Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.303.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2097
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie powołania Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej - Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS ERIC)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Finlandii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii i Królestwo Szwecji zwróciły się do Komisji z wnioskiem o powołanie Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej - Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS ERIC). Konfederacja Szwajcarska będzie uczestniczyć w ICOS ERIC w charakterze obserwatora.

(2) Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Włoska, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii i Królestwo Szwecji zgodziły się, aby Republika Finlandii była państwem przyjmującym ICOS ERIC.

(3) Komisja dokonała oceny wniosku zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i stwierdziła, że spełnia on wymogi określone w tym rozporządzeniu.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 723/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Niniejszym powołuje się Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej - Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych.
2. Statut ICOS ERIC jest określony w załączniku. Statut podlega aktualizacji i jest udostępniany publicznie na stronie internetowej ICOS ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.
3. Istotne elementy statutu, których zmiana wymaga zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 723/2009, określone są w jego art. 1, 2, 16, 18, 19, 22, 23 i 24.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

STATUT KONSORCJUM NA RZECZ EUROPEJSKIEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ - ZINTEGROWANY SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH (ICOS ERIC)

KRÓLESTWO BELGII

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

REPUBLIKA FRANCUSKA

REPUBLIKA WŁOSKA

REPUBLIKA FINLANDII

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW

KRÓLESTWO NORWEGII

KRÓLESTWO SZWECJI,

zwane dalej "Członkami",

oraz

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

zwana dalej "Obserwatorem",

ZWAŻYWSZY, że Członkowie są przekonani, że przeciwdziałanie zmianie klimatu wynikającej z antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych jest globalnym wyzwaniem, a badania naukowe oraz ciągła, długookresowa obserwacja są niezbędne, aby lepiej zrozumieć emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych i ich wpływ na systemy ziemskie oraz możliwości zarządzania nimi;

UZNAJĄC, że obserwacja najważniejszych zmiennych w zakresie klimatu, w tym gazów cieplarnianych, jest niezbędnym warunkiem wsparcia prac w zakresie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC);

PODKREŚLAJĄC, że UNFCCC wzywa swoje strony do wsparcia systematycznej obserwacji gazów cieplarnianych i współpracę w tym zakresie poprzez współdziałanie w ramach Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu (GCOS), który jest elementem obserwacji klimatu w obrębie Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS);

UZNAJĄC znaczenie krajowych badań naukowych w dziedzinie gazów cieplarnianych i ich możliwości w zakresie obserwacji, jak również potrzebę zapewnienia koordynacji na szczeblu europejskim w formie infrastruktury badawczej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ang. Integrated Carbon Observation System, ICOS);

ZWAŻYWSZY, że Członkowie pragną umożliwić badania pozwalające na lepsze zrozumienie budżetów regionalnych źródeł i pochłaniaczy gazów cieplarnianych, czynników ludzkich i naturalnych oraz mechanizmów kontroli, poprzez opracowanie precyzyjnych i długookresowych obserwacji gazów cieplarnianych;

ZWAŻYWSZY, że Członkowie pragną zapewnić dostęp do danych ICOS szerokiemu gronu użytkowników, powiązać ze sobą badania naukowe, edukację i innowacyjne rozwiązania techniczne oraz uzyskać niezależne dane do wykorzystania w analizie bilansów emisji;

WNOSZĄC do Komisji Europejskiej o ustanowienie infrastruktury ICOS jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ICOS ERIC),

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Nazwa, siedziba statutowa i język roboczy

1. Ustanawia się Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej - Zintegrowany System Monitorowania Gazów Cieplarnianych "ICOS ERIC".
2. ICOS ERIC ma swoją siedzibę statutową w Helsinkach, w Finlandii ("państwo przyjmujące").
3. Językiem roboczym ICOS ERIC jest język angielski.
Artykuł  2

