Dz.U.UE.C.2019.58.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE
Wniosek podmiotu zamawiającego

(2019/C 58/13)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

W dniu 27 listopada 2018 r. Urząd Nadzoru EFTA otrzymał wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE 1 . Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 28 listopada 2018 r.

Wniosek złożony przez Nettbuss AS dotyczy świadczenia usług publicznego transportu autobusowego w Norwegii. Art. 34 dyrektywy 2014/25/UE, dostosowany do Porozumienia EOG, stanowi, iż "zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 8-14 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo EOG lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 35, mogą wykazać, że w państwie EOG, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na danym obszarze geograficznym". Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji, jaką można przeprowadzić w kontekście dyrektywy 2014/25/UE, pozostaje bez uszczerbku dla kompleksowego stosowania prawa konkurencji.

Urząd Nadzoru EFTA dysponuje terminem 130 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku, licząc od wyżej podanego dnia roboczego. Termin upływa zatem w dniu 18 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 dyrektywy 2014/25/UE kolejne wnioski dotyczące świadczenia usług publicznego transportu autobusowego w Norwegii, złożone przed upływem terminu przewidzianego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako wnioski stanowiące podstawę do wszczęcia nowych postępowań i są rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).