Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.198.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 czerwca 1997 r.
w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/464/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 25 lipca 1997 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych(1), zmienioną dyrektywą 93/68/EWG(2), w szczególności jej art. 13 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja jest zobowiązana wybrać spośród dwóch procedur zaświadczania zgodności wyrobu przewidzianych w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG "możliwie najmniej uciążliwą procedurę zgodną z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa"; oznacza to, że niezbędne jest podjęcie decyzji dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów co do tego, czy obecność systemu fabrycznej kontroli produkcji, za który odpowiedzialność ponosi producent, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem do zaświadczana zgodności oraz czy z przyczyn dotyczących zachowania zgodności z kryteriami wymienionymi w art. 13 ust. 4 wymagane jest uczestnictwo upoważnionej jednostki certyfikującej;

artykuł 13 ust. 4 wymaga, aby określona w ten sposób procedura była wskazana w mandatach i w specyfikacjach technicznych; z tego powodu wymagane jest zdefiniowanie wyrobu lub rodziny wyrobów w sposób wykorzystywany w mandatach i specyfikacjach technicznych;

obie procedury przewidziane w art. 13 ust. 3 są opisane szczegółowo w załączniku III do dyrektywy 89/106/EWG; dlatego też niezbędne jest jasne zdefiniowanie metod, przy pomocy których te dwie procedury mają być wprowadzane w życie dla każdego wyrobu lub rodziny wyrobów, w odniesieniu do załącznika III, z uwagi na fakt, że załącznik III daje preferencje niektórym systemom;

procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. a) odpowiada systemom przedstawionym jako pierwsza możliwość, bez stałego nadzoru, oraz jako możliwość druga i trzecia przedstawione w załączniku III sekcja 2 ppkt ii), a procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. b) odpowiada systemom przedstawionym w załączniku III sekcja 2 ppkt i) oraz jako pierwsza możliwość, z nadzorem stałym, w załączniku III sekcja 2 ppkt ii);

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1 1
1. Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedur określonych w załączniku II.
2. W przypadku gdy wyroby, o których mowa w ust. 1, podlegają dodatkowym uregulowaniom dotyczącym reakcji na ogień, ich zgodność w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień zaświadcza się z zastosowaniem procedur określonych w załączniku III.
Artykuł  2

Procedurę zaświadczania zgodności określoną w załączniku II wskazuje się w mandatach dotyczących zharmonizowanych norm.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 1997 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.

(2) Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej wewnątrz budynków:

Zawory zwrotne: przewód wentylacyjny zaworu wejściowego.

Zestawy dla przepompowni wody ściekowej i zakładów spiętrzania ścieków.

Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków:

Zestawy i elementy dla oczyszczalni ścieków oraz sprzęt do uzdatniania wody na budowie.

Zbiorniki septyczne.

Prefabrykowane kanały odwadniające.

Studzienki włazowe i inspekcyjne.

Pokrywy, schodki metalowe, drabinki i poręcze dla studzienek włazowych i inspekcyjnych, pokrywy wpustów kanalizacyjnych.

Separatory.

ZAŁĄCZNIK  II 2

RODZINA WYROBÓW

WYROBY KONSTRUKCYJNE DLA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW (1/2)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(zastosowań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y)System zaświadczania zgodności
Zawory zwrotne: przewód wentylacyjny zaworu wejściowegoDo stosowania wewnątrz budynku4(1)
(1) System 4: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III sekcja 2 ppkt ii),

trzecia możliwość.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2.1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

WYROBY KONSTRUKCYJNE DLA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ WEWNĄTRZ BUDYNKÓW (2/2)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(zastosowań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y)System zaświadczania zgodności
Zestawy dla przepompowni wody ściekowej i zakładów spiętrzania ściekówDo stosowania wewnątrz budynku3(1)
(1) System 3: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III sekcja 2 ppkt ii),

druga możliwość.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

WYROBY KONSTRUKCYJNE DLA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW (1/3)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania (zastosowań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y)System zaświadczania zgodności
Zestawy i elementy dla oczyszczalni ścieków i sprzęt do oczyszczania ścieków na budowie

