Projekt budżetu korygującego nr 4/2011: środki własne a przepływy migracyjne i przepływy uchodźców (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56E.130

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

Projekt budżetu korygującego nr 4/2011: środki własne a przepływy migracyjne i przepływy uchodźców

P7_TA(2011)0414

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 - Komisja (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

(2013/C 56 E/25)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

Parlament Europejski,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 37 i 38,
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 15 grudnia 2010 r.(2),
uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),
uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2011 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011, przedstawiony przez Komisję dnia 17 czerwca 2011 r. (COM(2011)0375),
uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2011 zajęte przez Radę dnia 12 września 2011 r. (13990/2011 - C7-0243/2011),
uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0312/2011),
A.
mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2011 dotyczącego budżetu ogólnego na rok 2011 ma dwojaki cel, a mianowicie: zwiększenie środków w dziale 3a oraz korektę prognozy tradycyjnych zasobów własnych,
B.
mając na uwadze, że zwiększenie o niemal 41,1 mln EUR środków na zobowiązania przeznaczonych na zarządzanie przepływami migracyjnymi i przepływami uchodźców (za pośrednictwem agencji FRONTEX, Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców) jest częścią wieloaspektowej odpowiedzi Unii na przemiany polityczne w krajach południowej części regionu Morza Śródziemnego,
C.
mając na uwadze, że zwiększenie środków na zobowiązania stoi wyraźnie w zgodzie z zasadą "nowe środki na nowe zadania",
D.
mając na uwadze, że zaproponowane związane z tym zwiększenie środków na płatności o 43,9 mln EUR jest możliwe dzięki przegrupowaniu niezrealizowanych środków na płatności z pozycji budżetu 'Projekty energetyczne w celu wsparcia naprawy gospodarczej -sieci energetyczne',
E.
mając na uwadze, że niezrealizowane środki na płatności ze wspomnianej powyżej pozycji budżetu zostaną wykorzystane w następstwie przyjęcia budżetu korygującego nr 2/2011, projektu budżetu korygującego nr 4/2011 i kilku przesunięć,
F.
mając na uwadze, że wszelkie ewentualne potrzeby dotyczące płatności w roku 2011 należy przedstawić z uwzględnieniem wspólnego oświadczenia w sprawie środków na płatności przyjętego przez oba organy władzy budżetowej,
1.
przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 4/2011;
2.
z wielkim zaskoczeniem odnotowuje sprzeczne stanowiska przyjęte przez Radę, która zatwierdziła wzmocnienie kilku programów w ramach działu 3a w projekcie budżetu korygującego nr 4/2011, a jednocześnie zajęła przeciwne stanowisko w sprawie tych samych instrumentów w odniesieniu do roku budżetowego 2012 i zmniejszyła wysokość odnośnych środków;
3.
przypomina w związku z tym, że konsekwencja i spójność zobowiązań Unii w odniesieniu do unijnych instrumentów jest zasadniczym warunkiem wydajnego i optymalnego wydatkowania środków, która to praktyka jest bardzo pożądana przy napiętym i ograniczonym budżecie;
4.
zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2011 bez poprawek i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 4/2011 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
5.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom narodowym.
______

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2) Dz.U. L 68 z 15.3.2011.

(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.