Zadania i działania

1. Głównym zadaniem ICOS ERIC jest stworzenie rozproszonej infrastruktury badawczej Zintegrowanego Systemu Monitorowania Gazów Cieplarnianych (ICOS RI) oraz koordynacja działania ICOS RI, dystrybucja informacji z ICOS RI do społeczności użytkowników oraz uzyskanie zintegrowanych danych i analizy z systemów obserwacji gazów cieplarnianych.
2. ICOS ERIC zapewnia skuteczny dostęp do spójnych i dokładnych danych ułatwiających badanie w zakresie wielowymiarowej analizy emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz ich czynników poprzez udostępnianie protokołów pomiarowych, długookresowych danych i produktów bazodanowych. Rozwój technologiczny i demonstracje związane z gazami cieplarnianymi wspiera się poprzez powiązanie ze sobą badań, edukacji i innowacji. Aby osiągnąć powyższy cel, ICOS ERIC podejmuje i koordynuje działania, takie jak między innymi:
a) kwantyfikacja stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze oraz strumieni nad lądem i oceanem nad Europą oraz najważniejszymi z punktu widzenia Europy regionami, w tym nad północnym Oceanem Atlantyckim;
b) ułatwianie realizacji europejskich programów i projektów badań naukowych;
c) wkład w przepływ wiedzy i mobilność badaczy w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz poprawa wykorzystania potencjału intelektualnego w całej Europie;
d) koordynacja i wspieranie rozwoju technologii i protokołów do wysokiej jakości i efektywnych kosztowo pomiarów stężeń i strumieni gazów cieplarnianych, również z uwzględnieniem wsparcia poza Europą;
e) wkład w uzyskanie aktualnych informacji, istotnych w polityce i procesie decyzyjnym w dziedzinie gazów cieplarnianych;
f) umożliwianie analizy pochłaniania dwutlenku węgla i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie globalnego składu atmosfery, w tym przypisania źródeł i pochłaniaczy do regionów geograficznych i sektorów działalności;
g) ułatwianie realizacji celów ICOS RI w celu stworzenia modelu dla przyszłego rozwoju podobnych zintegrowanych i operacyjnych sieci obserwacji gazów cieplarnianych poza Europą;
h) naukowa i biznesowa ocena działalności, orientacji strategicznej i funkcjonowania wszystkich komponentów ICOS RI przez konsultantów zewnętrznych.
3. ICOS ERIC działa na zasadzie niedochodowej. Do celów dalszego propagowania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii możliwe jest prowadzenie działalności dochodowej w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z podstawowym zadaniem i nie zagraża osiągnięciu celów tego zadania.

ROZDZIAŁ  2

CZŁONKOWIE I OBSERWATORZY

Artykuł  3

Członkostwo, obserwator i podmiot reprezentujący

1. Następujące podmioty mogą zostać członkami lub obserwatorami ICOS ERIC:
a) państwa członkowskie Unii;
b) państwa stowarzyszone;
c) państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone;
d) organizacje międzyrządowe.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą stać się członkami ICOS ERIC, jeżeli biorą udział w funkcjonowaniu ICOS ERIC lub przyjmują obiekt centralny ICOS lub sieci krajowe ICOS.
3. Członkami ICOS ERIC muszą być co najmniej jedno państwo członkowskie i dwa inne państwa będące państwami członkowskimi lub państwami stowarzyszonymi.
4. Państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone mają łącznie większość praw głosu w walnym zgromadzeniu. Walne zgromadzenie określa wszelkie zmiany w prawach głosu niezbędne do spełnienia tego wymogu przez ICOS ERIC.
5. Członek lub obserwator może być reprezentowany przez co najmniej jeden podmiot publiczny, w tym przez regiony i podmioty prywatne realizujące misję publiczną, wybrany przez członka lub obserwatora i mianowany zgodnie z jego zasadami i procedurami. Członek lub obserwator powiadamia na piśmie przewodniczącego walnego zgromadzenia o wszelkich zmianach dotyczących podmiotu reprezentującego.
6. Członków i obserwatorów oraz podmioty ich reprezentujące wymieniono w załączniku 1. Załącznik 1 jest aktualizowany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia lub osobę przez niego upoważnioną.
Artykuł  4

Przyjmowanie członków i obserwatorów

1. Przyjmowanie członków odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
a) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2, przedkłada pisemny wniosek przewodniczącemu walnego zgromadzenia;
b) we wniosku opisuje się, w jaki sposób wnioskodawca będzie uczestniczył w ICOS RI i brał udział w realizacji zadań i działań ICOS ERIC opisanych w art. 2 oraz w jaki sposób wypełni obowiązki, o których mowa w art. 6 ust. 2;
c) przyjęcie nowych członków wymaga zgody walnego zgromadzenia.
2. Przyjmowanie obserwatorów odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
a) podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3, przedkłada pisemny wniosek przewodniczącemu walnego zgromadzenia;
b) we wniosku opisuje się, w jaki sposób wnioskodawca będzie uczestniczył w ICOS RI i czy będzie brał udział w realizacji celów i zadań ICOS ERIC opisanych w art. 2 i w jaki sposób wypełni obowiązki obserwatora, o których mowa w art. 6 ust. 4;
c) przyjęcie obserwatora wymaga zgody walnego zgromadzenia.
3. Obserwator może być przyjęty na najwyżej trzy lata. Walne zgromadzenie może na wniosek obserwatora przedłużyć ten początkowy okres jednokrotnie o taki sam czas. W wyjątkowych przypadkach walne zgromadzenie może zgodzić się na więcej niż jedno przedłużenie statusu obserwatora.
Artykuł  5

Wystąpienie członka lub obserwatora/Pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora

