Powołanie dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.326.4

Akt indywidualny
Wersja od: 3 grudnia 2010 r.

DECYZJA RADY

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

(2010/C 326/03)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów(1), w szczególności jego art. 79,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, że Rada powinna powołać na stanowiska członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego.

(2) Decyzją z dnia 7 czerwca 2007 r.(2) Rada powołała 27 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów.

(3) Rząd Szwecji poinformował Radę o swoim zamiarze zastąpienia przedstawiciela Szwecji w zarządzie inną osobą i zgłosił kandydaturę nowego przedstawiciela, który powinien zostać powołany na okres do dnia 31 maja 2013 r.

(4) Rząd Słowenii poinformował Radę o swoim zamiarze zastąpienia przedstawiciela Słowenii w zarządzie inną osobą i zgłosił kandydaturę nowego przedstawiciela, który powinien zostać powołany na okres do dnia 31 maja 2013 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Nina CROMNIER, obywatelka Szwecji, ur. 14 października 1966 r., zostaje powołana na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Ethel FORSBERG na okres od dnia 4 grudnia 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

Artykuł  2

Simona FAJFAR, obywatelka Słowenii, ur. 17 listopada 1970 r., zostaje powołana na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Marty CIRAJ na okres od dnia 4 grudnia 2010 r. do dnia 31 maja 2013 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2010 r.

W imieniu Rady
E. SCHOUPPE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. C 134 z 16.6.2007, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.