Dz.U.UE.C.2019.6.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Powiadomienie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

(zob. załącznik do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/24 z dnia 8 stycznia 2019 r.)

(2019/C 6/04)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

Poniższa informacja skierowana jest do osób, grup i podmiotów wymienionych w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2019/24 1 .

Rada Unii Europejskiej ustaliła, że powody umieszczenia danych osób, grup i podmiotów w wyżej wspomnianym wykazie osób, grup i podmiotów objętych środkami restrykcyjnymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 2  z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu są wciąż zasadne. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać w wykazie nazwiska tych osób oraz nazwy tych grup i podmiotów.

W rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001 przewidziano, że wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze należące do odnośnych osób, grup i podmiotów zostaną zamrożone i że tym osobom, grupom i podmiotom nie można udostępniać - ani bezpośrednio, ani pośrednio - żadnych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów, że mają możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych funduszy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty mogą złożyć wniosek o otrzymanie uzasadnienia Rady wyjaśniającego, dlaczego zostały one utrzymane w wyżej wspomnianym wykazie (chyba że uzasadnienie to zostało już im przekazane). Wszystkie takie wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union (Attn: COMET designations) Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussels BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowane osoby, grupy i podmioty w każdym momencie mogą przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu i utrzymaniu ich w wykazie. Wnioski takie będą rozpatrywane po ich wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na regularny przegląd wykazu, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB 3 . Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć przed dniem 23 marca 2019 r.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, grup i podmiotów na możliwość wniesienia skargi na rozporządzenie Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 6 z 9.1.2019, s. 2.
2 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
3 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.