Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.212E.106

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

Projekt rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia REACH

P6_TA(2009)0390

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(2010/C 212 E/15)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2010 r.)

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów(1), w szczególności jej art. 131,

– uwzględniając dyrektywę Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG)(2),

– uwzględniając dyrektywę Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)(3),

– uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr ... z dnia ... zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (projekt rozporządzenia Komisji),

– uwzględniając opinię przedłożoną przez komitet, o którym mowa w art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

– uwzględniając art. 5a ust.3 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(4),

– uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2009 r. uchyla i zastępuje dyrektywę Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych,

B. mając na uwadze, że załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zmienionego załącznikiem do projektu rozporządzenia Komisji ma na celu zastąpienie załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG ustanawiającej ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych,

C. mając na uwadze, że art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, iż substancje, mieszaniny czy wyroby nie mogą być wytwarzane, wprowadzane do obrotu ani stosowane, jeżeli nie spełniają warunków któregokolwiek dotyczącego ich ograniczenia wymienionego w załączniku XVII,

D. mając na uwadze, że pkt 2 pozycja 6 wyżej wspomnianego załącznika do projektu rozporządzenia Komisji ma na celu rozszerzenie obowiązującego zakazu dotyczącego wprowadzania do obrotu i wykorzystywania włókien azbestu i produktów je zawierających na wytwarzanie tych włókien i wyrobów zawierających włókna azbestu,

E. mając na uwadze, że pkt 2 pozycja 6 wyżej wspomnianego załącznika do projektu rozporządzenia Komisji zachowuje zwolnienia z zakazu dotyczącego włókien azbestu

– odnoszące się do zawierających włókna azbestu wyrobów już zainstalowanych lub znajdujących się w użytkowaniu przed dniem 1 stycznia 2005 r., pod specjalnymi warunkami zapewniającymi wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego

– oraz odnoszące się do zawierających chryzolit przepon w istniejących instalacjach elektrolizy,

F. mając na uwadze, że nie można wprowadzać na rynek Wspólnoty nowych ilości azbestu z wyjątkiem przepon do elektrolizy, oraz mając na uwadze, że istnieją szczegółowe przepisy wspólnotowe dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniem wynikającym z narażenia na azbest w pracy podczas usuwania go, a niestety nie istnieją żadne przepisy wspólnotowe dotyczące dekontaminacji wyrobów zawierających azbest, co pozostawia tę kwestię kompetencji państw członkowskich,

G. mając na uwadze, że azbest pozostaje odpowiedzialny za znaczącą liczbę chorób spowodowanych narażeniem na jego włókna,

H. mając na uwadze, że dyrektywa 96/59/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB lub unieszkodliwiania zużytych PCB w celu ich całkowitego zlikwidowania; mając na uwadze, że Wspólnota powinna przedsięwziąć podobne działanie odnośnie do włókien azbestu,

I. mając na uwadze, że prawodawstwo Wspólnoty obejmuje sześć minerałów azbestu (krokidolit, amozyt, antofyllit, aktynolit, tremolit i chryzotyl), jednak nie obejmuje jeszcze minerałów azbestopodobnych, takich jak richteryt i winchit, choć można je uznać za nie mniej szkodliwe niż tremolit, amozyt czy krokidolit lub inne podobnie stosowane w materiałach izolacyjnych,

J. mając na uwadze, że po otrzymaniu sprawozdań państw członkowskich, które stosują zwolnienie odnośnie do przepon, Komisja dokona przeglądu tego zwolnienia i zwróci się do Agencji o przygotowanie dokumentacji zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu zakazania wprowadzania do obrotu i wykorzystywania przepon zawierających chryzolit,

K. mając na uwadze argumenty niektórych interesariuszy, że obecnie należy znieść to odstępstwo, gdyż istnieją już technologie zastępcze (przepony niezawierające azbestu), stosowane przez większość europejskich producentów środków chemicznych,

L. mając na uwadze, że najskuteczniejszym sposobem ochrony ludzkiego zdrowia byłby w istocie bezwzględny zakaz stosowania włókien azbestu chryzotylowego i produktów je zawierających,

