Powołanie dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.282.4

Akt indywidualny
Wersja od: 19 października 2010 r.

DECYZJA RADY

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie powołania dwóch członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów

(2010/C 282/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów(1), w szczególności jego art. 79,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 79 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 stanowi, że Rada powinna powołać na stanowiska członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego.

(2) Decyzją z dnia 7 czerwca 2007 r.(2) Rada powołała 27 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów. Członkowie zarządu z Danii(3) i z Portugalii(4) zostali od tego czasu zastąpieni.

(3) Rząd Danii poinformował Radę o zamiarze zastąpienia przedstawiciela Danii w zarządzie inną osobą i zgłosił kandydaturę nowego przedstawiciela, który powinien zostać powołany na okres do dnia 31 maja 2011 r.

(4) Rząd Portugalii poinformował Radę o zamiarze zastąpienia przedstawiciela Portugalii w zarządzie inną osobą i zgłosił kandydaturę nowego przedstawiciela, który powinien zostać powołany na okres do dnia 31 maja 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Eskil THUESEN, obywatel Danii, ur. dnia 4 września 1965 r., zostaje powołany na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Pera NYLYKKEGO na okres od dnia 20 października 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r.

Artykuł  2

Mário GRÁCIO, obywatel Portugalii, ur. dnia 5 maja 1971 r., zostaje powołany na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Marii Fernandy SANTIAGO na okres od dnia 20 października 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

______

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2010 r.

W imieniu Rady
E. SCHOUPPE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. C 134 z 16.6.2007, s. 6.

(3) Decyzja Rady z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania jednego członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. C 190 z 29.7.2008, s. 1).

(4) Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania trzech członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. C 320 z 16.12.2008, s. 4).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.