Procedura informacyjna - przepisy techniczne. - OpenLEX

Procedura informacyjna - przepisy techniczne.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.73.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2005 r.

Procedura informacyjna - przepisy techniczne

(2005/C 73/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2005 r.)

Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37; Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18).

Notyfikacje projektów krajowych przepisów technicznych otrzymane przez Komisję

Pozycja(1)TytułKoniec trzymiesięcznego okresu status quo(2)
2005/0041/NLRozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków dotyczących tablic rejestracyjnych 2000 oraz Rozporządzenie w sprawie numerów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w związku z wprowadzeniem systemu rejestracji oznaczeń motorowerów10.5.2005
2005/0042/SKRozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa Republiki Słowackiej i Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej z 21 lipca 2004 r. nr 15 127 - 2/2004 - OAP, w sprawie wydania rozdziału Kodeksu Żywnościowego Republiki Słowackiej regulującego wymagania mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych i ich opakowań11.5.2005
2005/0043/BUchwała królewska zakazująca wprowadzania na rynek zabawek typu jo-jo, składających się z elastycznego sznurka zakończonego kulą wypełnioną płynną substancją(3)
2005/0044/NLZarządzenie w sprawie Nazewnictwa Procentowych i Niskoprocentowych Napojów Związku Producentów Napojów 200517.5.2005
2005/0045/NLRozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie stałych wymogów w związku z wprowadzeniem wymogów dla urządzenia pomiarowego, jakim jest stanowisko diagnostyczne motorowerów17.5.2005
2005/0046/CZRozporządzenie Rady Ministrów z dnia .... 2005 r., zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów nr 163/2002 Zb.U. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać niektóre wyroby budowlane16.5.2005
2005/0047/SPrzepisy Urzędu ds. Żywności w sprawie cydru17.5.2005
2005/0048/LTProjekt rozporządzenia dyrektora Urzędu Regulacji Połączeń Republiki Litewskiej w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1V-27 dyrektora Urzędu Regulacji Połączeń z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia listy częstotliwości radiowych (kanałów), których można używać bez osobnego pozwolenia18.5.2005
2005/0049/FRozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 21 listopada 2001 r. ustalające specyfikacje techniczne stosowane do odbiorników sygnału telewizji cyfrowej19.5.2005
2005/0050/FRozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie parametrów odbiorników usług cyfrowych emitowanych drogą naziemną19.5.2005
(1) Rok - numer identyfikacyjny - Państwo Członkowskie nadsyłające.
(2) Okres, w którym projekt nie może zostać przyjęty.
(3) Okres status quo nie ma zastosowania, ponieważ Komisja przyjmuje uzasadnienie

pilnego przyjęcia podane przez Państwo Członkowskie dokonujące notyfikacji.

(4) Okres status quo nie ma zastosowania, ponieważ przepisy dotyczą specyfikacji

technicznych lub innych wymagań bądź przepisów dotyczących usług, związanych

z przepisami podatkowymi lub finansowymi, zgodnie z art. 1 ust. 11 akapitem

drugim tiret trzecie dyrektywy 98/34/WE.

(5) Procedura informacyjna zakończona.

Komisja zwraca uwagę na orzeczenie wydane w dniu 30 kwietnia 1996 r. w sprawie CIA Security (C-194/ 94 - ECR I, str. 2201), w którym Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że artykuły 8 i 9 Dyrektywy 98/34/WE (wcześniej 83/189/EWG) należy interpretować w taki sposób, że jednostki mogą powoływać się na nie przed sądami krajowymi, mającymi obowiązek zaniechać stosowania krajowego przepisu technicznego, który nie został notyfikowany zgodnie z Dyrektywą.

Orzeczenie to potwierdza komunikat Komisji z dnia 1 października 1986 r. (Dz.U. C 245 z 1.10.1986, str. 4).

W związku z tym, niedopełnienie obowiązku notyfikacji powoduje, że odnośne przepisy techniczne nie mogą być stosowane przez sąd, w rezultacie nie mają one mocy obowiązującej w stosunku do jednostek.