M. mając na uwadze, że w przypadku większości pozostałych zastosowań azbestu chryzotylowego dostępne są obecnie produkty zastępcze lub alternatywne, których nie zalicza się do substancje rakotwórczych i które uznaje się za mniej niebezpieczne,

N. mając na uwadze, że w ramach przeprowadzonego na mocy dyrektywy 76/769/EWG przeglądu dotyczącego odstępstwa dla przepon z azbestem chryzotylowym(5) zbadano i uwzględniono zarówno skutki zdrowotne, jak i ekonomiczne, kiedy to Komisja przekazała swoje zróżnicowane podejście w projekcie rozporządzenia, popartym przez zdecydowaną większość państw członkowskich,

1. w świetle

– podejścia przyjętego w projekcie rozporządzenia Komisji w celu wyeliminowania włókien azbestu w perspektywie średniookresowej,

– przeglądu odstępstwa dla przepon zawierających azbest chryzotylowy, przeprowadzonego na mocy dyrektywy Komisji 1999/77/WE, oraz

– oświadczenia złożonego przez Komisję przed komitetem, o którym mowa w art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w dniu 20 lutego 2008 r., przy okazji przyjęcia projektu rozporządzenia Komisji;

powstrzymuje się od wyrażenia sprzeciwu wobec przyjęcia projektu rozporządzenia Komisji;

2. przyjmuje do wiadomości przegląd dotyczący odstępstwa dla przepon zawierających azbest chryzotylowy oraz podkreśla, że instalacje wysokiego napięcia można z powodzeniem eksploatować przy pomocy materiałów zastępczych i że niektóre z takich instalacji zostały w UE przekształcone;

3. podkreśla, że obecnie w czterech państwach członkowskich w instalacjach typu niskiego napięcia używa się jeszcze przepon azbestowych, dla których nie ma dostępnych materiałów zastępczych pomimo dużego programu badawczego przeprowadzonego przez odnośne przedsiębiorstwa;

4. podkreśla, że zgodnie z przeglądem dotyczącym odstępstwa dla przepon zawierających azbest chryzotylowy możliwość narażenia pracowników na działanie azbestu występuje tylko wtedy, gdy przepony wymagają wymiany (ich okres użytkowania wynosi maksymalnie 10 lat), gdyż w trakcie eksploatacji komory elektrolizy są szczelnie zamknięte, by nie dopuścić do ulatniania się gazowego chloru, a według informacji z sektora dopuszczalne normy narażenia pracowników na działanie chryzotylu są w pełni przestrzegane;

5. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia ścisłego wdrożenia dyrektywy 83/477/EWG;

6. ubolewa, że do tej pory nie było możliwe opracowanie europejskiego spisu wyrobów objętych odstępstwem od zakazu na mocy pkt 2 pozycja 6 wyżej wymienionego załącznika do projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;

7. wzywa Komisję do sporządzenia takiego spisu niezwłocznie po otrzymaniu danych dotyczących istotnych środków przyjętych na szczeblu krajowym, jednak nie później niż w terminie do dnia 1 stycznia 2012 r.;

8. wzywa Komisję do zgłoszenia przed upływem 2009 r. wniosku legislacyjnego w sprawie kontrolowanego unieszkodliwiania włókien azbestu, dekontaminacji lub unieszkodliwiania urządzeń zawierających włókna azbestu w celu ich całkowitego zlikwidowania;

9. apeluje ponadto do Komisji o ustanowienie strategii na rzecz objęcia zakazem wszelkich form azbestu oraz wszelkich zastosowań włókien azbestu do 2015 r., zawierającej odpowiednie wymogi odnoszące się do wywozu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów i uwzględniającej zasadę bliskości geograficznej, określoną w dyrektywie 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, gdyż azbest pozostaje przyczyną znacznej liczby chorób spowodowanych narażeniem na jego włókna;

10. wzywa Komisję do regularnego informowania Parlamentu o wdrażaniu projektu rozporządzenia Komisji;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

______

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 263 z 24.9.1983, s. 25.

(3) Dz.U. L 243 z 24.9.1996, s. 31.

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.