Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.158.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1101
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania przewodniczącego izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 166 ust. 1,

a także mając na uwadze, że w dniu 1 grudnia 2016 r. została przedłożona Radzie przez Zarząd Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwanego dalej "Urzędem") lista kandydatów na stanowisko przewodniczącego izby odwoławczej tego Urzędu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Sven STÜRMANN, urodzony w Bonn (Niemcy) dnia 20 listopada 1971 r., zostaje niniejszym powołany na stanowisko przewodniczącego izby odwoławczej Urzędu na okres pięciu lat.

Zarząd Urzędu ustala dzień, od którego biegnie pięcioletnia kadencja, o której mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
J. HERRERA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.