Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego (K. PINXTEN - BE) (C7-0349/2011 - 2011/0814(NLE)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.168E.141/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2013 r.

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego (K. PINXTEN - BE)

P7_TA(2011)0552

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0349/2011 - 2011/0814(NLE))

(2013/C 168 E/26)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2013 r.)

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0349/2011),
uwzględniając to, że na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 r. Komisja Kontroli Budżetowej przystąpiła do przesłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego,
uwzględniając art. 108 Regulaminu,
uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0417/2011),
A.
mając na uwadze, że Karel Pinxten spełnia warunki określone w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
1.
wydaje opinię pozytywną w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego;
2.
zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wiadomości Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również innym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.