Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.310.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2014 r.

Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE - przedłużenie terminu
Wniosek państwa członkowskiego

(2014/C 310/04)

(Dz.U.UE C z dnia 12 września 2014 r.)

Dnia 15 maja 2014 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE 1 .

Wniosek ten, złożony przez Rzeczpospolitą Polską, dotyczy produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w tym kraju. Stosowne powiadomienie opublikowano w Dz.U. C 186 z dnia 18 czerwca 2014 r., na s. 14. Termin rozpatrzenia tego wniosku przez Komisję upływa zasadniczo dnia 25 września 2014 r.

Zgodnie z pkt 1 akapit czwarty w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE termin ten może zostać przedłużony przez Komisję za zgodą podmiotu, który złożył dany wniosek dotyczący wyłączenia określonego rodzaju działalności z zakresu obowiązywania dyrektywy. W związku z potrzebą zgromadzenia i przeanalizowania dodatkowych informacji oraz za zgodą Rzeczypospolitej Polskiej okres przysługujący Komisji na rozpatrzenie tego wniosku zostaje niniejszym przedłużony o 26 dni roboczych.

Ostateczny termin upływa zatem dnia 31 października 2014 r.

1 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.