzewodniczący
1 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.