Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE
Wniosek podmiotu zamawiającego - przedłużenie terminu

(2017/C 167/09)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

W dniu 2 listopada 2016 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE 1 .

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Republikę Czeską, dotyczy działalności na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu w Republice Czeskiej. Stosowne powiadomienie opublikowano w Dz.U. seria C nr 23 z dnia 24 stycznia 2017 r. na stronie 10. Pierwotny termin upływa w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z pkt 1 akapit czwarty w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE termin ten może zostać przedłużony przez Komisję za zgodą podmiotu, który złożył dany wniosek dotyczący wyłączenia określonego rodzaju działalności z zakresu obowiązywania dyrektywy. W związku z potrzebą zgromadzenia i przeanalizowania dodatkowych informacji oraz za zgodą wnioskodawcy okres przysługujący Komisji na rozpatrzenie tego wniosku zostaje niniejszym przedłużony o 21 tygodni.

Ostateczny termin upływa zatem w dniu 6 września 2017 r.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.