- zbiorniki septyczne

Do stosowania na zewnątrz budynków, do wody burzowej, ścieków organicznych i fekaliów3(1)
(1) System 3: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III sekcja 2 ppkt ii),

druga możliwość.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

WYROBY KONSTRUKCYJNE DLA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW (2/3)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania(zastosowań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y)System zaświadczania zgodności
Prefabrykowane kanały spustoweDo stosowania na zewnątrz budynków, do wody ściekowej z budynków oraz z obiektów inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z drogami.3(1)
(1) System 3: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III sekcja 2 ppkt ii),

druga możliwość.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

RODZINA WYROBÓW

WYROBY KONSTRUKCYJNE DLA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW (3/3)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania (zastosowań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y)System(-y) zaświadczania zgodności
Studzienki włazowe i inspekcyjne

Schodki metalowe, drabinki i poręcze studzienek włazowych i inspekcyjnych

Do użycia w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków4(1)
SeparatoryDo wody ściekowej z budynków oraz z obiektów inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z drogami4(1)
Pokrywy studzienek włazowych i wpustów kanalizacyjnychDo stosowania w jezdniach, na parkingach, chodnikach i przejściach dla pieszych1(2)
(1) System 4: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 ii) trzecia

możliwość.

(2) System 1: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 i).

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

ZAŁĄCZNIK  III 3

RODZINY WYROBÓW

Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej wewnątrz budynków

Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków

Systemy zaświadczania zgodności w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień

Dla wyrobu(-ów) i ich zamierzonego(-ych) zastosowania (zastosowań), wymienionych poniżej, wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/Cenelec) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w zakresie reakcji na ogień w odpowiednich normach zharmonizowanych:

Wyrób(-y)Zamierzone zastosowanie(-a)Poziom(-y) lub klasa(-y) (Reakcja na ogień)System(-y) zaświadczania zgodności
Zawory zwrotne: przewód wentylacyjny zaworu wejściowegoDla wszelkich zastosowań podlegających uregulowaniom w zakresie reakcji na ogieńA1(1), A2(1), B(1), C(1)1
Zestawy dla przepompowni wody ściekowej i zakładów spiętrzania ściekówA1(2), A2(2), B(2), C(2), D, E3
Zestawy i elementy dla oczyszczalni ścieków i sprzęt do oczyszczania ścieków na budowie - zbiorniki septyczne(A1-E)(3), F4
Prefabrykowane kanały spustowe
Studzienki włazowei inspekcyjne
Schodki metalowe, drabinki i poręcze studzienek włazowych i inspekcyjnych
Separatory
Pokrywy studzienek włazowych i wpustów kanalizacyjnych
System 1: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 i) bez badania

audytowego próbek.

System 3: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 ii) druga

możliwość.

System 4: patrz dyrektywa 89/106/EWG załącznik III pkt 2 ii) trzecia

możliwość.

(1) Produkty/materiały, w przypadku których jasno identyfikowalny etap

w procesie produkcyjnym powoduje w rezultacie lepszą klasyfikację

reakcji na ogień (np. dodanie środka ogniouodporniającego lub

ograniczenie substancji organicznej).

(2) Produkty/materiały nieobjęte przypisem(*).
(3) Produkty/materiały niewymagające testowania pod kątem reakcji na

ogień (np. produkty/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją 96/603/WE,

z późniejszymi zmianami).

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie posiada wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz: art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, ppkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2004/663/WE z dnia 20 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.302.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
2 Załącznik II zmieniony przez art. 1pkt 2decyzji nr 2004/663/WE z dnia 20 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.302.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
3 Załącznik III dodany przez art. 1pkt 2decyzji nr 2004/663/WE z dnia 20 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.302.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.