1. W ciągu pięciu lat po wejściu w życie decyzji Komisji ustanawiającej ICOS ERIC żaden z członków nie może z niego wystąpić, chyba że walne zgromadzenie przyjmie wniosek członka o wystąpienie we wcześniejszym terminie.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, członek może wystąpić z końcem roku budżetowego, pod warunkiem że poinformuje o swoim zamiarze wystąpienia, wysyłając oficjalny wniosek do przewodniczącego walnego zgromadzenia z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Obserwator może wystąpić z końcem roku budżetowego, pod warunkiem że poinformuje o swoim zamiarze wystąpienia, wysyłając oficjalny wniosek do przewodniczącego walnego zgromadzenia z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
4. Występujący członek lub obserwator musi dopełnić wszystkich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych, zaciągniętych przed wystąpieniem.
5. Walne zgromadzenie może pozbawić członkostwa lub statusu obserwatora, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) członek lub obserwator dopuścił się poważnego naruszenia co najmniej jednego ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego statutu;
b) członek lub obserwator nie naprawił takiego naruszenia w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania pisemnego zawiadomienia o naruszeniu; oraz
c) członek lub obserwator uzyskał możliwość przedstawienia walnemu zgromadzeniu swojego stanowiska w odniesieniu do planowanej decyzji o pozbawieniu członkostwa bądź statusu obserwatora.
Artykuł  6

Prawa i obowiązki członków i obserwatorów

1. Członkowie mają następujące prawa:
a) prawo wyznaczania podmiotów reprezentujących;
b) prawo udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia i prawo głosu na tychże posiedzeniach;
c) prawo dostępu do usług i działań koordynowanych przez ICOS ERIC dla własnego środowiska naukowego.
2. Każdy członek musi:
a) opłacić roczną składkę członkowską określoną w załączniku 2;
b) upoważnić swoich przedstawicieli uczestniczących w walnym zgromadzeniu do reprezentowania członka w pełnym zakresie;
c) zagwarantować przyjęcie odpowiednich norm i narzędzi w działaniu sieci krajowej ICOS;
d) zapewnić niezbędną infrastrukturę i zasoby dla działania sieci krajowej ICOS oraz obiektów centralnych ICOS, które przyjmuje;
e) wspierać korzystanie z danych i usług koordynowanych przez ICOS ERIC wśród naukowców w swoim kraju oraz gromadzić oceny i wymagania użytkowników.
3. Obserwatorzy mają następujące prawa:
a) prawo wyznaczania podmiotów reprezentujących;
b) prawo udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia bez prawa głosu.

Obserwator może mieć inne prawa przyznane mu przez walne zgromadzenie zgodnie z procedurą określoną w przepisach wewnętrznych.

4. Każdy obserwator musi:
a) opłacić roczną składkę obserwatorską określoną w załączniku 2;
b) dopełnić wszelkich innych zobowiązań wynegocjowanych między danym obserwatorem a ICOS ERIC i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie.

ROZDZIAŁ  3

ŁAD KORPORACYJNY I ZARZĄD ICOS ERIC

Artykuł  7

Ład korporacyjny

1. ICOS ERIC posiada następujące organy: walne zgromadzenie, naukowa rada konsultacyjna, rada konsultacyjna ds. etyki oraz dyrektor generalny wspierany przez komitet infrastruktury badawczej ICOS. Walne zgromadzenie może powołać inne organy konsultacyjne, które uzna za stosowne.
2. Pomiędzy ICOS ERIC a podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie obiektami centralnymi ICOS i sieciami krajowymi ICOS zawierane są szczegółowe umowy określające role i obowiązki z uwzględnieniem zobowiązań finansowych.
Artykuł  8

Walne zgromadzenie: skład, posiedzenia i procedury

1. Walne zgromadzenie jest organem zarządzającym ICOS ERIC, a w jego skład wchodzą przedstawiciele członków i obserwatorów ICOS ERIC. Każdy członek może mieć najwyżej trzech przedstawicieli. Obserwator może mieć jednego przedstawiciela w walnym zgromadzeniu.
2. Walne zgromadzenie wybiera spośród przedstawicieli przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na okres dwóch lat, z możliwością dwukrotnego przedłużenia.
3. Walne zgromadzenie zwołuje przewodniczący, który mu przewodniczy. W przypadku nieobecności przewodniczącego walnemu zgromadzeniu przewodniczy wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się co najmniej raz w roku; walne zgromadzenie odpowiada za ogólne zarządzanie i nadzór nad ICOS ERIC oraz podejmowanie decyzji w zakresie orientacji strategicznej i struktury ICOS RI.
5. Nadzwyczajne posiedzenie walnego zgromadzenia może być zwołane na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.
6. Członek może być reprezentowany przez innego członka, jeżeli zostanie to zgłoszone przewodniczącemu walnego zgromadzenia. Jeden członek nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
7. Decyzje walnego zgromadzenia mogą być również podejmowane w drodze procedury pisemnej.
8. Walne zgromadzenie przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  9

