Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3637 - Total/Sasol/JV). - OpenLEX

Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3637 - Total/Sasol/JV).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.50.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2005 r.

Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3637 - Total/Sasol/JV)

(2005/C 50/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2005 r.)

1. W dniu 23 grudnia 2004 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Total Francja S.A. należące do grupy Total ("Total" Francja) oraz Sasol Wax International AG należące do grupy Sasol ("Sasol", Afryka Południowa) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Sasol Wax GmbH ("JV", Niemcy) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2. Wyżej wymienione zgłoszenie zostało uznane za niekompletne w dniu 2 lutego 2005 r. Obecnie zainteresowane przedsiębiorstwa dostarczyły wymagane dodatkowo informacje. W dniu 17 lutego 2005 r. zgłoszenie zostało uznane za kompletne w rozumieniu art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Stosownie do tego zgłoszenie staje się skuteczne z dniem 18 lutego 2005 r.

3. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub (32-2) 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym. Sprawa nr COMP/M.3637 - Total/Sasol/JV na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J 70

B-1049 Bruxelles/Brussel

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.