Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.206.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 lipca 2010 r.

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

(2010/C 206/03)

(Dz.U.UE C z dnia 30 lipca 2010 r.)

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zgodził się na publikację tytułów i adresów internetowych następujących wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki, zgodnie z art. 22 rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz(1) lub z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(2).

Tytuł: Wspólnotowe wytyczne dobrej praktyki higienicznej w dziedzinie zarządzania rynkiem hurtowym w Unii Europejskiej

Autor: World Union of Wholesale Markets, European Regional Section (Światowe Stowarzyszenie Rynków Hurtowych, sekcja europejska)

Adres internetowy:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki higienicznej dotyczące zbioru, przechowywania, transportu i sprzedaży zbóż, nasion oleistych i roślin białkowych

Autor: Coceral i Cogeca

Adres internetowy:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

Tytuł: F.E.D.I.A.F. Wytyczne dobrej praktyki dotyczące wytwarzania bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych, wersja z marca 2010 r.

Autor: European Pet Food Industry Federation F.E.D.I.A.F. (Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych)

Adres internetowy:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm

Tytuł: Europejskie wytyczne dobrej praktyki dotyczące przemysłowej produkcji bezpiecznych materiałów paszowych

Autor: European Feed Ingredients Platform (Europejska Platforma ds. Składników Paszowych)

Adres internetowy:

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm

______

(1) Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.