Prawa głosu

1. Każdy członek ma co najmniej jeden głos, do którego dodaje się dodatkowy głos w przypadku członka przyjmującego obiekt centralny ICOS, portal emisji gazów cieplarnianych (ang. Carbon Portal) lub biuro centralne oraz dodatkowy głos w przypadku członka przyjmującego cztery stacje ICOS Class-1 co najmniej dwóch różnych rodzajów (atmosferyczna, ekosystemowa, oceaniczna). Każdy członek może mieć maksymalnie trzy głosy.
2. Członkowie dysponujący więcej niż jednym głosem nie mogą dzielić swych głosów.
3. Przewodniczący, lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, nie ma prawa głosu. Członek, którego przedstawiciel jest przewodniczącym/wiceprzewodniczącym, może wyznaczyć innego przedstawiciela.
Artykuł  10

Decyzje

1. Do osiągnięcia kworum niezbędne jest, aby reprezentowanych było dwie trzecie wszystkich członków.
2. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje jednomyślnym głosem reprezentowanych członków w następujących kwestiach:
a) propozycje zmiany statutu ICOS ERIC;
b) likwidacja i rozwiązanie ICOS ERIC.
3. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów reprezentowanych członków w następujących kwestiach:
a) zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych ICOS ERIC;
b) przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności ICOS RI;
c) zatwierdzenie rocznych planów prac i przyjęcie do wiadomości budżetów i orientacyjnych pięcioletnich planów finansowych obiektów centralnych ICOS;
d) zatwierdzenie rocznego budżetu;
e) zatwierdzenie strategii ICOS ERIC;
f) przyjęcie własnego regulaminu;
g) przyjęcie przepisów wewnętrznych;
h) mianowanie i odwołanie dyrektora generalnego, mianowanie i odwołanie członków komitetu infrastruktury badawczej ICOS;
i) mianowanie i odwołanie naukowej rady konsultacyjnej ICOS ERIC;
j) zatwierdzenie nowych członków i obserwatorów;
k) pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora;
l) zatwierdzenie wszelkich ważnych umów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania ICOS RI;
m) powoływanie organów konsultacyjnych;
n) przedłużenie mandatu ICOS ERIC.
4. Decyzje walnego zgromadzenia w następujących sprawach wymagają a) większości dwóch trzecich głosów reprezentowanych członków oraz b) większości dwóch trzecich rocznych składek członkowskich wpłaconych w ostatnim pełnym roku budżetowym:
a) wysokość rocznych składek członkowskich. Każda zmiana w strukturze składek, która skutkuje większą składką na wsparcie jednego z elementów ICOS RI (biura centralnego, portalu emisji gazów cieplarnianych lub obiektu centralnego ICOS), musi być zatwierdzona przez członka lub członków przyjmujących dany obiekt;
b) decyzja o uznaniu obiektów centralnych ICOS za zasadnicze dla funkcjonowania ICOS RI;
c) zatwierdzenie przedterminowego wystąpienia członka, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
5. Każdą inną decyzję walnego zgromadzenia podejmuje się zwykłą większością głosów reprezentowanych członków.
Artykuł  11

Dyrektor generalny

1. Dyrektora generalnego ICOS ERIC mianuje walne zgromadzenie zgodnie z procedurą określoną przez walne zgromadzenie. Kadencja dyrektora generalnego trwa pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia.
2. Dyrektor generalny jest przedstawicielem prawnym ICOS ERIC.
3. Dyrektor generalny odpowiada za bieżące zarządzanie ICOS ERIC i wykonanie decyzji podjętych przez walne zgromadzenie, w tym rocznego planu prac i budżetu rocznego, a także za nadzorowanie i koordynowanie działań ICOS RI.
4. Dyrektor generalny ma siedzibę w siedzibie statutowej ICOS ERIC i odpowiada za zarządzanie pracownikami i działalnością biura centralnego oraz portalu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z budżetem ICOS ERIC.
Artykuł  12

Naukowa rada konsultacyjna

1. Walne zgromadzenie powołuje niezależną naukową radę konsultacyjną.
2. Decyzję o składzie i regulaminie wewnętrznym naukowej rady konsultacyjnej podejmuje walne zgromadzenie, włączając tę decyzję do swoich przepisów wewnętrznych.
3. Naukowa rada konsultacyjna:
a) monitoruje jakość naukową działań ICOS RI;
b) przedkłada opinie i zalecenia dotyczące rozwoju działalności ICOS RI;
c) przedstawia walnemu zgromadzeniu coroczne zalecenia.
Artykuł  13