Więcej informacji na temat procedury notyfikacji można zasięgnąć pod adresem:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Informacje także na stronie internetowej: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Aby uzyskać dalsze informacje na temat notyfikacji, prosimy o kontakt z krajowymi instytucjami wymienionymi poniżej:

WYKAZ INSTYTUCJI KRAJOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDRAŻANIE DYREKTYWY 98/34/WE

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III - 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pani Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Faks: (32-2) 206 57 46

e-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

e-mail ogólny: belnotif@mineco.fgov.be

Witryna internetowa: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKA CZESKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pani Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faks: (420) 224 907 122

e-mail: fofonkova@unmz.cz

e-mail ogólny: eu9834@unmz.cz

Witryna internetowa: http://www.unmz.cz

DANIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (bezpośredni)

Faks: (45) 35 46 62 03

e-mail: Pani Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Wspólna skrzynka pocztowa dla wiadomości dotyczących zawiadomień - noti@ebst.dk

Witryna internetowa: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NIEMCY

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Pani Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Faks: (49) 30 2014 5379

e-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Witryna internetowa: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pan Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Faks: (372) 6 313 660

e-mail: margus.alver@mkm.ee

e-mail ogólny: el.teavitamine@mkm.ee

GRECJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

e-mail: 83189in@elot.gr

Witryna internetowa: http://www.elot.gr

HISZPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Pan Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Pani Esther Pérez Peláez

Doradca Techniczny

e-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Pani Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

e-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pani Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

e-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDIA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pan Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

e-mail: tony.losty@nsai.ie

Witryna internetowa: http://www.nsai.ie

WŁOCHY

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pan Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

e-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Pan Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

e-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

e-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Witryna internetowa: http://www.minindustria.it

CYPR

Cyprus Organization for the Promotion of Quality Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 lub (357) 22 375053

Faks: (357) 22 754103

Pan Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Faks: (357) 22 754103

e-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pani Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faks: (357) 22 754 103

e-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

e-mail ogólny: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Witryna internetowa: http://www.cys.mcit.gov.cy

ŁOTWA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Pani Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative,

SOLVIT and Notification

e-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Faks: (371) 7280882

e-mail: notification@em.gov.lv

LITWA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pani Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Faks: (370) 5 2709367

e-mail: dir9834@lsd.lt

Witryna internetowa: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pan J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

e-mail: see.direction@eg.etat.lu

Witryna internetowa: http://www.see.lu

WĘGRY

Hungarian Notification Centre -

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Pan Zsolt Fazekas

e-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Faks: (36) 1 473 1622

e-mail: notification@gkm.hu

Witryna internetowa: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Faks: (356) 2124 2406

Pani Lorna Cachia

e-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

e-mail ogólny: notification@msa.org.mt

Witryna internetowa: http://www.msa.org.mt

HOLANDIA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pan Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Pani Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Pani Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

e-mail ogólny:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Pani Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 lub (43) 1 712 06 80

e-mail: not9834@bmwa.gv.at

Witryna internetowa: http://www.bmwa.gv.at

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Pani Barbara Nieciak

Tel.: (48-22) 693 54 07

Faks: (48-22) 693 40 28

e-mail: barnie@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

e-mail ogólny: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALIA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Pani Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 lub 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

e-mail: c.pires@mail.ipq.pt

e-mail ogólny: not9834@mail.ipq.pt

Witryna internetowa: http://www.ipq.pt

SŁOWENIA

SIST - Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 3041

Faks: (386) 1 478 3098

e-mail: contact@sist.si

Pani Vesna Stražišar

SŁOWACJA

Pani Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Faks: (421) 2 5249 1050

e-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministerstwo Handlu i Przemysłu)

Adres dla odwiedzających:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

oraz

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Adres pocztowy:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Pan Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Faks: (358) 9 1606 46 22

e-mail: henri.backman@ktm.fi

Pani Katri Amper

e-mail ogólny: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Witryna internetowa: http://www.ktm.fi

SZWECJA

Kommerskollegium

(Krajowy Urząd Handlu)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Pani Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 lub (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 lub (46) 83 06 759

e-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

e-mail ogólny: 9834@kommers.se

Witryna internetowa: http://www.kommers.se

WIELKA BRYTANIA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pan Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Faks: (44) 2072151529

e-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

e-mail ogólny: 9834@dti.gsi.gov.uk

Witryna internetowa: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Pani Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Faks: (32-2) 286 18 00

e-mail: aba@eftasurv.int

Pani Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Faks: (32-2) 286 18 00

e-mail: tri@eftasurv.int

e-mail ogólny: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Witryna internetowa: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Treves 74

B-1040 Bruxelles

Pani Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 34

Faks: (32-2) 286 17 42

e-mail: kathleen.byrne@efta.int

e-mail ogólny: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Witryna internetowa: http://www.efta.int

TURCJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Pan Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faks: (90) 312 212 87 68

e-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Witryna internetowa: http://www.dtm.gov.tr

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.