Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.9.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/43
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28 (EBC/2018/27)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 29 ust. 3 i art. 29 ust. 4,

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z art. 46 ust. 2 tiret czwarte Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej "Statutem ESBC") korekty wag klucza kapitałowego dokonywane są co pięć lat, począwszy od ustanowienia Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), analogicznie do postanowień art. 29 ust. 1 Statutu ESBC. Skorygowany klucz kapitałowy stosuje się od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano korekty.

(2) Ostatniej korekty wag klucza kapitałowego zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC dokonano w 2013 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. 1 .

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2003/517/WE 2  Komisja Europejska przekazała Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) dane statystyczne stosowane do określenia skorygowanego klucza kapitałowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zaokrąglenia

Jeżeli w przekazywanych przez Komisję Europejską danych statystycznych stosowanych w korekcie klucza kapitałowego EBC odpowiednie wielkości nie sumują się do 100 %, różnicę wyrównuje się w następujący sposób: (i) jeżeli suma jest niższa niż 100 %, wyrównanie następuje poprzez dodanie 0,0001 punktu procentowego do najniższego lub kolejnych najniższych udziałów procentowych w porządku rosnącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %, lub (ii) jeżeli suma jest wyższa niż 100 %, wyrównanie następuje poprzez odjęcie 0,0001 punktu procentowego od najwyższej lub kolejnych najwyższych udziałów procentowych w porządku malejącym, aż do osiągnięcia dokładnie 100 %.

Artykuł  2

Wagi klucza kapitałowego

Wagi przypisane poszczególnym KBC w kluczu kapitałowym, określone w art. 29 Statutu ESBC, przyjmują od dnia 1 stycznia 2019 r. następujące wartości:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges Riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Artykuł  3

Wejście w życie i utrata mocy obowiązującej

1.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc decyzja EBC/2013/28.
3.  Odniesienia do decyzji EBC/2013/28 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 29 listopada 2018 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Decyzja EBC/2013/28 z dnia 29 sierpnia 2013 r. dotycząca procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 16 z 21.1.2014, s. 53).
2 Decyzja Rady 2003/517/WE z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie danych statystycznych, które mają być wykorzystywane do dostosowania klucza subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 43).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.