Rada konsultacyjna ds. etyki

1. Walne zgromadzenie powołuje niezależną radę konsultacyjną ds. etyki, która doradza w kwestiach etycznych i przedkłada okresowe sprawozdania. W skład rady konsultacyjnej ds. etyki wchodzi od trzech do pięciu niezależnych osób.
2. Decyzję o składzie i regulaminie wewnętrznym rady konsultacyjnej ds. etyki podejmuje walne zgromadzenie, włączając tę decyzję do swoich przepisów wewnętrznych.
Artykuł  14

Komitet infrastruktury badawczej ICOS

1. Przy ICOS ERIC działa komitet infrastruktury badawczej ICOS (komitet ICOS RI). W skład komitetu ICOS RI wchodzą po jednym przedstawicielu z biura centralnego, portalu emisji gazów cieplarnianych, każdego obiektu centralnego ICOS oraz z każdego zespołu stacji monitorującej, które to zespoły składają się z ekspertów naukowych i technicznych z sieci krajowych ICOS.
2. Komitet ICOS RI przyjmuje swój regulamin.
3. Dyrektor generalny konsultuje się z komitetem ICOS RI we wszystkich ogólnych sprawach, w tym w sprawach dotyczących przygotowania dla walnego zgromadzenia propozycji rocznych planów prac związanych z ICOS RI, tak aby zapewnić zbieżność, spójność i stabilność usług infrastruktury badawczej.
4. Posiedzenia komitetu ICOS RI zwołuje dyrektor generalny.

ROZDZIAŁ  4

SKŁADKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Artykuł  15

Składki i zasady finansowania

1. Członkowie i obserwatorzy płacą roczne składki, jak określono w załączniku 2.
2. Roczne składki członkowskie i obserwatorskie są składkami pieniężnymi. Zasady dotyczące składek są określone w załączniku 2 i zostaną bardziej szczegółowo określone w przepisach wewnętrznych.
3. Składki inne niż roczna składka na rzecz ICOS ERIC mogą być wnoszone przez członków i obserwatorów pojedynczo lub we współpracy z innymi członkami, obserwatorami lub osobami trzecimi.
4. ICOS ERIC może również przyjmować darowizny, dary rzeczowe i inne formy wsparcia po ich zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
5. Zasoby ICOS ERIC wykorzystuje się do celów określonych w niniejszym statucie.
6. Rok budżetowy ICOS ERIC rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy się w dniu 31 grudnia każdego roku.
7. Do sprawozdań finansowych ICOS ERIC dołącza się sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetowego i finansowego w danym roku budżetowym.
8. ICOS ERIC podlega wymogom właściwego prawa w odniesieniu do przygotowywania, wypełniania, audytu i publikacji sprawozdań finansowych.
Artykuł  16

Odpowiedzialność i ubezpieczenia

1. ICOS ERIC odpowiada za swoje długi.
2. Odpowiedzialność finansowa członków za długi ICOS ERIC jest ograniczona do wysokości ich odpowiednich rocznych składek finansowych.
3. ICOS ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia od ryzyka związanego ze swoją działalnością.
Artykuł  17

Sprawozdawczość

1. ICOS ERIC przedkłada roczne sprawozdanie z działalności zawierające w szczególności aspekty naukowe, operacyjne i finansowe jego działalności. Sprawozdanie zatwierdzane jest przez walne zgromadzenie i przekazywane Komisji oraz odpowiednim organom publicznym w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku budżetowego. Sprawozdanie podaje się do wiadomości publicznej.
2. ICOS ERIC informuje Komisję o wszelkich okolicznościach, które mogą w poważnym stopniu utrudnić realizację zadań ICOS ERIC lub przeszkodzić ICOS ERIC w wypełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 723/2009.

ROZDZIAŁ  5

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

Artykuł  18

Polityka w zakresie danych oraz praw własności intelektualnej

1. Dane ICOS RI oraz prawa własności intelektualnej i inna wiedza związane z danymi ICOS RI oraz danymi wytworzonymi i opracowanymi w ramach ICOS RI należą do podmiotu lub osoby, która te dane wytworzyła. Dostawcy danych udzielają zgody na wykorzystanie danych ICOS RI przez ICOS ERIC zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie ICOS dotyczącym polityki w zakresie danych.
2. ICOS ERIC przyjmuje wspólne zasady i przepisy w celu zapewnienia dostępu do wiedzy naukowej zgromadzonej przez ICOS RI. Dostawców danych i autorów honoruje się w odpowiedni sposób.
Artykuł  19

