Powiadomienie przekazane przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.185.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 2021 r.

Powiadomienie przekazane przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony
(2021/C 185/03)

Unia Europejska niniejszym przekazuje Zjednoczonemu Królestwu poniższe powiadomienie w związku z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (zwaną dalej "umową o handlu i współpracy").
I.
ZMIANA WYKAZU WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

Poniższe informacje zastępują odpowiednie dane przekazane Zjednoczonemu Królestwu 29 stycznia 2021 r.

b)
Art. 690 ust. 7 lit. b) 1 : powiadomienie dotyczące organu właściwego na mocy prawa krajowego każdego z państw członkowskich do wykonywania nakazu aresztowania;

Hiszpania

Hiszpańskim sądem właściwym do uznawania i wykonywania nakazów aresztowania jest izba karna (Sala de lo Penal) Krajowego Sądu Karnego i Administracyjnego (Audiencia Nacional), z wyjątkiem przypadków gdy osoba, której dotyczy nakaz, nie zgłosiła sprzeciwu wobec nakazu aresztowania wydanego przez organy Zjednoczonego Królestwa - w takich przypadkach właściwy będzie odpowiedni centralny sąd śledczy (Juzgado Central de Instrucción).

II.
DODATKOWE INNE POWIADOMIENIA

Poniższe powiadomienia dodaje się do powiadomień przekazanych Zjednoczonemu Królestwu 26 lutego 2021 r.

8)
Powiadomienie na podstawie art. 659 ust. 4/art. 690 ust. 2 2

Unia Europejska powiadamia - w imieniu następujących państw członkowskich - że stosowanie art. 659 3  zostanie rozszerzone na rachunki prowadzone w instytucjach finansowych niebędących bankami, z zastrzeżeniem zasady wzajemności:

Cypr.

9)
Powiadomienie na podstawie art. 660 ust. 5/art. 690 ust. 2 4

Unia Europejska powiadamia - w imieniu następujących państw członkowskich - że stosowanie art. 660 5  zostanie rozszerzone na rachunki prowadzone w instytucjach finansowych niebędących bankami, z zastrzeżeniem zasady wzajemności:

Cypr.

11)
Powiadomienie na podstawie art. 670/art. 690 ust. 2 6

Unia Europejska powiadamia - w imieniu następujących państw członkowskich - że na zasadzie wzajemności warunek podwójnej karalności, o którym mowa w art. 670 ust. 1 lit. b) 7 , nie będzie stosowany, o ile przestępstwem, które jest powodem wystąpienia z wnioskiem, jest:

a)
jedno z przestępstw wymienionych w art. 599 ust. 4 8 , w rozumieniu prawa państwa wzywającego, oraz
b)
przestępstwo zagrożone w państwie wzywającym karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym o maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat:

Niderlandy.

1 Dawny art. LAW.OTHER 134 ust. 7 lit. b).
2 Dawny art. LAW.CONFISC. 4 ust. 4/art. LAW.OTHER. 134 ust. 2.
3 Dawny art. LAW.CONFISC.4.
4 Dawny art. LAW.CONFISC.5 ust. 5/artykuł LAW.OTHER.134 ust. 2.
5 Dawny art. LAW.CONFISC.5.
6 Dawny art. LAW.CONFISC. 15 ust. 2/art. LAW.OTHER. 134 ust. 2.
7 Dawny art. LAW.CONFISC.15 ust. 1.
8 Dawny art. LAW.SURR.79 ust. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.