Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.196.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

Program HERKULES III
Zaproszenie do składania wniosków - 2017

Szkolenia i konferencje na rzecz walki z nadużyciami finansowymi w UE

(2017/C 196/06)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2017 r.)

1. Cele i opis

Podstawą niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 1  ustanawiające program Herkules III, w szczególności jego art. 8 lit. b) ("działania kwalifikowalne"), a także decyzja w sprawie finansowania na 2017 r., dotycząca przyjęcia rocznego programu prac 2  w celu wdrożenia programu Herkules III w 2017 r., w szczególności sekcja 7.1 programu prac ("Konferencje, seminaria i szkolenia z zakresu informatyki śledczej"). W decyzji w sprawie finansowania na 2017 r. przewidziano zorganizowanie zaproszenia do składania wniosków dotyczącego szkoleń i konferencji na rzecz zwalczania nadużyć finansowych w UE.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Organami kwalifikującymi się do otrzymania finansowania w ramach programu są:

- krajowe lub regionalne administracje dowolnego państwa członkowskiego, które wspierają wzmacnianie działań na poziomie Unii w dziedzinie ochrony jej interesów finansowych;

lub

- instytuty badawcze i placówki oświatowe oraz podmioty o celu niezarobkowym, o ile zostały one założone i działają co najmniej od roku w dowolnym państwie członkowskim oraz wspierają wzmacnianie działań na poziomie Unii w celu ochrony jej interesów finansowych.
3. Działania kwalifikowalne

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie uprawnionych wnioskodawców do składania wniosków dotyczących działań w ramach jednego z trzech następujących tematów:

1) opracowanie ukierunkowanych, specjalistycznych szkoleń, aby tworzyć sieci i platformy strukturalne między państwami członkowskimi, krajami kandydującymi, innymi państwami trzecimi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi w celu ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk wśród personelu zatrudnionego przez beneficjentów. Informacje i najlepsze praktyki mają dotyczyć, między innymi, zagrożeń i słabości, na jakie narażone są interesy finansowe Unii, oraz rozwiązań w zakresie badań lub działań prewencyjnych;
2) zorganizowanie konferencji, aby tworzyć sieci i platformy strukturalne między państwami członkowskimi, krajami kandydującymi, innymi państwami trzecimi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi w celu ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk wśród personelu zatrudnionego przez beneficjentów. Informacje i najlepsze praktyki mają dotyczyć, między innymi, zagrożeń i słabości, na jakie narażone są interesy finansowe Unii, oraz rozwiązań w zakresie badań lub działań prewencyjnych;
3) organizowanie wymiany pracowników między organami administracji krajowych i regionalnych (w szczególności sąsiadujących państw członkowskich), co ma przyczynić się do dalszego rozwoju, poprawy i aktualizacji umiejętności i kompetencji pracowników w zakresie ochrony interesów finansowych Unii.

W ramach niniejszego zaproszenia wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek składa się w odniesieniu do działania w ramach tylko jednego z trzech wymienionych wyżej tematów: wnioski dotyczące działania odnoszącego się do więcej niż jednego z tych tematów nie będą przyjmowane.

4. Budżet

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 1 000 000 EUR. Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny próg na działanie związane z tymi szkoleniami wynosi 50 000 EUR. Budżet działania, w związku z którym wnioskodawca ubiega się o dotację, nie może być niższy niż ten próg.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

5. Termin

Termin składania wniosków upływa w środę 9 sierpnia 2017 r. Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla uczestników programu Herkules III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6. Dodatkowe informacje

Wszystkie dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków można pobrać na portalu dla uczestników, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub na poniższej stronie internetowej.

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy przekazywać za pośrednictwem portalu dla uczestników.

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo w przewodniku dla wnioskodawców udostępnionym na portalu dla uczestników oraz na stronie internetowej Komisji, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. ustanawiające program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (program Herkules III) i uchylające decyzję nr 804/2004/WE (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 6).
2 Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac i finansowania programu Herkules III w 2017 r., C(2017) 1120 final z dnia 22 lutego 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.