Polityka dostępu dla użytkowników i polityka informacyjna

1. ICOS ERIC określa bezpieczne, sprawiedliwe i przejrzyste procedury dostępu do danych ICOS dla wszystkich użytkowników danych.
2. Jeżeli dostęp naukowy do obiektów i usług ICOS RI musi zostać ograniczony ze względu na przepustowość, kryteria wyboru muszą być oparte na doskonałości naukowej propozycji zgodnie z procedurą określoną w przepisach wewnętrznych.
3. Dostawcy danych oraz ICOS ERIC zachęcają naukowców do publicznego udostępniania wyników ich badań oraz zwracają się do naukowców z państw będących członkami o udostępnianie wyników poprzez ICOS ERIC.
4. W celu dotarcia do różnych odbiorców ICOS ERIC korzysta z wielu kanałów takich jak portale internetowe, biuletyny informacyjne, warsztaty, obecność na konferencjach, artykuły w czasopismach i gazetach.
Artykuł  20

Ocena

1. Co 5 lat niezależny zespół międzynarodowych konsultantów zewnętrznych najwyższej jakości, wyznaczony przez walne zgromadzenie, przeprowadza:
a) ocenę naukową i biznesową działań ICOS ERIC;
b) ocenę działań ICOS RI, orientacji naukowej i strategicznej oraz funkcjonowania wszystkich komponentów ICOS RI. Zespół zwraca szczególną uwagę na spełnienie wymagań użytkowników.
2. Wyniki ocen, o których mowa w ust. 1, przekazywane są walnemu zgromadzeniu.
Artykuł  21

Zatrudnienie

ICOS ERIC jako pracodawca stosuje politykę równości szans. Wszystkie oferty zatrudnienia w ICOS ERIC ogłasza się publicznie.

Artykuł  22

Polityka w zakresie zamówień i zwolnienia podatkowe

1. ICOS ERIC traktuje kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach i w sposób niedyskryminujący, niezależnie od tego, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej, czy też nie. W polityce ICOS ERIC w zakresie zamówień publicznych przestrzega się zasad przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.
2. Dyrektor generalny odpowiada za wszystkie zamówienia publiczne ICOS ERIC. Wszystkie przetargi są publikowane na stronie internetowej ICOS ERIC oraz na terytoriach członków i obserwatorów. Decyzja o udzieleniu zamówienia jest publikowana i zawiera kompletne uzasadnienie. ICOS ERIC określa swoją własną politykę zamówień publicznych.
3. Zamówienia dokonywane przez członków i obserwatorów w odniesieniu do działalności ICOS ERIC realizowane są w sposób należycie uwzględniający potrzeby ICOS ERIC, wymogi techniczne i specyfikacje wydane przez właściwe organy.
4. Polityka ICOS ERIC w zakresie zamówień publicznych ma zastosowanie do całości ICOS RI, tam gdzie to możliwe.
5. Zwolnienia podatkowe wynikające z art. 143 ust. 1 lit. g) i art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE 2 oraz zgodne z art. 50 i 51 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 3 są ograniczone do podatku od wartości dodanej odnośnie do takich towarów i usług, które są oficjalnie wykorzystywane przez ICOS ERIC, przewyższają wartość 250 EUR oraz są w całości opłacane i nabywane przez ICOS ERIC. Zwolnienia podatkowe mają zastosowanie tylko do działalności o charakterze niedochodowym. Nie mają one zastosowania do działalności dochodowej. Zwolnienia te nie obejmują zamówień dokonywanych przez poszczególnych członków. Inne ograniczenia nie mają zastosowania.

ROZDZIAŁ  6

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA, LIKWIDACJI, SPORÓW I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Artykuł  23

Czas trwania

ICOS ERIC powołuje się na początkowy okres dwudziestu lat, który może zostać przedłużony decyzją walnego zgromadzenia.

Artykuł  24

Likwidacja i niewypłacalność

1. Likwidacja ICOS ERIC wymaga decyzji walnego zgromadzenia zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b) i powiadamia się o niej Komisję Europejską w ciągu dziesięciu dni po przyjęciu decyzji.
2. Aktywa pozostałe po spłacie należności przez ICOS ERIC rozdziela się pomiędzy członków proporcjonalnie do ich łącznych składek na rzecz ICOS ERIC w ciągu pięciu lat poprzedzających likwidację.
3. Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, ICOS ERIC zawiadamia Komisję o tym fakcie.
4. ICOS ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Za każdym razem w przypadku niezdolności do spłaty swoich należności ICOS ERIC niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Komisję.
Artykuł  25

Przepisy wewnętrzne

Postanowienia niniejszego statutu są wdrażane poprzez przepisy wewnętrzne, które mają zostać przyjęte przez walne zgromadzenie.

