Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.195.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA RADY
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania czterech członków zarządu Europejskiej Agencji Leków

(2019/C 195/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków 1 , a w szczególności jego art. 65 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 stycznia 2019 r. Komisja, działając zgodnie z art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, przedstawiła listę kandydatów, przedstawicieli organizacji pacjentów, organizacji lekarzy i organizacji lekarzy weterynarii do powołania do zarządu Europejskiej Agencji Leków. Powołania dokonuje się na trzyletnią kadencję, która powinna rozpocząć się w dniu 15 czerwca 2019 r.

(2) Parlament Europejski rozpatrzył tę listę kandydatów i przedstawił swoją opinię na jej temat Radzie w dniu 16 kwietnia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają niniejszym powołane do zarządu Europejskiej Agencji Leków na okres trzech lat, poczynając od dnia 15 czerwca 2019 r.:

Organizacje pacjentów

Organizacje lekarzy

Organizacje lekarzy weterynarii

Marco GRECO

Ioannis NATSIS

Wolf-Dieter LUDWIG

Nancy DE BRIYNE

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 6 czerwca 2019 r.
W imieniu Rady
A. BIRCHALL
Przewodniczący
1 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.