Artykuł  26

Zmiany statutu

1. Propozycje zmian statutu mogą być przedkładane walnemu zgromadzeniu przez któregokolwiek z członków lub przez dyrektora generalnego.
2. Proponowane zmiany niniejszego statutu mogą być przyjęte przez walne zgromadzenie i przedłożone Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.
Artykuł  27

Prawo właściwe

Powołanie i wewnętrzne funkcjonowanie ICOS ERIC podlega:

a) prawu Unii, w szczególności rozporządzeniu (WE) nr 723/2009;
b) prawu państwa przyjmującego w przypadku kwestii nieobjętych (lub objętych tylko częściowo) prawem Unii;
c) niniejszemu statutowi i jego przepisom wykonawczym.
Artykuł  28

Spory

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, których przedmiotem jest ICOS ERIC, sporów między członkami a ICOS ERIC oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest Unia, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2. W przypadku sporów między ICOS ERIC a osobami trzecimi zastosowanie mają przepisy Unii dotyczące właściwości sądów. W sprawach nieobjętych przepisami Unii sąd właściwy do rozstrzygania sporów określa się zgodnie z prawem państwa przyjmującego.
Artykuł  29

Dostępność statutu

Niniejszy statut podlega aktualizacji i jest udostępniany publicznie na stronie internetowej ICOS ERIC oraz w siedzibie statutowej.

Artykuł  30

Postanowienia dotyczące rozpoczęcia działalności

1. Posiedzenie założycielskie walnego zgromadzenia zwołuje państwo przyjmujące w najwcześniejszym możliwym terminie po tym, jak decyzja Komisji o utworzeniu ICOS ERIC stanie się skuteczna.
2. Przed posiedzeniem założycielskim i nie później niż czterdzieści pięć dni kalendarzowych po tym, jak decyzja Komisji o utworzeniu ICOS ERIC stanie się skuteczna, państwo przyjmujące powiadamia członków założycieli i obserwatorów, wymienionych w załączniku 1, o wszelkich szczególnych pilnych czynnościach prawnych, które należy podjąć w imieniu ICOS ERIC. Jeżeli żaden członek nie złoży sprzeciwu w ciągu pięciu dni roboczych od powiadomienia, osoba właściwie umocowana przez państwo przyjmujące przeprowadza takie czynności prawne.

Załącznik  1

CZŁONKOWIE I OBSERWATORZY ORAZ PODMIOTY AKTUALNIE ICH REPREZENTUJĄCE

Niniejszy załącznik zawiera wykaz członków i obserwatorów oraz podmiotów ich reprezentujących.

CZŁONKOWIE

Państwo lub organizacja międzyrządowaPodmiot reprezentujący
KRÓLESTWO BELGIIBELGIAN SCIENCE POLICY OFFICE (BELSPO)
REPUBLIKA FINLANDIIMINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE;
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
REPUBLIKA FRANCUSKAFRENCH ALTERNATIVE ENERGIES AND ATOMIC ENERGY COMMISSION (CEA);
NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS);
FRENCH NATIONAL INSTITUTE FOR AGRICULTURAL RESEARCH (INRA)
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIECFEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT (BMVI)
REPUBLIKA WŁOSKACONSIGLIO NATIONALE DELLE RICERCHE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);
CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);
ICOS-IT, JOINT RESEARCH UNIT
KRÓLESTWO NIDERLANDÓWNEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)
KRÓLESTWO NORWEGIITHE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY
KRÓLESTWO SZWECJISWEDISH RESEARCH COUNCIL

OBSERWATORZY

Państwo lub organizacja międzyrządowaPodmiot reprezentujący
KONFEDERACJA SZWAJCARSKAETH ZURICH

Załącznik  2

SKŁADKI ROCZNE

WSTĘP

Zapewnienie zasobów dla sieci krajowych ICOS jest organizowane w poszczególnych państwach i nie jest uwzględnione w składkach państw przyjmujących. Obiekty centralne ICOS, działające poza ICOS ERIC jako konsorcja krajowe lub międzynarodowe, są finansowane w większej części przez państwa przyjmujące i w mniejszej części przez ICOS ERIC poprzez realokację składek rocznych. Działania zintegrowane w ramach ICOS ERIC są finansowane z rocznych składek i dodatkowych składek państwa przyjmującego.

ZASADY

Roczna składka członkowska ICOS ERIC jest oparta na następujących zmiennych:

- wspólna składka podstawowa (50 % wspólnych składek),

- wspólna składka podstawowa oparta na dochodzie narodowym brutto (50 % wspólnych składek),

- składki obliczone na podstawie stacji.

Państwa przyjmujące są zobowiązane do wpłaty dodatkowej składki państwa przyjmującego na rzecz ICOS ERIC (biuro centralne, portal).

Obserwator wpłaca roczną składkę obserwatora w oparciu o taką samą metodę obliczeń jak w przypadku członków.

Członek lub obserwator przystępujący do ICOS ERIC wpłaca pełną składkę roczną za rok, w którym przystępuje.

Decyzje o rocznych składkach organizacji międzyrządowych podejmuje walne zgromadzenie.

Budżet i działalność ICOS ERIC są dostosowywane w zależności od dochodów.

Zobowiązania wstępne

Przed końcem początkowego okresu pięcioletniego walne zgromadzenie podejmie decyzję w sprawie metody obliczania na późniejsze okresy.

a) Zobowiązanie wstępne członków obejmuje 5 lat (chyba że walne zgromadzenie zdecyduje inaczej). Brak zobowiązania wstępnego dla obserwatorów;

b) Poniżej (tabela 1) przedstawiono orientacyjną strukturę dochodów ICOS ERIC przez pięć lat; opiera się ona na szacunkowym udziale krajów, które podpisały list intencyjny;

c) Maksymalna względna dodatkowa składka państwa przyjmującego podczas obowiązywania pierwszego pięcioletniego budżetu biura centralnego i portalu emisji gazów cieplarnianych nie może przekroczyć 80 % rocznego budżetu każdego z tych komponentów;

d) Wstępny pięcioletni budżet ICOS RI został ujęty w planie finansowym (lokalizacja do ustalenia);

e) Roczne składki podano w tabeli 2; Uwaga: budżet jest szacunkowy w oparciu o zamiar przystąpienia państw do ICOS ERIC wyrażony w 2013 roku. Zostanie one skorygowany podczas pierwszego walnego zgromadzenia na podstawie ostatecznego członkostwa.

Tabela 1

Plan struktury dochodów i wydatków ICOS ERIC w ciągu pierwszych pięciu lat, obliczony na podstawie danych szacunkowych z tabeli 2

Dochody w tys. EUR20152016201720182019
Wspólna składka podstawowa166154154154154
Wspólna składka podstawowa oparta na DNB176171171171171
Składka obliczona na podstawie liczby stacji616859859859859
Dodatkowa składka państwa przyjmującego (biuro centralne)950950950950950
Dodatkowa składka państwa przyjmującego (portal)859859859859859
Ogółem2 7672 9932 9932 9932 993
Wydatki w tys. EUR20152016201720182019
Biuro centralne i wspólna działalność1 1351 1261 1261 1261 126
Działalność portalu emisji gazów cieplarnianych1 0161 0081 0081 0081 008
Działalność obiektów centralnych616859859859859
Ogółem2 7672 9932 9932 9932 993

Tabela 2

Szacowane roczne składki i dodatkowe składki państwa przyjmującego na rzecz ICOS ERIC w ciągu pierwszych pięciu lat działalności

Członek/ obserwator*Roczna składka20152016201720182019
Belgia- OGÓŁEM57 83695 19995 19995 19995 199
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB7 6257 4077 4077 4077 407
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji31 75070 65070 65070 65070 650
Finlandia- OGÓŁEM112 938133 009133 009133 009133 009
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB3 8773 7663 7663 7663 766
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji90 600112 100112 100112 100112 100
- Dodatkowa składka państwa przyjmującego900 000900 000900 000900 000900 000
Francja- OGÓŁEM163 087182 067182 067182 067182 067
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB42 02640 82540 82540 82540 825
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji102 600124 100124 100124 100124 100
- Dodatkowa składka państwa przyjmującego50 00050 00050 00050 00050 000
Niemcy- OGÓŁEM205 424288 461288 461288 461288 461
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB54 01252 46852 46852 46852 468
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji132 950218 850218 850218 850218 850
Włochy- OGÓŁEM95 05292 79692 79692 79692 796
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB32 79031 85331 85331 85331 853
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji43 80043 80043 80043 80043 800
Niderlandy- OGÓŁEM57 23766 31466 31466 31466 314
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB12 37512 02112 02112 02112 021
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji26 40037 15037 15037 15037 150
- Dodatkowa składka państwa przyjmującego139 338139 338139 338139 338139 338
Norwegia- OGÓŁEM89 285109 272109 272109 272109 272
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB6 7736 5796 5796 5796 579
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji64 05085 55085 55085 55085 550
Szwecja (1)- OGÓŁEM123 133153 851153 851153 851153 851
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB7 4727 2587 2587 2587 258
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji97 200129 450129 450129 450129 450
- Dodatkowa składka państwa przyjmującego719 259719 259719 259719 259719 259
Szwajcaria*- OGÓŁEM54 11463 28163 28163 28163 281
- Wspólna składka podstawowa18 46217 14317 14317 14317 143
- Wspólna składka podstawowa oparta na DNB9 2538 9888 9888 9888 988
- Składka obliczona na podstawie liczby stacji26 40037 15037 15037 15037 150
SUMA CAŁKOWITA2 766 7032 992 8482 992 8482 992 8482 992 848
(1) Łączna składka roczna Szwecji nie może przekroczyć 7 750 000 SEK.
1 Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.
2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 77 z 23.3.2011, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.